www.lokalmagasinet.no NYHETER | SAMLESIDE: Vestby og enslige mindreårige asylsøkere Ti. 1. des. 2020
Meny

SAMLESIDE FOR NYHETSSAKER OM EMA I JANUAR 2016

Todelt finansiering

Publisert 15.01.16 (Reporter Svein-H. Strand) Refusjonsgraden for barnevernstiltak til enslige mindreårige asylsøkere (EMA) ble redusert til 80 prosent fra 2014. Finansieringen av kommunens bosetting av denne gruppen er imidlertid todelt. I tillegg til delvis refusjon av barnevernsutgifter, gis det et tilskudd per bosatte.

Ill.foto: Røde Kors

► Det opplyser Vestby-rådmann Sjur Authen til LM i dag, som oppfølging av vårt oppslag onsdag om den materielle situasjon på dette området.

Mange har vist interesse for dette etter en reportasje på NRK.no.

► Enkelte kommuner, med støtte av Kommunenes Sentralforbund (KS), vegrer seg nemlig mot å bosette disse yngste. Årsaken er at de ikke får dekket hver eneste krone, noe Vestby-ordfører Tom A. Ludvigsen (Ap) kritiserte i sterke ordelag.

Men er det tale om eksakt 90 prosent, slik det framgikk i reportasjen, uten noen kildeangivelse? Og når kom reduksjonen?

For 2016 er EMA-tilskuddet slik; her satt opp

som rådmannen har gjort det i en e-post til LM:

År 1: 391 tusen i tilskudd
År 2: 427 tusen i tilskudd
År 3: 367 tusen i tilskudd
År 4: 290 tusen i tilskudd
År 5: 277 tusen i tilskudd

Det året personen fyller 20 år, blir disse satsene redusert med 207.000 kroner.

Hva slags utgifter for kommunen er det snakk om, helt konkret, Authen?

Våre utgifter er til lønn for miljøterapeuter, skolegang i Ski, husleie og boutgifter, tolk, inventar, helseutgifter, samt sosial stønad etter NAVs satser.

BARNEVERNSTILTAK
Av disse utgiftene regnes lønn, husleie, boutgifter og sosial stønad som barnevernstiltak.

For barnevernstiltak dekker staten 80 prosent av utgifter over 49.800 kroner per EMA-bosatt. Resten må dekkes av tilskuddene jeg nevner her, pluss den kommunale egenandel, presiserer Authen.

Utfordringen er at etter at de fyller 20 år, dekker ikke lenger staten 80 prosent av disse utgiftene. Da regnes det ikke lenger som barnevernsutgifter, understreker rådmannen, og tilføyer:

De fleste av dem er under kommunal omsorg utover fem år, og de har krav på ettervern fra kommunen fram til de er 23 år. Etter fem år opphører alle statlige tilskudd, og etter at de er 20 år opphører alle EMA-spesifikke tilskudd.

Har kommunen budsjettdekning for sine netto EMA-utgifter i handlingsrogrammet som ble vedtatt i desember, og hva var nettokostnaden i fjor?

Budsjettet har tatt høyde for de sju bosatte vi fortsatt har under kommunal oppfølging nå i 2016. Regnskapet for 2015 som er under arbeid vil vise alle nettoutgiftene som påløp gjennom året.

– EMA ikke nevnt

Publisert 13.01.16 Vestby kommune har bosatt til sammen ti enslige mindreårige asylsøkere tidligere, sju av disse er fortsatt under kommunal omsorg. I tillegg er det to private omsorgssentre for denne gruppen i kommunen, med til sammen 13 plasser, og ett er under planlegging på Follo folkehøyskole med seks plasser. 20. august i 2015 ble kommunen anmodet om å ta imot 23 flyktninger i 2016. EMA ble ikke nevnt.

Det sier rådmann Sjur Authen innledningsvis når LM ber om en oversikt over status for bosetting av enslige mindreårige asylsøkere (EMA) i Vestby.  

► På bakgrunn av signaler om at direktoratet (IMDI) kom til å øke sin anmodning med 30 prosent, fremmet rådmannen sak om mottak av 25–30 flyktninger for behandling i formannskapet i november. Denne saken ble sendt ut 13.–14. november, og ble vedtatt i kommunestyret 7. desember, i samsvar med innstillingen.

► – 23. november sendte direktoratet, IMDI, en ny anmodning, hvor tallene for 2016 var justert til en anmodning om å bosette 25 flyktninger, pluss ti EMA. Denne anmodningen kom etter at saken om bosetting av flyktninger for 2016 var skrevet. Den første anmodningen omfattet altså ikke EMA, understreker Authen.

Det er ikke noe bestemt antall "plasser" til EMA i Vestby, men administrasjonen fremmer i februar/mars en sak som behandler EMA-delen av IMDI's anmodning til formannskap og kommunestyre.

TIL RELATERT LESERBREV: Det enkleste er det beste

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland