www.lokalmagasinet.no NYHETER | Solhøy skole – klage på revidert forslag til detaljregulering Ma. 30. nov. 2020
Meny

(17.03.19) På denne alternativ-skissen av blokkløsningen for omsorgboliger på Solhøy-tomta, er den gamle skolebygningen med. (Tegning: Vestby kommune.)

Solhøy skole – klage på revidert forslag til detaljregulering

(15.03.19) I dag er siste frist for å klage på kommunens vedtak i Solhøy-saken. Soon og Omegns Vel ved styremedlem Ivar Gudmundsen sender i dag en uttalelse som vi her gjengir i sin helhet:

Soon og Omegns Vel viser til nytt forslag til detaljregulering av skoleområdet, der den vesentlige delen blir regulert til omsorgsboliger- og at hele Solhøy skole skal rives. I tillegg forutsettes det at også verneverdige trær skal fjernes.

Også tidligere har kommunen vedtatt reguleringsplan som i utgangspunktet forutsatte at gamle Solhøy skole skulle rives. Etter klage fra blant annet Soon og Omegns Vel ble planen endret, slik at den gamle skolebygningen skulle vernes, i tillegg til verneverdig vegetasjon.

Nå vil kommunen atter fjerne både skole og vegetasjon, fordi man ønsker å bygge flere omsorgsboliger enn det man tidligere planla. Soon og Omegns Vel klager på dette vedtaket. Den gamle delen av skolen er verneverdig og er i god stand, selv om kommunen mener noe annet.

At fasadene trenger et par nye malingstrøk, er ikke godt nok grunnlag for å rive. Bygningen kan brukes til for eksempel administrasjonskontorer eller annen virksomhet i tilknytning til omsorgsboligene. Det er uheldig om man skal fjerne brukbare eldre bygninger i et område som nå domineres av nybygg.

Soon og Omegns Vel finner det derfor uriktig og unødvendig å fjerne skolebygningen, som er et markert og kjent landemerke, og som er fullt brukbar når man pusser den opp.

Soon og Omegns Vel vil ellers påpeke at det blir økt biltrafikk forbi barnehagen med kommunens løsning. Dette blir uheldig for barnehagen. I nærheten finnes andre arealer som kan benyttes til barnehage. Hvis det gjøres, kan tomta benyttes til for eksempel bilparkering.

Vellet forutsetter som tidligere at skolen bevares.

For Soon og Omegns Vel

Ivar Gudmundsen
styremedlem

Kopi til: Akershus fylkeskommune, Fortidsminneforeningen
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland