www.lokalmagasinet.no NYHETER | Slik snudde Laksa-saken Lø. 31. okt. 2020
Meny

Slik snudde Laksa-saken

(27.09.18) Kontrollen av Fred Olsen-selskapenes arbeider på Laksa 21. august ble foretatt på stedet av byggesaks-behandlerne Inger Marie Eldøy og Eline Rummelhoff-Larsen, som også er juridisk rådgiver i bygningsavdelingen i Vestby kommune. Kontrollen ble gjennomført etter at selskapene hadde nedlagt innsigelse til kommunens varsel om overtredelsesgebyr. Dette var for å vurdere om arbeidene innebærer «tiltak» etter plan- og bygningsloven § 1-6. Og om de utgjør et «vesentlig terrenginngrep» i henhold til plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav k.

I selskapenes siste versjon er arbeidene beskrevet som fjerning av enkelte trær og opptak av røtter. Dette framgår av kommunens svarbrev til Rune Vegel, datert 24. august, sammen med kopi av brevet som ble sendt til selskapene, datert 22. august.

► LM gjengir i fortsettelsen her ordrett resten av innholdet i brevet til selskapene, inkludert Stavnes Byggeselskap AS. Kommunens brev er undertegnet av bygningssjef og RO-leder Jack Hatlen, samt byggesaksbehandler/juridisk rådgiver Eline Rummelhoff-Larsen. (Uthevinger i halvfet skrift er gjort av redaksjonen.)
 
Det er fjernet et gjerde og klargjort for såing, ved at matjord er gravd opp, sollet og deretter utplanert. Det er tilkjørt noe matjord til topplag for bedre vekstforhold for gress. Det er gjort grøfterensking for å bedre håndteringen av overflatevann.

Eiendommene er uregulert, og omfattes dermed av kommuneplan-bestemmelsene. Deler av eiendommene er avsatt til fritidsbebyggelse, strandsone og LNRF-formål. I henhold til bestemmelsen om fritidsbebyggelse er det ikke tillatt med tiltak i samsvar med plan- og bygningsloven § 20-1. For de deler av eiendommen som er avsatt til strandsone jf. § 11 og LNRF-formål jf. § 14, er det ikke tillatt med «tiltak» etter plan- og bygningsloven, som er definert i lovens § 1-6.

Spørsmålet er således om bestemmelsen om «tiltak» etter § 1-6 kommer tilanvendelse på de ovenfor beskrevne og utførte arbeidene, og om dette kandefineres som et vesentlig terrenginngrep, jf. bestemmelsen om søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav k.

Vurderingen av tiltak etter plan- og bygningsloven § 1-6

Hva som utgjør et «tiltak» etter loven omfatter mindre endringer enn de søknadspliktige terrengendringene som omfattes av § 20-1 i lovens bokstav k. Under bestemmelsen i § 1-6 omfattes ethvert «terrenginngrep» eller virksomhet eller endring som er i strid med arealformål, planbestemmelser eller hensynssoner. Videre er det i henvisningen til forbud mot tiltak i strandsonen i plan- og bygningsloven § 1-8 annet ledd henvist til at tiltak etter § 1-6 ikke kan iverksettes.

Kommuneplanbestemmelsen § 11 bygger på forståelsen av hva som utgjør et «tiltak» etter plan og bygningsloven, og det som omfattes av § 1-6 vil derfor ikkev ære tillatt etter § 11 i kommuneplanen.

Som eksempler er det i Norsk Lovkommentar blant annet lagt til grunn atgruvevirksomhet, steinbrudd og andre masseuttak, bakkeplanering (terrassering og fylling) og ellers anlegg av parker og hager mv. omfattes av «tiltak» etter plan- og bygningsloven § 1-6. Nyryddingstiltak, oppdyrking, flatehogster mv. inngår også i ordlyden «terrenginngrep».

Disse eksemplene utgjør menneskeskapte endringer eller inngrep i det fysiske landskapet i form av graving eller fyllinger. Fjerning av vegetasjon rammes dermed ikke.

Fjerningen av trær og røtter som er utført, utgjør ikke en endring i terrenget ettersom fjerning av vegetasjon ikke rammes av bestemmelsen, jf. ovenfor. At matjord er gravd opp, sollet og deretter utplanert, utgjør heller ingen endring i terrenget på eiendommene, og kan derfor ikke rammes av ordlyden «terrenginngrep».

Topplaget med matjord for bedre vekstforhold for gress, medfører heller ingen endring av terrenget, og kan ikke omfattes av et terrenginngrep. For at det skal omfattes av «tiltak» etter § 1-6 viser de eksempler som er opplistet i lovkommentaren at det er forhold av mer betydelig endring som er ment å omfattes av bestemmelsen.

Å legge nytt lag med jord på allerede eksisterende gresslagt område kan ikke ses som et tiltak. Bestemmelsen i loven av 2008 er ikke ment å utgjøre en endring av det som ble omfattet av plan- og bygningsloven av 1985, der det i forarbeidene er lagt til grunn at en mindre oppfylling kan utføres uten at loven gjelder.

Grøfterensking for å bedre håndteringen av overflatevann, kan heller ikke utgjøre et inngrep i det fysiske terrenget på eiendommen/eiendommene slik bestemmelsen krever. Er det kun fjernet vegetasjon også for dette formålet, er det uansett ikke omfattet av bestemmelsen.

Ut fra redegjørelsen og informasjonen som er mottatt, kan ikke bygningssjefen se at det er foretatt terrenginngrep etter § 1-6 første ledd første punktum. Bygningssjefen kan heller ikke se at det er utført arbeider innenfor forbudsgrense mot sjø og vassdrag som er i strid med arealformålet jf. § 1-6 første ledd siste punktum.

Ettersom det er konkludert med at det ikke er utført et «tiltak» etter plan- og bygningsloven § 1-6, er det ikke nødvendig å vurdere hvorvidt det er foretatt vesentlige terrenginngrep etter lovens § 20-1 første ledd bokstav k.

Konklusjon
Bygningssjefen konkluderer med at arbeidene på eiendommene ikke omfattes av plan- og bygningsloven. Arbeidene er dermed ikke i strid med kommuneplanbestemmelsene §§ 1, 11 eller 14.

Ulovlighetsoppfølgningen er med dette avsluttet.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland