www.lokalmagasinet.no NYHETER | SAMLESIDE: Velforeningens folkemøte september 2018 Fr. 4. des. 2020
Meny

Samleside for stoff med utgangspunkt i folkemøtet som Soon og Omegns Vel arrangerte 13. september 2018. Som vanlig på LMs samlesider står artiklene kronologisk med seneste publisering øverst.

Enorm vekst i Oslofjord-regionen de neste 20 år

(17.09.18) (Reporter Svein-H. Strand) Førsteamanuensis Erling Dokk Holm innledet sin orientering på folkemøtet til Soon og Omegns Vel 13. september med å skissere den befolkningsmessige ytre ramme for dagens tema: En vekst som han karakteriserte som enorm, men med en viss nedgang de siste to årene. Det er nå 2,3 millioner innbyggere i kommunene som utgjør Oslofjordregionen. Et moderat anslag viser at folketallet trolig vil ha vokst med en halv million om 20 år.

Rundt 200.000 av denne veksten tror Dokk Holm at Oslo vil kunne "ta unna", som han sa. Veksten er langtfra av ny dato og har først og fremst skjedd i Oslo med 670.000 innbyggere nå, og på østsiden av fjorden.

Alene Vestby kommune har de siste ti årene fått 3661 flere innbyggere, en økning på 26,5 prosent i perioden. 17.486 var innbyggertallet ved inngangen til 2018.

Dette viser et forslag til ny kommuneplan for 2019-2030 som nå er ute til høring. Forventet befolkningsvekst i hele planperioden er 32 prosent til 23.598 innbyggere per 1.1.2030 ifølge kommunens egne prognoser.

Det gir en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst i Vestby på 2,67 prosent, med opp mot 4,5 prosent enkelte år i første del av perioden. Igangsatte prosjekter og planlagte utbygginger slår her inn.

"TJUEPROSENT-SON"

Retningslinjer som allerede gjelder, er at 80 prosent av nybygging skal skje som utvikling av tettstedet Vestby. At de resterende 20 prosent skal skje i sørkommunen / Son-området, ble da en debattramme for folkemøtet.

Hvor og hvordan skal det så bygges? Her møter generelle faglige anbefalinger de særegne ønsker og behov for bevaring av Sons særpreg. Et særpreg dannet av beliggenheten ved en liten fjordarm, med mye trehusbebyggelse. Og en bevart bygningshistorie som går helt tilbake til 16- og 1700-tallet med to av de tre fredede sentrumsgårdene.

EN SJEL VERDT Å BEVARE?

Med utgangspunkt i hvordan Son har utviklet seg siden 1929: Har Son en sjel som det er verdt å bevare? Nei, "den autentiske sjelen", som han kalte det, "er en fiksjon".

For det finnes ingen steder som ikke forandrer seg. Og de aller fleste steder er blitt vesentlig bedre, understreket Dokk Holm.

Norge er et av de landene i verden som det har gått best med de siste 150 årene, tilføyde han som bakteppe for å forstå denne utviklingen.

Engasjement og fordragelighet!

(13.09.18. Oppdatert 17.09.18)) (Tekst og foto: Svein-H. Strand) Sonsveien stasjon er en av de viktigste ressursene Son har! Men vi kan ikke ta for gitt at det stopper tog der i framtiden! (I betydningen "hurtigtog", viser det seg.) En overraskende lærdom for de frammøtte som fylte Seil-foreningens lokale denne torsdagskvelden.

Bør da Son "tøyes" østover mot stasjonen og dermed bidra både til et fortsatt høyt nok trafikkgrunnlag og til at urbaniteten i det nære som vi ønsker å bevare ikke blir for sterk?

Kanskje kom det noen gullegg ut av velforeningens folkemøte i kveld. Eller ble det litt for mye høytflyvende om boligbygging og urbanitet med høyhus i mente?

Det ble kanskje både det ene og det andre i debatten etter den sterkt faglig pregede innledningen av Erling Dokk Holm med doktorgrad i byplanlegging og stedsutvikling.

I Son har et folkemøte av denne typen trolig aldri forløpt med en så stor grad av både engasjement og fordragelighet.

Og aldri har temaets horisont vært så lang, med de sterke føringer som lå i innledningen der ikke bare Son ble nevnt og vist i plansjer.

Vil vi at våre barnebarn og deres barn skal kunne møte Son noenlunde slik som den sentrale delen er i dag ‒ og hvordan legger vi grunnlaget for det?

Med innlegg fra salen kom vi alle etter hvert på bakkenivå i den aktuelle nåtid. Med Ørajordet og andre boligprosjekter som ordfører Tom A. Ludvigsen (Ap) sterkt og høyt understreket er private forslag som ikke er kommet så langt som til politisk behandling.

Og ja ordføreren omfavnet uten vilkår et forslag om å forsyne de folkevalgte med innkast fra arbeid i lokale tankesmier før utbyggingsforslag skal behandles.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland