www.lokalmagasinet.no NYHETER | Skoleveien og andre foreldede navn Sø. 20. jan. 2019
Meny
(27.11.09) (Av Ivar Gudmundsen)Jeg registrerer med en viss overraskelse at Lokalmagasinet.no viser til at formannskapet 3. februar i år vedtok å fjerne Skoleveien i Son, i hvert fall navnet. Siden Son skole er nedlagt og Skoleveien et stykke ovenfor forhenværende Son skole skifter navn til Alicenborgveien, skal navnet på hele veistrekningen fra krysset med Feierbakken være Alicenborgveien.

Dette er kanskje praktisk tenkt, bortsett fra at ca 30 eiendommer får mye bryderi med å skifte adresse, noen til og med veinavn. Bortsett fra alle problemene med adresseendringer, må et slikt vedtak karakteriseres som historieløst.

♦ Veinavn er også historie. Ved døping av nyanlagte veier prøver kommunene vanligvis så langt som råd er å finne navn med historisk tilknytning til stedet. I Son – og ellers i kommunen - finnes det en mengde slike veinavn. 

I Son er Sagaveien, Ishusveien, Isbingveien og Feierbakken eksempler på slike navn, selv om Son i dag verken har sagbruk, ishus, isbinger, eller feier.

STREKNINGER SKIFTER NAVN

At sammenhengende veistrekninger skifter navn i Son, er dessuten velkjent, uten at det ser ut til å ha ført til nevneverdige problemer: 

Brevikveien skifter navn til Storgata når den krysser tidligere kommunegrense mellom Vestby og Son i sør. 

Storgata skifter i sin tur navn til Sonsveien når den krysser tidligere kommunegrense i retning mot Sonsveien stoppested. 

Og Feierbakken skifter navn til Gamle Brevikvei når man har klatret opp den bratte bakken og kan vandre forholdsvis greit videre mot Brevik.

Nå er vel navneskifte og adresseendringer ikke de store tragedier, men er det likevel nødvendig i dette tilfelle? 

ER LOVEN FULGT?

Og er saken behandlet i henhold til forvaltningslovens bestemmelser dersom ikke de berørte på forhånd er gitt anledning til å uttale seg? 

Når de berørte ikke engang har fått underretning om vedtaket over ni måneder etter at vedtaket er fattet, kan det se ut som om det er visse mangler i kommunens saksbehandling. Jeg regner med at kommunen ikke har regelverk på tvers av forvaltningslovens bestemmelser.

Som leder av Soon og Omegns Vel burde jeg kanskje selv ha fulgt så mye med at jeg hadde fått kunnskap om denne saken for lengst. Men jeg er tydeligvis i godt selskap blant mange andre uinformerte i Son.

Dersom saken er behandlet på den måten som Lokalmagasinet.no refererer, kan jeg ikke se annet enn at vedtaket er ugyldig, og at saksbehandlingen må starte på ny.

Son, 26.11.2009 

Ivar GudmundsenLokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland