www.lokalmagasinet.no NYHETER | Vedtak oppheves – "utilstrekkelig og fraværende" dispensasjonsvurdering Sø. 29. nov. 2020
Meny

Utvalgsvedtak oppheves for "utilstrekkelig og fraværende" vurdering av dispensasjon

Publisert 25.09.13 (Reporter Svein-H. Strand) I en byggesak i Vardeveien på Søndre Brevik har Fylkesmannen nå opphevet et enstemmig vedtak i plan- og miljøutvalget. Utvalget imøtekom 8. april, etter forslag fra Tom Anders Ludvigsen (Ap), tiltakshaverens klage på et tidligere avslag. Stikk i strid med rådmannens innstilling. Søknaden gjaldt å få oppføre enebolig og dobbeltgarasje, med dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplanen. Fylkesmannen sier det så sterkt som at dispensasjonsvurderingen i saken, "i det store og hele er utilstrekkelig og fraværende".

♦ Og: "Det er i hovedsak bare lagt vekt på tiltakshavers ønsker for tiltaket og de konkrete fordeler tiltaket representerer for vedkommende."

I juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus var det naboene som vant fram. Så langt. Vestby-politikernes vedtak er nemlig funnet ugyldig fordi fordi de, som flere ganger tidligere, ikke har klart å begrunne vedtaket tilstrekkelig. Det vil her si hvorfor de mener det kan gis dispensasjon etter plan- og bygningslovens paragraf 19-2.

Vedtaket som nå er kjent ugyldig og krever ny behandling lyder i sin helhet slik:

”Klagen til søker tas tilfølge. Hensynene bak reguleringsformålet vurderes ikke å bli satt vesentlig til side ved en dispensasjon, og fordelene ved en dispensasjon som omsøkt er klart større enn ulempene. Vedtak om å gi dispensasjon for reguleringsbestemmelsenes krav om saltak og maksimalt 4,5 gesimshøyde opprettholdes, jf plan- og bygningslovens § 19-2 på vilkår av at boligen bygges på cote 29,4 ferdig gulv 1. etasje, og at det gis samtykke til at huset plasseres 2 meter fra nabo i øst."

I saksframlegget var administrasjonen tindrende klar i sin oppfatning: Vilkårene som ble stilt av plan- og miljøutvalget ved behandlingen i november 2012, kan ikke oppfylles i sin helhet.

Rådmannens innstilling var derfor:

"Klagen til naboene tas til følge. Når vilkårene om byggets plassering ikke lar seg oppfylle vurderer plan- og miljøutvalget at det ikke foreligger grunnlag for å gi dispensasjon, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. Vedtak om å gi dispensasjon for reguleringsbestemmelsenes krav om saltak og maksimalt 4,5 gesimshøyde av 26.11.2012 omgjøres med hjemmel i reguleringsplanen. Hensynene bak reguleringsformålet vurderes å bli satt vesentlig til side ved en dispensasjon, og fordelene ved en dispensasjon som omsøkt er ikke klart større enn ulempene."

Fylkesmannen har med dette ikke tatt stilling til realitetene: Om det kan/bør gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene. Vedtaket som er fattet holder bare ikke mål.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland