www.lokalmagasinet.no NYHETER Sø. 17. feb. 2019
Meny

NETTAVIS & MAGASIN MED STÅSTED I DET NÆRE SIDEN DESEMBER 2002
Husk vår e-postadresse: post@lokalmagasinet.com!

FORSLAGENE som ble framsatt

(15.02.19) Den offisielle utskriften fra kommunestyrets behandling av Solhøy-saken mandag foreligger nå og ser slik ut:

Repr. Bente Bakke (MDG) fremmet følgende forslag:

► Plan-og miljøutvalgets innstilling om regulering for Solhøy omsorgsboliger med tilhørende plankart, vedtas ikke. Kommunestyret ber om at alternativ 2, med 64 omsorgsboliger og bevaring av Solhøy gamle skole blir utredet.

Repr. Arjo van Genderen (V) fremmet følgende forslag:

► Rådmannen bes utrede alternative tomter som har tilstrekkelig plass til inntil 120 heldøgns omsorgsplasser med tilhørende støttefunksjoner og uteareal.

VOTERING:
Repr. Bente Bakkes forslag fikk 2 stemmer og falt (MDG).

Repr. Arjo van Genderens forslag fikk 1 stemme og falt (V).

Plan-og miljøutvalgets innstilling fikk 31 stemmer og ble vedtatt.

------

LMs referat fra saksbehandlingen ga feilaktig inntrykk av at det var subsidiær avstemming. Referatet er i dag endret tilsvarende. De tre fra MDG og V stemte for sin respektive forslag. Ingen av dem deltok subsidiært i voteringen om plan- og miljøutvalgets innstilling, verken for eller imot. Som utskriften viser, står 31 av kommunestyrets 35 representanter bak vedtaket. Kommunestyret var da ikke fulltallig siden det ikke møtte vara for en representant som hadde forfall. Red.

Utidig innsnevring

(13.02.19) (AKTUELL KOMMENTAR: Svein-H. Strand) Kommunestyret er et arbeidende organ. Dette har aldri vært bestridt, selv om denne betegnelsen ikke er nedfelt i lov og forskrifter. Den er jo selvforklarende når vi vet at dette er kommunens øverste folkevalgte organ. Og øverste reguleringsmyndighet!

Ordførerens strenge formaning til representantene foran mandagens behandling av Solhøy-saken i Vestby kommunestyre er defor en utidig, uttalt innsnevring av representantenes personlige handlingsrom. I en så viktig sak som denne, er det nærliggende å mene at utidig er et for mildt adjektiv. Formaningen: At skjebnen til den verneverdige skolebygningen ikke skulle være noe eget tema i innleggene. "Intet annet" som det ble understreket med kraft enn plan- og miljøutvalgets innstilling om reguleringsplanen som sådan. LES MER.

‒ Ikke godt nok utredet

(13.02.19. Oppdatert 12:39) ‒ Vi er skuffet, men ikke overrasket over kommunestyrets vedtak i Solhøy-saken, sier Linn Marie Krogsrud i Antikvarisk utvalg som fronter denne saken i Fortidsminneforeningens Akershus-avdeling.

Foreningen er blant dem som har rettslig klageinteresse i slike saker, og den bebudede klagen skal nå utformes. Klagefristen er tre uker.

‒ Vi kommer til å gjøre det snarest, og kommer der til å fokusere blant annet på det vi mener er brudd på forvaltningslovens paragraf 17 om kommunens utredningsplikt, sier Krogsrud til LM.

At saken ikke er godt nok utredet, var også et moment foreningen anførte i høringsrunden, framgår det av rådmannens saksframlegg.

FYLKESMANNEN er klageinstans for planvedtak (delegert myndighet fra Kommunal-og moderniseringsdepartementet som er øverste plan-og bygningsmyndighet).

Klage på reguleringsplanvedtak skal forelegges de folkevalgte i Vestbys plan- og miljøutvalg.

Hvis utvalget finner grunn til å ta klagen til følge, legges saken fram for kommunestyret med forslag til endring av vedtaket.

Hvis utvalget ikke finner grunn til å ta klagen til følge, sendes saken til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse

Knall tall i januar!

(12.02.19) Med rekordtallet 89.140 besøk (opp fra 53.200 i desember) fikk LM en overraskende sterk start på det nye året! Og ikke bare økte besøket med 85 prosent sammenliknet med januar i fjor tallet på sidevisninger var over 230 prosent høyere enn ett år før. LES MER.

‒ Gjelder reguleringsplanen!

(11.02.19. Oppdatert 15.02.19)) (Reporter Svein-H. Strand) Ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap) banket det inn før han ga ordet fritt: ‒ Det er reguleringsplanen for prosjektet med omsorgsboliger på Solhøy vi behandler. Plan- og miljøutvalgets innstilling. Intet annet!

Dette var jo like riktig som det var galt. Verken debatten i lokalsamfunnet, høringsrunden før denne andre gangs behandling enn si rådmannnens saksframlegg levnet den minste tvil om at det er den verneverdige bygningen på tomta som har stått i fokus.

Etter at et par subsidiære forslag falt eller ble trukket, stemte som ventet de to fra MDG ikke for plan- og miljøutvalgets enstemmige innstilling fra desember. Det gjorde heller ikke Arjo van Genderen (V) (se nedenfor).

MDGs Bente Marie Bakke understreket i en stemmeforklaring at det er litt viktig at man bygger omsorgsboliger på Solhøy, men etter Alternativ 2 med 64 boliger i to byggetrinn. Da kan skolebygningen bevares. Og grøntmiljøet rundt. Dette er også hva Soon og Omegns Vel har gått inn for. LES MER.

‒Svært dårlig begrunnet

(11.02.19) Det vil gi en farlig presedens dersom kommunen kan la egen eiendom forfalle, for så å bruke dette som argument for å rive. En skolebygning kommunen selv har regulert til bevaring. Vi er bekymret for hva slags signal dette sender til private eiere av verneverdige bygninger i kommunen.

Det sier Linn Marie Krogsrud i Antikvarisk utvalg, Fortidsminne-foreningen i Oslo og Akershus, foran kveldens kommunestyremøte. Som andre offentlige instanser, bør Vestby kommune følge Stortingsmeldingens mål om å minimere det årlige tapet av verneverdig kulturminner og kulturmiljøer. Riveforslaget er svært dårlig begrunnet. LES MER.

Vil ikke spare Solhøy ‒ men det slutter ikke der

HVORFOR SÅ MORSK, POLET?

(06.02.19) (Leserbrev) Dere kom nesten til topps i Norsk Kundebarometer 2018. Så hvorfor så morsk, Polet? Saken er denne: Jeg har bestilt en flaske vin på nettet for utlevering i polutsalget i Son. Bare én flaske denne gangen. LES MER.

Avtaleslutt er tenkt på!

(28.01.19) Det er ikke slik at havnestyret ikke har tenkt på at den kommunale havna mister 400 plasser når avtalen med Sonskilen Båthavn utløper i 2024, sier havnestyreleder Martin Ludvigsen i en kommentar til LM. LES MER på fellesside om debattmøtet.

DETTE ER SISTE DEL av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor her ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen t.v., under "stoffgruppe-boksene", ligger tittellenker til enkeltstående større nyhetssaker som har vært publisert de siste årene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge, med de nyeste sakene langt nede. Innholdet i LM vil ikke være organisert på denne måten i en ny publiserer. Red.
Flmintervju med sonsfisker på internett
10.02.2019 17:36
NYHETER >
Tilbake


Kommentarer
Ingen funnet

Legg til kommentarNå 899 følgere.
Nyheter fra periode med tekniske feil

REKLAME

MISTET BANKEN

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

   
 VÆRSTASJON MOSS HAVN

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Hovedstadspuls|

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

 


Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet 1. desember 2002 med en enkel publieringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. 2015 ble året da besøket ikke økte, men det ble nesten på hundretallet som i i milepælåret 2014. 260.000 ble nådd i 2016. I 2017 mer enn doblet vi dette til over en halv million besøk 541.000. I 2018 nådde vi såvidt 700.000 besøk, en en framgang på 28 prosent i jubileumsåret.


Lokalmagasinet.no Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland