www.lokalmagasinet.no NYHETER | SAMLESIDE: Tom A. Ludvigsens garasjesak Lø. 31. okt. 2020
Meny

TOMTEDELEN av Ludvigsens garasjesak IKKE AVSLUTTET

Fredag 04.09.15. 10:41. "Etterspurte dokumenter i brev til Tom Anders Ludvigsen datert 03.07.2014 er ikke mottatt. Tomtesaken er derfor ikke avsluttet." Dette skriver RO-leder og bygningssjef Hans Chr. Fæste bl.a. i orienteringen som rådmannen på anmodning oversendte til kontrollutvalgets behandling av saken om Ludvigsens feilplasserte garasje.

► Fra rådmann Sjur Authen har LM i dag fått videresendt for innsyn alt som han oversendt til kontrollutvalgets behandling av Ludvigsens garasjesak 19. august.

Utover det som er sitert i ingressen, gjengis her, i første omgang, det mest aktuelle, ordrett. For leserbarhetens skyld er det redigert inn et par avsnitt i lang, løpende tekst:

"Etter at sakene er behandlet ferdig gjenstår følgende:

Overføring av parsellene som tillegg til gnr. 133/570 er ikke gjennomført. Avholdelse av kartforretning med påvisning av grenser og overføring av parsellene er derfor ikke mulig.

Av samme grunn er det heller ikke fattet noe vedtak etter plan- og bygningsloven når det gjelder den reviderte plasseringen av garasjen. Det kan etter plan- og bygningsloven ikke godkjennes et bygg som ligger på mer enn en eiendom.

Vedlagt følger kart som viser eiendomsforholdene i dag, med garasjen inntegnet, skrå skravur viser godkjent plassering, gul farge viser der den er oppført etter flyfoto. Utsnitt av revidert reguleringsplan følger også vedlagt. Begge kart har dato 24.08.2015 og er merket nr. 5.

Det kan til slutt nevnes at det ble avhold noen få korte samtaler mellom Ludvigsen og bygningssjefen i tiden etter 10.04.2014 da det ble oppdaget at garasjen ikke var bygget i henhold til situasjonsplanen som fulgte byggemeldingen 26.03.2010, uten at disse er notert og registrert på saken."


► Sekretæren i Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat forteller imidlertid detaljert om hvordan utformingen og godkjenningen av utvalgets protokoller skjer:

– Etter møtene sender sekretæren ut et forslag til protokoll  på høring til utvalgets medlemmer. Dette er en intern prosess, og forslaget til protokoll er unntatt offentlighet. Leder og nestleder godkjenner protokollen etter en intern høring i utvalget.  Det har alltid vært enstemmig tilslutning til protokollene før de er blitt godkjent. Deretter blir protokollen vanligvis offentlig.

– Protokollen for det ekstraordinære møtet onsdag 19.08.2015 ble godkjent først mandag 24. – etter at jeg hadde purret på den. Var dette fordi den var så omfattende, med en rekke punkter?

– Protokollen fra møtet ble sendt til medlemmene via e-post den 20. august på morgenen, med svarfrist innen mandag formiddag. Denne fristen er i tråd med vanlig praksis for høring og godkjenning av protokollene.

– Er utvalgets protokollpraksis fastsatt i et reglement?


– Godkjenningsordningen ble fastatt av kontrollutvalget i 2011, i et vedtak som lyder slik:

► "1.  Etter en kort høring via e-post hos utvalgets medlemmer godkjennes utvalgets protokoller av leder og nestleder. Ved forfall velges en annen underskriver blant utvalgets medlemmer. 2.  Øvrige ordninger vedr. innkalling, åpne møter og protokoll og åpne møter videreføres."

Flere spørsmål er besvart av utvalgssekretæren i en annen henvendelse fra LM rundt kontrollutvalgets arbeid, og dette kommer som egen sak.

 Ludvigsens garasjesak ble "Tatt til orientering"

Tirsdag 01.09.15 Kontrollutvalget behandlet allerede onsdag Tom A. Ludvigsens garasjesak som ble tatt opp av Jon Angset (Frp) under eventuelt i det ekstraordinære møtet 19. august. Paal Jargel (H) mente onsdag at denne saken og saken om ordførerens garasje burde ses i sammenheng.

Jargel fikk imidlertid ikke støtte fra de fire andre. Etter forslag fra utvalgsleder Siri Hov Eggen (Ap) ble saken da "Tatt til orientering". Saken kommer da ikke opp i kommunestyrets møte 7. september, det siste før valget, hvis den ikke på annen måte blir satt på sakskartet.

I utvalgets offentlige møteprotokoll som ble godkjent 27. august, dagen etter møtet, blir saken til Aps ordførerkandidat Ludvigsen omtalt slik, ordrett:

► ► "Kontrollutvalget vedtok under Eventuelt i møtet den 19. august d.å. å få nærmere belyst saken vedr. Tom Anders Ludvigsens feilplasserte garasje i neste møte.

Innkallingen til møtet den 26. august var da allerede utsendt. I tråd med utvalgets ønske ble saksframlegg og protokoll, jf. PL-24/14, fra planutvalgets møte som behandlet saken den 25.08.2014 sendt utvalget via e-post den 20. august.

Etter anmodning fra utvalgets leder Siri Hov Eggen sendte bygningssjefen den 25. august flere saker som omhandler garasjen og deling av den aktuelle eiendommen og friarealet.

Tom Anders Ludvigsen, plan- og miljøutvalgets leder og rådmannen var invitert til møtet og redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

Paal Jargel (H) mente denne saken og sak 23/15 vedr. ordførerens garasje burde ses i sammenheng.

Han foreslo derfor at utvalgets vedtak i sak 23/15 trekkes og at utvalget får seg forelagt en ny sak som ser på begge sakene. Jargels forslag falt mot en stemme.

Siri Hov Eggen foreslo følgende vedtak: Saken tas til orientering.

Votering: Paal Jargels forslag om å trekke vedtaket i sak 23/15 og se dette i sammenheng med foreliggende sak falt mot én stemme. Siri Hov Eggens forslag ble deretter enstemmig vedtatt."


Et skoleeksempel på bu(ti)kken som skal passe havresekken, og hensyn som ikke skal ligge til grunn for en reguleringsplan. "Kiwi-utbyggingen"(kvartalet)  lot seg heller ikke gjennomføre under den gamle felles reguleringen. Så man vedtok en ny som til slutt var gjennomhullet med dispensasjoner. LES MER.

Ludvigsens garasjesak også til kontrollutvalget

Tirsdag 25.08.15 Også garasjesaken til Aps ordførerkandidat Tom A. Ludvgsen, som Lokalmagasinet.no har belyst den siste tiden, skal nå behandles i kontrollutvalget.

Til det ekstraordinære møtet 19. august hadde nestleder Jon E. Angset (Frp) "innhentet en del dokumentasjon", går det fram av møteprotokollen. Han foreslo at man undersøker denne saken nærmere.

► Utvalgsleder Siri Hov Eggen (Ap) foreslo da at man får saken "nærmere belyst" på neste utvalgsmøte. Og at sekretariatet "innhenter saksframlegg og protokoll fra planutvalgets behandling av saken."

Ludvigsen, plan- og miljøutvagets leder, rådmann og bygningssjef skal så "inviteres til møtet for å svare på spørsmål og redegjøre for saken."

► Dette ble enstemmig vedtatt. Sekretariatet skal snarest formidle dokumentasjon fra politisk behandling av saken, er det føyd inn i ordlyden på det formelle vedtaket.

Den aktuelle informasjon er tidligere i august innhentet av LM og er lagt til grunn for de seks artiklene som er publisert så langt. I tillegg er saksframlegget til plan- og miljøutvalget, og møteprotokollen, lagt til grunn.

LM har mer om denne saken i arbeid.

– Det følger eiendommen

Onsdag 12.08.15. Oppdatert 06:58 og 13:20. Tom A. Ludvigsens eiendom Granittveien 8 på Øståsen i Son ble, som tidligere opplyst, solgt bare kort tid etter at han i et politisk vedtak slapp å flytte den feilplasserte garasjen.

Siden det er en reguleringssak, følger vedtaket eiendommen når den skifter eier. Bygningssjef Hans Chr. Fæste besvarer LMs henvendelse om garasjesaken innledningsvis ved å vise til plan- og miljøutvalgets vedtak i møtet 24. august i fjor: LES MER.

– En stor overraskelse

Fredag 07.08.15 – Det var med stor overraskelse vi mottok brev fra kommunen om at vi har satt opp garasjen antakelig delvis over på regulert lekeareal. Det skriver Tom A. Ludvigsen dagen før den forlengede svarfristen utløper, og der han søker om "mindre endring av reguleringsplan". LES MER.

Stadig mindre lekeareal

Torsdag 06.08.15. Oppdatert 12:07 og 12:19. Endret 11.08.15 (Reporter Svein-H. Strand) Imøtekommelsen av Tom A. Ludvigsens søknad i garasjesaken, 25. august i fjor, var andre gang det ble vedtatt en såkalt mindre endring av lekearealet i det aktuelle området på Øståsen i Son. Første gang var i august 2009.

Gjennom velvillig politisk behandling av søknader er sameie-arealet for Granittveien 2, 4, 8 og 10 blitt redusert fra opprinnelig ca 139 til ca 70 kvadratmeter. Altså temmelig nøyaktig en halvering i løpet av fem år. LES MER.

Ble oppført i strid med godkjent situasjonsplan


Utsnitt av kart som viser Ludvigsens garasje delvis plassert innenfor lekearealet markert i grønt.

Onsdag 05.08.15. 08:56. Oppdatert senest 09:48. (Reporter Svein-H. Strand) Tom Anders Ludvigsens garasje i Granittveien 8 (nyhetssaken nedenfor) ble oppført i strid med godkjent situasjonsplan.

► Det var hovedbudskapet som han mottok fra Vestby kommune sammen med kart m.m. i et brev datert 30. januar 2014. Plan, bygg og geodata var da blitt kjent med at garasjen de godkjente som meldingssak allerede 26. mars i 2010 ikke var oppført i samsvar med situasjonsplanen som fulgte ferdigmeldingen hans. LES MER.

Tom A. Ludvigsens "ukjente" garasjesak

Mandag 03.08.15. Endret 05.08.15 og 11.08.15 Mens fokus har vært rettet mot Høyre-ordfører John A. Ødbehrs garasje med en uheldig anlagt hybelleilighet, så har også Aps ordførerkandidat Tom A. Ludvigsen hatt sin personlige garasjesak: En garasje plassert et stykke inn på et område som er regulert til friområde/lekeplass, men ikke ferdig opparbeidet. Det ordnet seg på best mulige måte for Ludvigsen i plan- og miljøutvalget. LES MER.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland