www.lokalmagasinet.no NYHETER To. 21. mars 2019
Meny

NETTAVIS & MAGASIN MED STÅSTED I DET NÆRE SIDEN DES. 2002
Husk vår e-postadresse: post@lokalmagasinet.com!

BURDE HA AVVIKLET ELLER SOLGT

(Oppdatert om Oliven 14:44) Etter aksjeloven kan et selskap ikke gi lån/kreditt til et morselskap uten at det stilles sikkerhet. Beløpet må også ligge innenfor det som selskapet kunne ha utdelt i (skattbart) utbytte til aksjeeier.

► Samlet overskudd i Café Oliven AS, i tidsrommet fra 2016 og fram til utgangen av mars 2018, var ca 942.000 kr etter stipulert skatt. Kreditten som var blitt gitt, oversteg altså dette.

Etter sommersesongen i 2017 burde styret ha innsett at mellom-værendet var så høyt at det ikke lot seg dekke opp, skriver bostyret.

Konsekvensen burde ha vært at selskapet avviklet driften, enten ved oppbud eller salg av virksomheten. Gjeld til eksterne kreditorer kunne da vært dekket opp eller redusert i forhold til status i dag, tilføyes det.

Avtalte 5,8 mill. kr for å overta Oliven

(19.03.18) (Reporter Svein-H. Strand) Charlotte Holløkkens morselskap Holløkken Holding AS avtalte å kjøpe Shaker Sabetzadehs veldrevne og populære utested Café Oliven for 5,8 millioner kroner, viser bostyrets innberetning. Dette ble avtalt 30. juni 2016, men med virkning tilbake til 1. januar samme år, da Holløkken overtok som ansvarlig driver og aksjeeier.

► Avtalen skulle vise seg å lede rett inn i insolvens engang i 2017, og så konkursen i mai 2018. Morselskapet finansierte overtakelsen med en egenkapital på 500.000 og et banklån på 5,3 millioner kroner.

Banklånet skulle nedbetales over fem år, med 98.100 kroner per måned i renter og avdrag.

Kafeens løpende driftsinntekter ble hver måned tappet for et tilsvarende beløp, som ble overført til morselskapet.

Overføringene gjorde at driftsselskapet etter hvert ikke klarte å betale egne utgifter, samt skatter og avgifter.

Overføringene ble bokført som "mellomværende" mellom Holløkken Holding AS og Café Oliven AS. Ved utgangen av mars i 2018 utgjorde mellomværendet kr 1.919.463.

"Det var ikke stilt noen sikkerhet for lånet/kreditten. Det er heller ingen verdier i Holløkken Holding AS, som kan dekke opp mellomværendet", skriver bostyret. (Se også gårsdagens oppslag nedenfor.)

Bostyret avdekket straffbare forhold

(18.03.19. Oppdatert 20:37. Noe endret 19.03.19) (Reporter Svein-H. Strand) Behandlingen av Café Oliven AS konkursbo er avsluttet med et overskudd på bare 325.459 kroner, viser bostyrets innberetning datert 15. mars. Det er avdekket to straffbare forhold som er innberettet til påtalemyndigheten.

Etter den oppsiktsvekkende konkursen i mai 2018 ble det innmeldt i alt 64 krav på til sammen litt over 3,6 millioner kroner. Overskuddet utbetales som dividende på ca 34,20 prosent til 62 prioriterte krav i klasse I (lønnskrav mv.)

Øvrige kreditorer får ingen ting og må avskrive kravene som tap.

Det var 15 fast ansatte og full drift da konkursen ble åpnet. Disse ble da sagt opp. Kravene i denne klassen kom opp i 951.500 kroner. Med unntak for et mindre beløp, dekket NAV Lønnsgaranti dette som innbetaling til boet. I tillegg kommer 57 ekstrahjelpere og ferievikarer, samt tidligere ansatte som er blitt orientert om mulighetene til å fremme krav gjennom NAV Lønnsgaranti.

For overføringer til morselskapet Holløkken Holding AS på over 1,9 millioner uten sikkerhet, og mer enn det som kunne vært gitt i utbytte, vil det bli fremmet erstatningssak mot styret i en eventuell straffesak.

Innberettet til påtalemyndigheten blir også at driften etter bostyrets oppfatning burde vært avviklet allerede etter sommersesongen 2017.

Bostyret mener at insolvens oppsto i løpet av 2017, framgår det bl.a. av innberetningen.

(17.03.19) På denne alternativ-skissen av blokkløsningen for omsorgboliger på Solhøy-tomta, er den gamle skolebygningen med. (Tegning: Vestby kommune.)

Solhøy skole – klage på revidert forslag til detaljregulering

(15.03.19) I dag er siste frist for å klage på kommunens vedtak i Solhøy-saken. Soon og Omegns Vel ved styremedlem Ivar Gudmundsen sender i dag en uttalelse som vi her gjengir i sin helhet:

Soon og Omegns Vel viser til nytt forslag til detaljregulering av skoleområdet, der den vesentlige delen blir regulert til omsorgsboliger- og at hele Solhøy skole skal rives. I tillegg forutsettes det at også verneverdige trær skal fjernes.

Også tidligere har kommunen vedtatt reguleringsplan som i utgangspunktet forutsatte at gamle Solhøy skole skulle rives. Etter klage fra blant annet Soon og Omegns Vel ble planen endret, slik at den gamle skolebygningen skulle vernes, i tillegg til verneverdig vegetasjon. LES MER.

Jammen godt vi har ARBEIDERPARTIET

(07.03.19) (Leserbrev) Dessverre er det blitt slik at Ap-dominansen i mange år har gjort lokalpolitikken i Vestby nærmest uinteressant. Nå oppleves det å bli mange mangelfulle vedtak som koster både kroner og trivsel. Ap har i denne perioden hatt våpendragere som Bygdelista, Venstre, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. LES MER.

IKEA-JA – PÅ URENT TRAV, ELLER BLØFF?

(04.03.19) (Av Helge Falkenberg) Fikk Vestby kommune statsråd Jan Tore Sanners IKEA-ja på svakt grunnlag? Med nedbygging av 70 mål kornåker. Sendte Vestby kommune opprop om støtteerklæringer til nitten kommuner som ikke ble behandlet politisk der? LES MER.

Nytt håp om BEVARING


BEGREPET«OMSORGSBOLIG» ble lansert i 1994. Formålet var å gi personer som har behov for tjenester og tilrettelegging, en mulighet til å få seg en god bolig som er tilrettelagt for omfattende pleie. Her kan de også ha tettere kontakt med familie. Mange kommuner prioriterer å bygge omsorgsboliger fordi disse som regel er billigere å drifte enn sykehjem. Sverige og Danmark har i stor grad erstattet aldershjem og sykehjem med eldreboliger og ulike hjemmetjenester.

"Sykehjem light"?

(22.02.19.) I sykehjem bor man juridisk sett i institusjon med omfattende helsetilbud. Til å dekke de løpende driftsutgifter, trekkes pasientene for mesteparten av pensjonen. En beboer i omsorgsbolig bor derimot juridisk sett hjemme, forblir i fastlegeordningen og får hjemmetjenester eller heldøgns omsorg etter behov.

Husbanken forvalter ulike tilskudd til kommunene for bygging av slike boliger, som kan eies eller leies.

► Flere små og mellomstore kommuner har valgt å la brukerne velge mellom å leie eller å eie boligen, forankret i et boligbyggelag.

På spørsmål fra LM, om boligene på Solhøy skal eies eller leies, svarer rådmann Sjur Authen i en epost:

– De to omsorgsboligsentrene som planlegges vil være med tung bemanning. Det planlegges ikke med at disse boenhetene eies av den enkelte beboer. LES MER.

RELATERT SAK fra april 2013: Boliggrensen nær

DETTE ER SISTE DEL av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor her ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen t.v., under "stoffgruppe-boksene", ligger tittellenker til enkeltstående større nyhetssaker som har vært publisert de siste årene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge, med de nyeste sakene langt nede. Innholdet i LM vil ikke være organisert på denne måten i en ny publiserer. Red.