www.lokalmagasinet.no NYHETER | Ser på politivedtektene? To. 3. des. 2020
Meny

Ser på politivedtektene?


Det står ingen ting om strøing noe sted i politivedtektene, og heller ingen ting om gangveier og gangstier. Dette bildet viser hvordan det så ut i midtpartiet på den offentlige gangveien mellom Storgata og Skoleveien i Son 2. februar.   

Publisert 24.02.16 (Reporter Svein-H. Strand) Etter en henvendelse fra LM til rådmannen, ser nå ordføreren på om det er behov for at politikerne ser på om det trengs endringer i politivedtektene for Vestby kommune. Forskriften som den lyder nå trådte i kraft i 2000 og ble sist endret 31.12.2006. Paragrafene rundt ansvar for utendørs sikkerhet bl.a. på vinterstid ser ut til å være særlig aktuelle kandidater.

Paragraf 15 gjelder renhold, paragraf 16 snøfall/takras. Det står faktisk ingen ting om strøing noe sted, og heller ingen ting om gangveier og gangstier som sådan. Forskriften om politivedtekter i Vestby, med 30 paragrafer fordelt på ti kapitler, er kanskje ikke alene blant landets kommuner om å ha et litt gammelmodig preg. For Vestbys del bærer den også med seg en arv fra Sons tid som egen kommune, slik det framgår av paragraf 15.

Og bør bestemmelser om det daværende ladestedets "lys- og luftegraver", "rennesten", kloakksluk og "oppsop" lukes ut, eller er de verneverdige som Hollenderstaden selv?

"Kapittel IV. Renhold på offentlig sted

§ 15. Fortau m.v.

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge og rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen, og innenfor den tidligere Son kommune også for renhold av fortau og rennesten i samsvar med lokal sedvane. Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 16. Snøfall og takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter snøfall og takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is."

► Sitat slutt. Et stykke ned i høyre spalte her ligger det snarveilenke til Lovdata.no med hele forskriften. Foranket i den store norske lovfamilien som den er, er det ikke gjort i en håndvending å få endringer til å gjelde etter et eventuelt politisk vedtak. Ifølge Lovdata.no var legalitetsveien til gjeldende politivedtekter slik: "Fastsatt av Vestby kommunestyre 31. august 1998 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Stadfestet av Justis- og politidepartementet 27. mars 2000. Endret 31. des. 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32."
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland