www.lokalmagasinet.no NYHETER | Trolig 50.000 i flyplasstøtte fra Vestby To. 3. des. 2020
Meny

Trolig 50.000 kroner i flyplasstøtte fra Vestby

Foto: no.wikipedia

(28.03.17) (Reporter Svein-H. Strand)) Ap-gruppa i kommunestyret vil trolig få med seg nok stemmer til å få flertall for at Vestby kommune bevilger 50.000 kr til Rygge Airport AS som engangsstøtte. Dette skal være en symbolsk støtte til selve prosjektperioden. Søknad er sendt til alle de 18 kommunene i Østfold, nabokommuner i nord og Østfold fylkeskommune som regional utviklingsaktør.

Rådmannen anbefaler søknaden "under noe tvil". Tvilen går på at det ennå mangler endel faglige vurderinger av prosjektet for reetablering av Moss lufthavn Rygge. Men rådmannens vurdering er ellers positiv nok.
 
Saken behandles i formannskapet 3. april og sluttbehandles i kommunestyret 24. april.

Venstre, Sp og MDG har allerede gjennom lokalpressen signalisert at de vender tommelen ned for søknaden om å bevilge ca tre kroner per innbygger. Mens Ap på samme måte har signalisert sitt positive standpunkt.

► Rådmann Sjur Authen har selv vært saksbehandler. Han legger fram en fyldig utredning og vurdering som på det nærmeste er innom alle sider av saken.
 
ANTATT STOR VERDI FOR NÆROMRÅDET PÅ LANG SIKT

En gjenåpning og drift av MLR som privat flyplass antas på lang sikt å kunne ha stor verdi for nærområdet, med etablering av flere arbeidsplasser, samt være positivt for regional næringsutvikling. I den sammenheng kan det argumenteres for at en flyplass er så spesielt og viktig, og vil bety så mye for regionen, at kommunal økonomisk støtte bør gis. På den annen side kan det stilles spørsmål om andre initiativ til næringslivsetablering i regionen også bør eller vil kunne føre til bruk av kommunale midler.

Rådmannen mener at kommunen etter EUs regelverk har anledning til å gi bagatellmessig økonomisk støtte, forutsatt at selskapet ikke har mottatt vesentlig med offentlig støtte tidligere. Grensen for bagatellmessig støtte er satt til 200.000 euro over tre år. Støtten fra kommunene i regionen vil ikke bryte denne grensen.


Om det skulle lykkes å gjenåpne Moss lufthavn Rygge (MLR), vil gevinsten helt sikkert overgå kostnaden. Det er vanskelig å gi et faglig råd. Spørsmålet er derfor mer av politisk karakter, understreker rådmannen.

Kommunen mottar fra tid til annen henvendelser om muligheten for kommunal støtte til virksomheter som driver forretningsmessig, det være seg nærbutikker, festivaler eller idrettstilbud. Etter hva rådmannen kjenner til, har ikke slik støtte blitt gitt. Støtte til privat næringsliv er heller ikke en kommunal kjerneoppgave.

EN DEL AV INFRASTRUKTUREN I REGIONEN

Rådmannen er likevel av den oppfatning at en støtte til en lufthavn er prinsipielt forskjellig fra støtte til annet næringsliv. En lufthavn er en del av infrastrukturen i regionen, selv om den skal drives på forretningsmessige vilkår. En velfungerende infrastruktur kan på mange måter sies å være en forutsetning for næringslivets konkurranseevne.
 
Det er også liten tvil om at en lufthavn i nærområdet har en positiv effekt på Vestby kommunes attraktivitet. Å øke kommunens attraktivitet vil være en viktig faktor for å lykkes med den planlagte utbyggingen i sentrum, og for noen av planene – herunder hotellplanene – vil nærhet til en lufthavn være av stor betydning.

Rådmannen antar også at det vil være positivt for kommunens innbyggere å ha en flyplass i nærområdet, men at nytteverdien naturlig nok vil avhenge av hvilke ruter som etableres.

KOMMUNENS ANSVAR SOM SAMFUNNSUTVIKLER

Selv om man ser på en flyplass som infrastruktur, er det uansett ikke en kommunal oppgave å bidra til drift av flyplasser som er lokalisert i andre kommuner. Det som likevel gjør at rådmannen anbefaler søknaden, er kommunens ansvar som samfunnsutvikler og den utviklingen Vestby sentrum står ovenfor.

Tiltaket er helt klart strategisk interessant både med tanke på lokal og regional utvikling. Rådmannen er spesielt opptatt av hvilken betydning en gjenåpnet lufthavn kan få for planene om hotell i Vestby sentrum, og synergien tiltaket kan ha på utviklingen av Vestby som turistdestinasjon.

Forretningsplanen har mange gode strategiske mål, mener rådmannen. Rygge Airport AS forteller hvordan de skal drifte flyplassen på en annen måte enn tidligere eiere og få bedre økonomi i selskapet. Det er også gitt en plausibel forklaring på hvorfor industrielle investorer skal oppfatte MLR som et interessant investeringsobjekt.

Man har også sagt noe om hvordan forretningsmulighetene for flyselskaper endrer seg med en ny forretningsmodell. Det er ikke innenfor rådmannens kompetanse å kunne vurdere om målene er realistiske og strategiene er holdbare, understrekes det.

Tidligere operatør av MLR klarte å drifte flyplassen med overskudd de siste årene. Utfordringen har vært å få flyoperatører til å benytte flyplassen.

Rådmannen antar at tidligere operatør har lagt ned et betydelig arbeid i å få avtale med nye flyselskap. Søknaden mangler uttalelser fra flyopeatører eller analytikere i bransjen som sannsynliggjør at MLR vil være attraktiv for flyoperatører i dagens marked. Fra et faglig synspunkt mener rådmannen at søknaden mangler uttalelser fra tredjepart som kan støtte reetableringen av flyplassen.

Rådmannen konkluderer med at en sivil flyplass på Rygge vil være av stor betydning for sysselsettingen i regionen og kunne bety mye for regionens næringsliv, Vestby kommune og sentrumsutbyggingen.

Bakgrunnsfakta om Rygge Airport AS

Saksframlegget har også et fyldig kapittel med bakgrunnsfakta:

→ Rygge Airport AS (RA) ble etablert som aksjeselskap sommeren 2016 og er registrert i Foretaksregisteret, foreløpig forretningskontor er i Oslo.

Selskapets vedtektsfestede formål er: «Drift og utvikling av flyplass på Rygge, og enhver virksomhet i tilknytning til dette, samt deltakelse i selskaper med liknende virksomhet».

Rygge Airport AS søker Vestby kommune om kommunalt tilskudd med 3,- kroner per innbygger som en del av den initielle finansieringen i prosjektperioden for å kunne gjenåpne Moss lufthavn Rygge (MLR).

Prosjektperioden som det søkes støtte til er fra februar/mars 2017 til og med september/oktober 2017. Budsjettet for denne prosjektperioden er oppgitt til 7,5 mill. kroner og vil blant annet bestå av lønn til prosjektmedarbeidere og styreleder/medlemmer, bruk av konsulenter kjøp av eksterne tjenester, salg og markedsføring og diverse administrasjonsutgifter.

Finansiering av prosjektperioden vil i tillegg til kommunale tilskuddsmidler være å gjennomføre en kapitalutvidelse som henvender seg til både eksisterende og nye potensielle aksjonærer.

I prosjektperioden vil en av de viktigste oppgavenr være å sikre inntektsgrunnlaget for gjenåpning av flyplassen ved å inngå avtaler med aktuelle og relevante flyselskaper.

Etter prosjektperioden skal aktiviteter og prosesser finansieres med langsiktig kapital fra en eller flere tyngre industrielle investorer.

I søknaden legges det til grunn at et bredt og sterkt regionalt forankret eierskap av selskapet vil gjøre det lettere å få inn industrielle investorer fra utlandet.

STØRRE FOKUS PÅ NÆRNGSLIVETS BEHOV

Selskapets forretningside er å tilrettelegge for fortsatt drift av Moss Lufthavn Rygge basert på et driftskonsept som trafikkmessig vil være nokså likt det som var. Imidlertid vil man ha et større fokus på næringslivets behov og sikre at flyplassen over tid blir en enda sterkere motor for regional næringsutvikling.

Forretningsmodellen vil ha en ny og innovativ tilnærming til hvordan det kan skapes merinntekter på terminalen og hvordan organisasjonen og driften av flyplassen kan gjøres mer produktiv og kostnadseffektiv.

Strategien videre vil være å få tilført bransjeerfaring og ekspertise gjennom å invitere en større industriell investor på eiersiden i selskapet.

Risiko- og usikkerhetsmomenter som vurderes til å være de største i forbindelse med realiseringen av prosjektet er knyttet til både kostnads- og inntektssiden. Videre: Tidsfaktoren for langsiktig finansiering samt oppbygging av en god organisasjon med kvalifiser
t nøkkel- og driftspersonell.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland