www.lokalmagasinet.no NYHETER | Skoglundkollen: Klagesak "forsvant" i datasystemet Ti. 27. okt. 2020
Meny

Skoglundkollen: Klagesak "forsvant" i datasystemet

(27.03.17) Det blir klagesaksbehandling om det planlagte boligfeltet Skoglundkollen også i dagens møte i plan- og miljøutvalget. Fellesklagen fra berørte beboere og hytteeiere som ble avvist i forrige møte skulle nemlig hatt følge av en separat klage fra beboerne i Skoglundveien 12 og 14. Klagen gjelder turveien som er regulert nær deres eiendommer. Denne ble levert innenfor klagefristen 8. desember. Klagen ble sendt via et elektronisk skjema på kommunens hjemmeside. Men på grunn av en feil i systemet ble den ikke journalført før 17. januar.

► I saksutredningen til kveldens møte står dette om bakgrunn for saken:

Detaljreguleringsplan for Skoglundkollen ble vedtatt 07.11.2016. Planen omfatter eiendommen Gnr 137 Bnr 12, eksisterende hytteområde, syv eneboliger mellom Skoglundveien og Bekkefaret, hele Skoglundveien, Gamle Kirkeveien samt Vollehagen dam/Bjønntjern og Bjørnedammen/Pæra. 

Planen tilrettelegger for konsentrert småhusbebyggelse på eiendommen Gnr 137 Bnr 12 og frittliggende småhusbebyggelse i eksisterende bolig- og hytteområde. Adkomst til nye boligområder reguleres fra Skoglundveien og Husjordløkka. Det reguleres fortau langs deler av Skoglundkollen, og deler av Gamle Kirkeveien reguleres til gang- og sykkelvei. For å sikre amfibiebestanden i området reguleres Vollehagen dam/Bjønntjern og Bjørnedammen/Pæra til naturvernområde. Regulerte salamanderkorridorer sikrer at amfibiene kan vandre mellom dammene. Et eldre steingjerde langs deler av Skoglundkollen reguleres til bevaring. Eksisterende allé langs Gamle Kirkeveien reguleres til naturvern. Reguleringsplanen sikrer for øvrig at det etableres områder for lek og opphold samt turveier til omkringliggende friluftsområder. 

Berørte parter ble varslet om vedtaket 17.11.2016. Klagefrist ble satt til 08.12.2016. Det er mottatt klage fra Linn Hermansen og André Sveen, Skoglundveien 12 og Mary-Kristin Johansen og André Mikkelsen, Skoglundveien 14. Klagere har rettslig klageinteresse og klagen er mottatt rettidig innenfor klagefristen. 

Plan- og miljøutvalget behandlet på møte den 16.1.2017 klage fra Jan Samuelsen på vegne av 45 naboer. Plan- og miljøutvalget vedtok at klagen ikke skulle tas til følge. Klagen er nå oversendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.

Det ville ha vært naturlig at også klage fra beboerne i Skoglundveien 12 og 14 hadde blitt behandlet i samme sak. Klagen ble imidlertid innsendt via elektronisk skjema på kommunens hjemmeside og på grunn av en feil i systemet ble klagen først journalført den 17.1.2017. Klagen behandles derfor først nå.

Beboerne i Skoglundveien 12 og 14 klager på regulerte turvei, TV1. Beboerne antar at TV1 er en flytting av eksisterende turvei som i dag går fra friområdet på baksiden av Orelia til veien i Skoglundkollen. For beboerne fremstår det som underlig at allerede eksisterende sti ønskes flyttet. Beboerne mener at traséen dersom den blir liggende vil kunne gå imellom to av selvbyggertomtene innenfor felt B2. De som planlegger å bygge på disse tomtene vil da kunne ta hensyn til allerede eksisterende turvei. 

Beboerne gjør oppmerksom på at dersom traséen for TV1 ønskes opparbeidet i henhold til reguleringen, vil dette få konsekvenser for den eksisterende bebyggelsen i Skoglundveien. Husene i Skoglundveien er ikke bygget med tanke på at det skal opparbeides en turvei tett inntil husene. I Skoglundveien 12 vil turveien, slik den er regulert, gå rett forbi en trapp i eiendommens sørøstlige del. I Skoglundveien 14 vil turveien gå rett utenfor kjøkkenvinduet. I tillegg vil turveien begrense beboernes mulighet for bruk av utearealer. 

Husene i Skoglundveien ligger tett, men beboerne gjør oppmerksom på at husene i sin tid ble bygget slik at alle eiendommene har skjermet uteareal. Utbyggingen på Skoglundkollen betyr at en del av utearealet, som tidligere var skjermet mot skogen, vil bli helt åpent. 

Beboerne håper dermed at det er mulig at det vurderes på nytt hvor traséen for TV1 bør gå. Beboerne ønsker å invitere administrasjonen til å komme på befaring for å se på hvordan regulerte trasé vil påvirke den eksisterende bebyggelsen. 

RÅDMANNENS VURDERING

Turveien, TV1, var tegnet inn på plankartet og kommentert i saksfremlegget i forbindelse med kommunens førstegangsbehandling. Turveien lå altså inne i forslaget som var på høring. 

Beboerne i Skoglundveien 12 uttalte seg til detaljreguleringsplanen i forbindelse med offentlig ettersyn, uten at beboerne i den forbindelse kommenterte på foreslåtte turvei (jf. vedtaket, side 39). Beboerne i Skoglundveien 14 uttalte seg ikke til planen. Dersom beboerne hadde kommentert dette i forbindelse med offentlig ettersyn, ville rådmannen hatt anledning til å vurdere fremsatte alternativ før planen ble vedtatt. 

Turveien, TV1, er regulert inn for å sikre at snarveien mellom Orelia/Bjerkelia og Sonsveien opprettholdes. Turveien er bl.a. regulert inn på bakgrunn av merknad fra Gro H. Tandberg, Orelia 27, som ønsket en slik forbindelse (jf. vedtaket, side 11).

Turveien, TV1, er regulert med en bredde på to meter. Turveien følger eiendomsgrensen til Skoglundveien 12, 14 og 16B. Turveien vil gå cirka 4,8 meter fra eneboligen i Skoglundveien 12 og cirka 3,6 meter fra eneboligen i Skoglundveien 14. Det er Rådmannens vurdering at turveien vil sikre en viktig forbindelse mellom Orelia og Skoglundveien, slik at beboere på Orelia får kortere avstand til Deør skole og sykkelveinettet til Sonsveien stasjon.

Alternativet som foreslås i klagen, vil bety at turveien vil gå tett opp imellom ny bebyggelse innenfor felt B2. Problematikken vil således være den samme for nye naboer her. Rådmannen mener at turveien sikrer en viktig forbindelse for allmenheten, og at dette bør veie tyngre enn økt innsyn til tre private eneboliger. Rådmannen mener på denne bakgrunn at klagen ikke bør tas til følge.

Alternativer:

Dersom klagen skal tas til følge, vil det kreves en ny høring av alternative trasé for turvei, TV1. På bakgrunn av denne høringen må det da vurderes om foreslåtte endring kan behandles som en mindre endring.

Konklusjon:

Beboerne i Skoglundveien 12 og 14 klager på vedtatte turvei, TV1. Beboerne mener at turveien vil gi økt innsyn til deres eneboliger, noe som vil forringe verdien av eiendommenes private uteoppholdsarealer. Beboerne ønsker at turvei, TV1, flyttes til eksisterende sti innenfor felt B2. Beboerne mener at utbyggerne på selvbyggertomtene i felt B2 da vil kunne ta hensyn til turveien ved opparbeidelse av tomtene.

Turveien, TV1, var tegnet inn på plankartet og kommentert i saksfremlegget i forbindelse med kommunens førstegangsbehandling. Beboerne i Skoglundveien 12 uttalte seg til detaljreguleringsplanen i forbindelse med offentlig ettersyn, uten at beboerne i den forbindelse kommenterte på foreslåtte turvei. Beboerne i Skoglundveien 14 uttalte seg ikke til planen.

Turveien, TV1, er regulert inn for å sikre at snarveien mellom Orelia/Bjerkelia og Sonsveien opprettholdes. Turveien er bl.a. regulert inn på bakgrunn av merknad fra Gro H. Tandberg, Orelia 27, som ønsket en slik forbindelse (jf. vedtaket, side 11).

Det er Rådmannens vurdering at turveien vil sikre en viktig forbindelse mellom Orelia og Skoglundveien. Rådmannen mener at turveien vil bli en viktig forbindelse for allmenheten, og at dette bør veie tyngre enn økt innsyn til tre private eneboliger. Rådmannen mener på denne bakgrunn at klagen ikke bør tas til følge.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland