www.lokalmagasinet.no NYHETER | UTBYGGINGSSAKER To. 3. des. 2020
Meny

– Rask vekst betyr krise

(LM) I konsekvensanalysen for Soon og Omegns Vel slår analytiker Kjetil Sørlie fra Norsk Institutt for by- og regionsforskning (NIBR) fast: Press og kapasitetsproblemer vil oppstå dersom innbyggertallet i Vestby øker fra 13 000 til 15 000 på fire år fra 2004 til 2008. Det vil ganske sikkert oppstå en krise på ett eller flere områder.

15. november 2004 hadde Vestby-rådmann Knut Haugestad en uttalelse i Moss Avis om at en befolkningsvekst på 5,3 prosent i 2006, det vil si en økning på om lag 700 mennesker, «betyr utfordringer».

– Det var svært mildt sagt, kommenterer Sørlie.

– Mer dekkende ville det vært å si at en slik vekst er så ekstrem at ingen kommune på størrelse med Vestby noen gang har opplevd det, og at kommunen vil få utfordringer som ingen vet hva innebærer, skriver skriver han.

Sørlie tror imidlertid at folketallet blir på nær 14 000 i 2008. Han støttes av Statistisk sentralbyrå, der prognosen sier 13 750.

Han tror Vestby er over veksttoppen for innflytting i denne omgang, og forstår ikke hvor kommunen skal hente 2000 nye innflyttere fra.

– Jo sterkere og raskere veksten kommer, jo viktigere er det å ha en langsiktig planleggingshorisont, skriver Sørlie og stiller spørsmålet om kommunen er forberedt.

NIBR-analytikeren sier at det mest økonomiske er å bygge opp tilbud som barnehager, skoler og sykehjem gradvis over mange år, enn å ta mange store løft på én gang.

Mellom 35 og 40 prosent av kommunens befolkning bor i dag i Stor-Son fra nordre Son og de ca fire kilometrene sørover til Østfold-grensen.

Dersom det er slik at kommunen ønsker å konsentrere det meste av den kommende veksten til denne delen av kommunen, har Sørlie denne kommentaren:

– Jo mer konsentrert vekst det planlegges for i et område som har trang infrastruktur og lokalkulturelle særtrekk, slik som i Son, desto mindre realistisk framstår dette.


Klart for ”Soon 2020”-kampanje?

Publisert fredag 25.02.05. (LM) Den fysiske ekspansjon i og omkring Son er beviselig ute av kontroll på sentrale områder. Nå må det arbeides for en samordnet korrigering og å gjøre det beste ut av den situasjonen man har. Alt i en bred, positiv samhandling mellom kommune, beboere og næringsliv, og i et perspektiv helt fram mot år 2020. Det kan bli essensen i et vedtak på årsmøtet i Soon og Omegns Vel i dag.

Initiativet er tatt av en liten gruppe soninger som på hver sitt felt besitter betydelig aktuell kompetanse og har stor interesse for lokalsamfunnet.

Initiativtakerne håper nå at vellet vil ta saken videre og være koordinator for en bredt anlagt kampanje, som kan komme til å hete ”Soon 2020” og aktivisere både velmedlemmer og andre, og gi positive ringvirkninger i hele lokalsamfunnet.

Gruppen har bestått av cand. real. Vidar Vanberg, som er forsker ved Norsk Institutt for by- og regionsforskning, arkitekt Ivar Gudmundsen, som er bygnings- og reguleringssjef i Ås kommune, og tidligere rådmann i Oppegård kommune, Trygve G. Nordby.

I tillegg har redaktøren i Lokalmagasinet.no, Svein-H. Strand, deltatt som observatør og rådgiver, i kraft av sin store interesse og lange erfaring som lokalbasert kommunalreporter og redaktør siden slutten av 1960-tallet. Når velforeningen har tatt stafetten videre, går Strand ut av drøftingsgruppa for ikke å komme i konflikt med sin integritet som journalist og redaktør.

– Ta hensyn til kvalitetene!
(LM) – De veivalg politikere og planleggere i Vestby nå velger for Son, er i utakt med hva folk flest mener og ønsker, hevder by- og regionsforsker Vidar Vanberg. Han sier at veksten må ta hensyn til stedets kvaliteter, og veksten må utvikles med helhetsgrep og en klar tidshorisont.

Vanberg er født og oppvokst i Son, og brenner for at det nå settes i gang en lokalt forankret prosess som ser langt fram og tar hensyn til de mange kvalitetene stedet har.

– Med en moderat vekst kan det utvikles nisjer og særpreg, og vi kan videreutvikle det Son har av fortrinn, egenart og særtrekk. Dette bør skje ved at det settes i gang arbeid med en kommunedelplan for Sonsområdet, sier han. Med perspektiv helt fram til år 2020, ser han for seg disse sentrale målene:
      
Trivelig sentrum, gode boforhold og servicetilbud, opplevelsesmuligheter, næringsutvikling tilpasset Sons egenart, bedre trafikkforhold og minimalisering av støyplager.
      
Vanberg mener en slik lokal prosess kan bli en pådriver og korrigeringsfaktor. Derigjennom kan prosessen bidra til en planlegging som tar hensyn til ulike behov i forhold til en rekke aktører og faktorer. Dette gjelder innbyggere, næringsliv, bolig- og hyttebebyggelse, frilufts- og grøntområder, kulturliv generelt, sommerturisme, båt- og kystkultur og Sons historiske rolle.
      
– Det hele kan skje gjennom en tilrettelagt medvirkningsprosess, der representanter for alle større interessegrupper deltar og kommer med innspill til kommunedelplanen, understreker han, og fortsetter:

– Det bør derfor lages en oversikt over inngåtte og forpliktende utbyggingsavtaler i Vestby kommune. Videre må det lages et reelt bilde av planlagt befolkningsvekst i kommunen. Og det må foretas en analyse av konsekvensene av den befolkningsveksten og utbyggingen kommunen legger opp til. Dette bl.a i forhold til trafikk, tilgjengelighet og parkering i Son.

Å skaffe fram relevant kunnskap om Son i et historisk lys ser han også som del av en stedsutviklingsstrategi.
      
Vanberg påpeker til slutt at det bør innhentes lærdom fra Frogn/Drøbak-utbyggingen.

LES OGSÅ:
Vidar Vanberg: Ta hensyn til kvalitetene!   

Trygve G. Nordby: Hva vil politikerne med Son?   


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland