www.lokalmagasinet.no NYHETER | Vellet om vern av gamle Solhøy skole To. 3. des. 2020
Meny

Noen år gammelt arkivfoto av den store gamle skolebygningen som kneiser i terrenget ved innkjørselen til Son.

SOLHØY SKOLE – omregulering

Publisert 16.11.16 (Brev til Vestby kommune ) Vestby kommune v/formannskapet har 24.10.2016 vedtatt at det skal igangsettes reguleringsarbeid med sikte på å oppheve vernesoner på tomta til Solhøy skole. Dette vedtaket innebærer blant annet at den gamle skolebygningen kan rives.

Forhistorie

Reguleringsplan for Solhøy skole ble sist vedtatt i 2012, med vernebestemmelse for den eldste skolebygningen, samt vegetasjon/trær sør for bygningen. Kommunestyret hadde da i 2011 godkjent reguleringsplan uten vernebestemmelser, men etter klage fra kulturmyndighetene – og Soon og Omegns Vel – ble vernebestemmelser inntatt, idet den eldste del av skolebygningen skulle vernes.

Den opprinnelige skolebygningen – en staselig bygning i sveitserstil – og med en tilsvarende flott plassering ved Sonsveien – ble bygd av skipskaptein og gårdbruker på Husjordet, Fredrik Svendsen, i 1860-årene. Vestby herredsstyre vedtok i 1932 å kjøpe Solhøy av hans sønn Johan Svendsen for kr. 23 000. Bygningen ble da ominnredet med 2 klasserom og vaktmesterleilighet i 1. etasje, og to lærerboliger i 2. etasje. Dette var tilstrekkelig i de første årene, da elevene gikk annenhver dag på solen, foruten at to klasser kunne undervises i samme klasserom.

Tiden gikk, og antall elever økte. I 1953 ble det tatt i bruk et stort tilbygg med to ekstra klasserom og lærerrom, foruten sløydsal i underetasjen. Dette holdt i noen år, men folketallet og elevtallet økte. I 1974 ble det derfor bygd enda en skolebygning, med klasserom og gymnastikksal. Gunnar Nortvedt var arkitekt for både den første og andre utvidelsen.

Men tiden fortsatte å gå, og nye krav til undervisningslokaler innebar at det etter mye diskusjon ble vedtatt å bygge en helt ny skolebygning på nedsiden av Sonsveien. Denne ble innviet i 2006. Foreløpig har skolen tilstrekkelig kapasitet til å ta imot alle elevene i Sonsområdet.

Solhøy skole – og gamle Son skole - ble tom for elever. Også gymnastikksalen ble tømt, da bedre lokaler ble innredet i den nye skolen. En tom bygning er utsatt for hærverk, og etter at de fleste rutene på Solhøy skole ble knust, er bygningen blitt sikret ved at det er satt plater foran vinduene.

Nye planer


Men dette er ikke noen varig løsning, og Vestby kommune har nå på nytt tatt opp spørsmålet om utnyttelse av den gamle skoletomta. Kommunen har forutsatt at eiendommen på ca. 12 dekar skal utnyttes til omsorgsboliger, i alt ca. 120, samt nødvendige servicefunksjoner. I den sammenheng har formannskapet drøftet hvordan eiendommen skal utnyttes, og det er utarbeidet ulike prinsippløsninger. Derfor er også den eldste skolebygningen i faresonen, idet den angivelig skal vanskeliggjøre en fornuftig utnyttelse av eiendommen.

Soon og Omegns Vel kan ikke se at Solhøy betyr noe praktisk eller økonomisk problem for kommunen. Vellet er innstilt på at en vesentlig del av vernesonen kan tas ut, dvs. løvskogen, med unntak av de flotteste trærne på eiendommens søndre hjørne, nærmest Sonsveien. Det er derfor underlig at politikerne mener at bevaring av den gamle skolen betyr et økonomisk problem. Den er i rimelig god stand og kan benyttes som en del av det planlagte prosjektet for eldreomsorg.

Vellet vil derfor varsle at vi vil klage på et eventuelt vedtak om riving. Foruten at riving betyr å fjerne en viktig del av miljøet og lokalhistorien, vil neppe en bygning med en grunnflate på 120 m2 hindre at Vestby kommune kan få et meget funksjonelt prosjekt på eiendommen. Gamle bygninger kan brukes på en fornuftig måte, noe som selve Son sentrum er et bevis for.

Soon og Omegns Vel
Ivar Gudmundsen
Leder
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland