www.lokalmagasinet.no NYHETER | Vil ha eiendomsskatt fra tre private barneager Sø. 27. sep. 2020
Meny

Vil ha eiendomsskatt fra tre private barnehager

Publisert 04.11.14. 09:14. Oppdatert senest 12:15. (Reporter Svein-H. Strand) Vestby kommune innkrever fra i år eiendomsskatt ikke bare på "verk og bruk", men også på næringseiendom. Med hjemmel i den såkalte eskattelovens paragraf 7 a, er det er gjort fritak for eiendommer som eies av "stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gavne det offentlige". Som barnehager drevet av en stiftelse eller foreldre.

♦ Det gjelder ikke uten videre alle private barnehager, skal vi tro kommunens takstnemnd for eiendomsskatt.

Tre av dem søkte tidligere i år om å bli fritatt. Etter forslag fra ordfører John A. Ødbehr ble saken i kommunestyret 16. juni enstemmig utsatt til høsten. Nå står den på sakslista til møtet 10. november.

Går det som rådmannen vil i sin uendrede innstilling til kommunestyret, blir det avslag for alle de tre søkerne.

I en særstilling står Vestby pinsemenighet som driver barnehage på en del av sin eiendom.

For ordens skyld har de opprettet et aksjeselskap, Hjertehagen AS. Men eiendommen som sådan kan ikke beskattes som næringseiendom, anfører de. Alternativt søkes det om fritak etter paragraf 7 a.

For å dekke kostnadene, betales det for bruken. Skulle det bli overskudd på regnskapet, går alt til menighetsarbeidet.

Men det holder ikke, skal vi tro rådmannens juridiske rådgiver Nils-Anders Søyland som har vært saksbehandler. Hva et eventuelt overskudd måtte gå til er ikke relevant, "uansett hvor ideelt formålet måtte være", påpekes det i saksframlegget.

"For fullstendighets skyld", som det heter, legges det til: De barnehagene som har fått fritak etter paragraf 7 a har som formål "å stille til rådighet barnehageplass til lavest mulig kostnad."


Og for å være enda mer fullstendig, tilføyes det til slutt: "Eier/driver har ikke personlige økonomiske interesser knyttet til virksomheten utover å sørge for økonomisk balanse i driften."

Kan ikke dette overføres også til pinsesmenighetens barnehage? Det kan det, forsåvidt.

Et springende punkt er hva som legges i begrepet "sørge for". Skal balanse oppnås gjennom utgiftsstyring eller gjennom inntektsstyring, altså gjennom prissettingen? Eller: Sørger man for at eventuelle reelle driftsoverskudd konverteres til balanse gjennom legale grep i årsregnskapet?

Men administrasjonen har mer i ermet: Pinsemengheten har jo opprettet et aksjeselskap til formålet.
Et privat aksjeselskap kan ikke karakteriseres som en institusjon i lovens forstand, argumenteres det i framlegget.

Men holder dette i politisk forstand? Utsettelsen i juni ga politikerne en tenkepause. Siden sist har administrasjonen innhentet en uttalelse fra Det kongelige finansdepartement, og mener å finne støtte for sitt syn der. Har administrasjonen rett?

I et kort svarbrev 16. oktober viser departementet til en vedlagt "fortolkningsuttalelse" fra 2003. Det ble der lagt til grunn at barnehager bare kan fritas, sitat "dersom utnyttelsen av eiendommen ikke har til hovedformål å gå med forretningsessig overskudd."

Uttalelsen gir uttrykk for det vi antar er gjeldende rett. Vi kjenner ikke til at det foreligger rettsavgjørelser om dette spørsmålet, understreker lovrådgiver Ole Todal Jenssen og seniorskattejurist Ingvild Brandal Gaasemyr.

Essensen i administrasjonens argumentasjon er da at Vestby pinsemenighet
på en del av sin eiendom har som hovedformål å gå med forretningsmessig overskudd.

Det er ikke sikkert de folkevalgte ser det slik.

Kommunens avgjørelse vil uansett bli lagt merke til og kanskje bli en signalsak i kommune-Norge. Og i saksframlegget er det også vedlagt dokumenter fra en lovlighetskontroll Nesodden kommune har hatt hos Fylkesmannen tidligere i år, i sommer.

Her var det fritak for 18 tildels svært ulike virksomheter, pluss to avslag, som ble prøvet. 12 avgjørelser ble opphevet om ugyldige. Det er uklart hvor stor overføringsverdi dette har for Vestby-sakene, spesielt for pinsemenighetens lille barnehage.

Hva som blir situasjonen dersom menigheten avvikler sitt aksjeselskap, og "sørger for" at utgifter og inntekter alltid går i hop på årsregnskapet, er et interessant spørsmål oppi det hele.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland