www.lokalmagasinet.no NYHETER | SAMLESIDE: Vestby sykehjem To. 29. okt. 2020
Meny

Store utfordinger på kapasitet innen sykehjemstjenesten

(26.01.20) Vestby hadde høsten 2019 104 plasser på sykehjemmet en økning på 16 plasser i løpet av to år. Dette er godt over det en økning basert på hva demografiske årsaker skulle tilsi, bemerker rådmann Sjur Authen.

Likevel har kommunen store kapasitetsutfordringer innen sykehjemstjenesten, understreker han i sitt framlegg til handlingsplan for 2020-2023.

Noe av økningen, utover den demografiske utviklingen, mener rådmannen kan tilskrives samhandlingsreformen. Men han trekker her også fram "overflyttingen" av Vestby fra Ahus til Sykehuset Østfold.

BEHOV FOR "NYE GREP"
I tillegg vil behovet for sykehjemsplasser være større fram til Solhøy omsorgsboliger med heldøgnstilbud kommer i drift fra midten av 2022. Det er likevel behov både ut fra brukeres ønsker og behov og økonomiske hensyn å få til nye grep, sier rådmannen.

Hva kan dette være? Det blir i framlegget verken beskrevet eller antydet. Bare som grep "som kan bidra til at behovet for sykehjemsplasser får en moderat utvikling i kommende planperiode."

Sykehjemmet må utvides

(23.01.20) Kommunestyret vedtok i fjor å ta i bruk de siste åtte plassene på Vestby sykehjem.

Budsjettmessig er det lagt inn helårsvirkning fra 2020 som følge av utvidelsen. I tillegg er det lagt inn en styrking i grunn-bemanningen med en sykepleier på natt.

Det er lagt inn 100 millioner kroner til å utvide sykehjemmet det siste året i planperioden 2020-2023. Beløp, tidspunkt og type plasser må på dette stadiet betraktes som "å være av skissemessig karakter", som rådmannen skriver. 

Sykehjemmet samler like avdelinger og funksjoner

(22.01.20) Vestby sykehjem skal 5. og 6. februar gjennomføre en omrokkering for å samle like avdelinger og funksjoner. 1B flyttes opp til 2. etasje og 2A ned til 1. etasje.

► Hele 2. etasje blir da for langtidsopphold, og beboerne vil få en bedre ro i sine hverdager, går det fram av en melding på kommunen hjemmeside.

De som blir berørt av flyttingen vil bli godt ivaretatt. Vi har vurdert behovet for trygghet og videre oppfølging av fast pleiepersonalet som så viktig at personalet flytter sammen med sine beboergrupper. Ingen får nytt personale å forholde seg til, understrekes det.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland