www.lokalmagasinet.no NYHETER | "Sykehjem light"? Ma. 30. nov. 2020
Meny

Begrepet «omsorgsbolig» ble lansert i 1994. Formålet var å gi personer som har behov for tjenester og tilrettelegging, en mulighet til å få seg en god bolig som er tilrettelagt for omfattende pleie. Her kan de også ha tettere kontakt med familie. Mange kommuner prioriterer å bygge omsorgsboliger fordi disse som regel er billigere å drifte enn sykehjem. Sverige og Danmark har i stor grad erstattet aldershjem og sykehjem med eldreboliger og ulike hjemmetjenester.

"SYKEHJEM LIGHT"?

(22.02.19. Senest oppdatert 17:54) (Reporter Svein-H. Strand) I sykehjem bor man juridisk sett i institusjon med omfattende helsetilbud. Til å dekke de løpende driftsutgifter, trekkes pasientene for mesteparten av pensjonen. En beboer i omsorgsbolig bor derimot juridisk sett hjemme, forblir i fastlegeordningen og får hjemmetjenester eller heldøgns omsorg etter behov. Husbanken forvalter ulike tilskudd til kommunene for bygging av slike boliger, som kan eies eller leies.

► Flere små og mellomstore kommuner har valgt å la brukerne velge mellom å leie eller å eie boligen, forankret i et boligbyggelag.

På spørsmål fra LM, om boligene på Solhøy skal eies eller leies, svarer rådmann Sjur Authen i en epost:

– De to omsorgsboligsentrene som planlegges vil være med tung bemanning. Det planlegges ikke med at disse boenhetene eies av den enkelte beboer.

Rådmannen sier videre:

– Det er ikke slik at det som skal bygges på Solhøy, og etter hvert i Vestby sentrum, skal være «eldrekollektiv», «eldrelandsby» eller «seniortun». Disse to sentrene må bygges slik at de er tett opp til institusjonsplasser.

LM har i dag gjennomgått samtlige utskrifter fra møtene i den politisk sammensatte byggekomiteen for Solhøy-prosjektet i perioden 2016-2018. Allerede i 2016 ble det fattet vedtak der det ble lagt endel viktige føringer for hvilke løsninger som skal velges. Hvor mye av dette som gikk videre til behandling i formannskap og kommunestyre, gjenstår å se.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland