www.lokalmagasinet.no NYHETER | Solhøy-forslagene som ble framsatt Ma. 30. nov. 2020
Meny

SOLHØY-FORSLAGENE som ble framsatt

(15.02.19) Den offisielle utskriften fra kommunestyrets behandling av Solhøy-saken mandag foreligger nå og ser slik ut:

Repr. Bente Bakke (MDG) fremmet følgende forslag:

► Plan-og miljøutvalgets innstilling om regulering for Solhøy omsorgsboliger med tilhørende plankart, vedtas ikke. Kommunestyret ber om at alternativ 2, med 64 omsorgsboliger og bevaring av Solhøy gamle skole blir utredet.

Repr. Arjo van Genderen (V) fremmet følgende forslag:

► Rådmannen bes utrede alternative tomter som har tilstrekkelig plass til inntil 120 heldøgns omsorgsplasser med tilhørende støttefunksjoner og uteareal.

VOTERING:

Repr. Bente Bakkes forslag fikk 2 stemmer og falt (MDG).

Repr. Arjo van Genderens forslag fikk 1 stemme og falt (V).

Plan-og miljøutvalgets innstilling fikk 31 stemmer og ble vedtatt.

------
LMs referat fra saksbehandlingen ga feilaktig inntrykk av at det var subsidiær avstemming. Referatet er i dag endret tilsvarende. De tre fra MDG og V stemte for sin respektive forslag. Ingen av dem deltok subsidiært i voteringen om plan- og miljøutvalgets innstilling, verken for eller imot. Som utskriften viser, står 31 av kommunestyrets 35 representanter bak vedtaket. Kommunestyret var da ikke fulltallig siden det ikke møtte vara for en representant som hadde forfall. Red.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland