www.lokalmagasinet.no NYHETER | SAMLESIDE: Seneste oppslag om ordførerens telefonsak To. 3. des. 2020
Meny

Fordels-beskattet

Fredag 11.09.15 (Reporter Svein-H. Strand) John A. Ødbehr (H) har i alle sine år i ordførerstolen i Vestby vært fordels-beskattet med 6000 kroner over selvangivelsen for sin gratistelefon. Dette har i flere måneder vært kjent i de "rette kretser".

Også LM har visst om dette, med Ødbehr selv som kilde. Først nå, når saken er politisk avsluttet, er det blitt en tilstrekkelig åpning for å sette skattebiten i fokus og i en sammenheng.

► Beskatningen mer enn indikerer at avtalen har tatt høyde for en andel av bruken som ikke, eller bare indirekte, er tjenesterelatert. Bl.a. nødvendige private samtaler, noe som er vanlig blant dem som har telefon knyttet til arbeidsforhold.

Knut Haugestad var rådmann da Ødbehrs telefonavtale ble inngått i hans første ordførerperiode. Nåværende rådmann Sjur Authen var økonomisjef.

► Haugestad, nå rådmann i Eidsvoll siden august i fjor, er på ferie til 21. september, ifølge Innbyggertorget i rådhuset. Derfra er han blitt informert om en pressehenvendelse fra LM, per epost, for fire dager siden.

Haugestad har likevel ikke besvart henvendelsen, som da publiseres i sin helhet her, unntatt et avsluttende spørsmål om hans egen bruk av gratistelefon på ferie i utlandet:

► – Under mitt reportasjearbeid rundt Vestby-ordfører Ødbehrs telefonsak, bruk av innvilget gratistelefon i en avtale uten spesifikke begrensninger, er det blitt nærliggende å spørre:

► – Hvorfor ble et forbruk som du og økonomisjefen oppfattet som for høyt, ikke håndtert som en ren personalsak i medarbeidersamtale(r), og innstrammingsforslag tatt opp til politisk behandling på et generelt grunnlag?

► – Den lengre tids fokus på Ødbehrs høye forbruk generelt, og i siste fase også på andelen som ikke har vært tjenestesamtaler, står videre i kontrast til at telefonen er innmeldt til fordelsbeskatning. Ødbehr har ifølge ham selv vært beskattet med 6.000 kr per år for denne fordelen. Hva er din kommentar til dette?

Haugestad har tidligere avslått å besvare en henvendelse fra Moss Avis om telefonsaken, med den begrunnelse at den var forankret i et tidligere arbeidsforhold.

 Kontrollutvalget benytter deler av metoden for GRANSKNING

Onsdag 09.09.15 (Reporter Svein-H. Strand) Å utarbeide og å legge fram saksframlegg til kontrollutvalget er naturlig nok sekretariatets oppgave. LM har spurt sekretær Jan Løkken om det hender at han som sekretær samarbeider med utvalgsleder om oppgaven – f.eks. i krevende pengesaker som den aktuelle om ordførerens bruk av telefoni og data.

– Leder bestemmer hvilken dagsorden som skal sendes til utvalget. Sekretæren står for utforming av saksframlegg og forslag til innstilling. Det hender jeg konfererer med lederen om noen eksterne skal innkalles. Det har hendt at lederen har bedt meg skaffe dokumentasjon, og da blir utvalget orientert om det. Ut over dette er det ikke naturlig å samarbeide med lederen om innhold i saksframlegget og innstillingen. Dette gjaldt også ordførerens telefonsak. Kontrollutvalgets leder og medlemmene får sakene først til behandling i møtene, understreker Løkken.

I ordførerens telefonsak er andelen privat bruk gjennom tre måneder i år brukt som "mal" for å anslå hans samlede private bruk av den avtalefestede gratistelefonen.

► – Synes du – i forhold til både skjønn og statistisk sannsynlighet – at det er rimelig å legge tre måneders bruk i år til grunn for å konkludere i en beregning som omfatter hele sju år, 2008–2014?

– Jeg tar kontrollutvalgets vedtak til etterretning, svarer Løkken kort.

METODEN GRANSKNING

Nasjonale retningslinjer for kontrollutvalgene angir valg av metoden granskning med sin særskilte prosedyre for omfattende/komplekse saker en skal finne ut av. Blant annet skal det da av hensyn til balanse og retterdighet, som i rettslige møter, gjennomføres bl.a. såkalt kontradiksjon når berørte personer er innkalt til saksbehandingen.

Ordførerens telefonsak ble behandlet med bl.a. ham til stede som innkalt hele fem ganger på rad uten at saken var i granskningsmodus.

► – Er ikke dette uvanlig for et kontrollutvalg? Har sekretariatet drøftet med utvalget/utvalgslederen hvorvidt en skulle behandle saken som granskning? På denne måten kunne offentligheten også fått vite gjennom protokollen, vil jeg anta, hva ordføreren har anført bl.a. til sitt forsvar under saksbehandlingen.

– I vårt arbeid benytter vi deler av metoden for granskning når det er formålstjenlig. For eksempel i ordførerens telefonsak, så la utvalget vekt på hans skriftlige og muntlige redegjørelser. Han var invitert til møtene for å redegjøre for saken og svare på spørsmål før kontrollutvalget tok saken opp til behandling. Kravet til kontradiksjon var derfor etter min mening godt ivaretatt i denne saken. Ordførerens skriftlige redegjørelser er offentlig tilgjengelig via innkallingene til de aktuelle kontrollutvalgsmøtene.

Venstres to delte seg
i Ødbehrs telefonsak

Tirsdag 08.09.15 (Reporter Svein-H. Strand) Som ventet ble kontrollutvalgets innstilling i "telefonsaken", der det uttrykkes mistillit til ordfører John A. Ødbehr (H), vedtatt av et flertall i kommunestyrets siste møte denne perioden.

► Den rødgrønne opposisjonen pluss de uavhengige utbryterne fra Høyre stemte for forslaget fra Senterpartiets Ole Morten Geving.

I tråd med Venstres oppsiktsvekkende blokkskifte i forrige uke, sprakk partiets gruppe på to fast innvalgte representanter i denne saken. Imot mistillitsforslaget stemte Guri Haveråen, mens Erik Røhne stemte for.

► Kommunestyret var ikke fulltallig. Et forfall i Høyres gruppe grunnet nødvendig utenlandsreise i næring ble varslet så sent at det ikke møtte vikar, og mistillitsforslaget ble vedtatt med 21 mot 13 stemmer.

INGEN FORMELL BETYDNING

Mistillitsvedtaket har formelt ingen betydning for ordføreren i en kommune som styres etter den såkalte formannskapsmodellen. Det er et politisk standpunkt i en sak med mange aspekter, bruk av innvilget gratistelefon uten eksplisitt begrensning, og her var kommunens øverste organ også delt i sitt syn.

Saken får likevel konsekvenser for innretningen av selve ordningen med gratistelefon innenfor godtgjørings-reglementet.

► Mistillitsdelen som ble vedtatt i går lyder slik:

"Kommunestyret ser svært alvorlig på ordførerens omfattende private bruk av kommunalt finansiert mobiltelefon. Ordføreren har vist mangel på dømmekraft, mangel på respekt for skattebetalernes penger og har misbrukt tilliten som ordfører."

► Det spesielle å merke seg er at andelen privat bruk av gratistelefonen gjennom Ødbehrs to perioder som ordfører ikke er dokumentert, bare anslått ut fra en tre måneders "stikkprøve".

Protokollen "pyntet på"?

Torsdag 03.09.15. Endret senest 22:10. (Reporter Svein-H Strand) Ble kontrollutvalgets protokoll etter møtet 24. juni relativt mye "pyntet på", i forhold til det som skjedde i forhandlingene? Ja, hevdes det bestemt overfor LM. Og at dette skjedde etter initiativ av utvalgets leder Siri Hov Eggen (Ap), som personlig skal ha vært relativt aktiv med dette. I møtet ble bl.a. ordførerens telefonsak behandlet.

► I en epost spør LM om utvalgssekretær Jan Løkken kan bekrefte en slik endring av protokollen før den ble formelt godkjent. Og:

– Hva var i så fall hensikten, hva var det som ble endret, og når skjedde dette?

Løkken svarer ikke direkte på spørsmålet.

► Sekretæren i Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat forteller imidlertid detaljert om hvordan utformingen og godkjenningen av utvalgets protokoller skjer:

– Etter møtene sender sekretæren ut et forslag til protokoll  på høring til utvalgets medlemmer. Dette er en intern prosess, og forslaget til protokoll er unntatt offentlighet. Leder og nestleder godkjenner protokollen etter en intern høring i utvalget.  Det har alltid vært enstemmig tilslutning til protokollene før de er blitt godkjent. Deretter blir protokollen vanligvis offentlig.

– Protokollen for det ekstraordinære møtet onsdag 19.08.2015 ble godkjent først mandag 24. – etter at jeg hadde purret på den. Var dette fordi den var så omfattende, med en rekke punkter?

– Protokollen fra møtet ble sendt til medlemmene via e-post den 20. august på morgenen, med svarfrist innen mandag formiddag. Denne fristen er i tråd med vanlig praksis for høring og godkjenning av protokollene.

– Er utvalgets protokollpraksis fastsatt i et reglement?

– Godkjenningsordningen ble fastatt av kontrollutvalget i 2011, i et vedtak som lyder slik:

► "1.  Etter en kort høring via e-post hos utvalgets medlemmer godkjennes utvalgets protokoller av leder og nestleder. Ved forfall velges en annen underskriver blant utvalgets medlemmer. 2.  Øvrige ordninger vedr. innkalling, åpne møter og protokoll og åpne møter videreføres."

Flere spørsmål er besvart av utvalgssekretæren i en annen henvendelse fra LM rundt kontrollutvalgets arbeid, og dette kommer som egen sak.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland