www.lokalmagasinet.no SOV: Nei til Alicenborg-planen Sø. 29. nov. 2020
Meny

Nei til Alicenborg-planen

Publisert 26.05.16 Uttalelse til kunngjøring om oppstart av detaljregulering av Alicenborg i Son, Vestby kommune: Soon og Omegns Vel viser til mottatt varsel datert 28.04.2016 om oppstart av regulering av denne eiendommen.

Eiendommen omfatter gnr 134 bnr 9, og det planlegges boligbebyggelse med horisontaldelte og vertikaldelte tomannsboliger, rekkehus og eneboliger i 2-3 etasjer.

Eiendommen er en del av reguleringsplanen for Sons ytre område, vedtatt i Vestby kommunestyre 10.11.1986, og er regulert til friområde, park, turvei, lekeplass, samt ca 30 eneboliger. Selve hovedeiendommen på Alicenborg, med bolighus og uthus, samt en stor hage, er regulert til spesialområde – bevaring.

Saken ble gjennomgått i styremøte 3. mai 2016: Blant annet på bakgrunn av drøftelsene der, vil vellet gi følgende uttalelse:

Alicenborg er ett av de viktigste nærfriområdene i Sonsområdet. Innenfor eiendommen er det i dag flere turstier som er hyppig benyttet av befolkningen. I tillegg er det gamle vanntårnet et viktig landemerke. Deler av området har dessuten en rik vegetasjon som gir grunnlag og oppholdssted for en rekke mindre vanlige fugler, for salamandere m.m.

Eiendommen har i dag kjøreadkomst fra Alicenborgveien og Bergstien. Begge veiene er smale og bratte og egner seg ikke for trafikkøkning.

I gjeldende reguleringsplan er det vist ny adkomstvei fra Sigurd Stenes vei, vel 100 meter sør for dagens gangbru. Denne veien vil bety store skjæringer på grunn av terrengforholdene, selv om det rent teknisk er mulig å få til en kjøreadkomst.

Det har vært antydet at en ny adkomstvei isteden kan knyttes til eksisterende rundkjøring ved tennisbanen. Dette vil bety at en enebolig må rives. Dessuten er det i dette området et betydelig antall fotgjengere, da det er skolevei både for Sons nye barneskole og Grevlingen ungdomsskole. Det vil være helt uforsvarlig å legge opp til et større kryssområde her. I tillegg vil kostnadene bli svært store.

Ut fra den foreløpige beskrivelsen vil boligtallet bli omtrent tre ganger så høyt som i gjeldende reguleringsplan, dvs. omkring 100 boenheter, noe som gjør at friområdene blir vesentlig redusert.

Vellet vil også påpeke at hovedbygningen på Alicenborg med tilliggende grøntområde ikke må forringes av ny utbygging. Hovedbygningen ble bygd i 1913 av Georg Wedel-Jarlsberg, og i dag er den et markert innslag i bybildet.

Fra Alicenborg er det flott utsikt over Sonskilen og Oslofjorden. Dette skyldes at Wedel-Jarlsberg kjøpte eiendommen Feieråsen på begynnelsen av 1900-tallet for at åsen ikke skulle bebygges. Dermed er utsikten beholdt, i tillegg til at åsen er et fint friområde.

Soon og Omegns Vels konklusjon er at Alicenborg ikke utbygges, og at eiendommen beholdes som et viktig naturområde, tur- og rekreasjonsområde i Son.

For Soon og Omegns Vel, Ivar Gudmundsen, leder


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland