www.lokalmagasinet.no NYHETER | SAMLESIDE Parkering Ørajordet Ma. 30. nov. 2020
Meny

Dette er en samleside for det LM har publisert om bruk av Ørajordet til parkeringsareal som skal dekke et økende behov knyttet til det sentrale Son. Artiklene står i den rekkefølge de er blitt publisert, med nyeste sak øverst. LES MER PÅ NY SAMLESIDE.

Da er Ørajordet "under plogen"


Mandag 18.07.16. Oppdatert 16:20 (LM-foto 15.07.: Sturla Strand) Ferdigstillelse til fellesferien var mildt sagt en optimistisk bestemmelse i avtalen. Fellesferien er godt og vel begynt, men nå er i alle fall arbeidene med å omgjøre 34 dekar dyrket mark på Ørajordet i Son til parkeringsplass kommet gang.

► Grunneier Son Båthavn AS ga oppdraget til entreprenør Knut Bjerke AS i vår nabokommune Våler.

Som tidligere meldt er det skriftlig avtalt at parkeringsplassen, med snuhorn for rutebussene, skal overleveres fiks ferdig til kjøperen Vestby kommune.

► De totale kostnadene for kommunen blir nærmere fire millioner kroner, som det i utgangspunktet ikke er dekning for i langtidsbudsjettet.

Det var alt om dette i denne omgang. Men følg med! Det er det noen andre som også gjør, kan det se ut som...

HVORDAN skal bussene kjøre?


Fredag 24.06.16 (LM-foto: Sturla Strand) Mange lurer på om Øra-prosjektet betyr at rutebussene ikke lenger skal kjøre i Havnegata og ha holdeplass utenfor Vinmonopolet, i Båtbyggerveien. Og i så fall: Hvor i Kolåsveien det skal være ny holdeplass? SVs Kjell Meek satte i fjor fram et benkeforslag om å opprette en ny holdeplass som ble vedtatt, i forbindelse med regulering av Kolåsveien.

► LM har spurt rådmann Sjur Authen om dette, men han han ba om å få komme tilbake til saken grunnet fravær i staben.

ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER

Men hva med arkeologiske undersøkelser som nevnes i kontrakten mellom kommunen og Son Båthavn AS? Til dette svarer rådmannen:

De arkeologiske undersøkelsene ble gjennomført av Akershus fylkeskommune i 2012, og det er ingen grunn til å tro at fylkeskommunen vil kreve mer utgraving av det området som parkeringsplassen skal anlegges på.

I e-posten spør LM også:

Er det sånn å forstå at selger, som skal ha ansvaret for opparbeidelsen, fritt kan velge entreprenør og også bærer risikoen ved uforutsatte anleggsutgifter?

Rådmannen svarer slik:

Når det gjelder det siste spørsmålet har kommunen inngått en avtale om overtagelse av en ferdig opparbeidet parkeringsplass til en fast pris.

Å...ferdig til fellesferien?


Onsdag 22.06.16 (LM-foto: Sturla Strand) Dette er ingen kommunal-reportasje. Bare et bilde og et spørsmål med referanse til det nylige politiske hastevedtaket om å bygge ned 34 dekar dyrket mark på Ørajordet til fordel for en parkeringsplass og et snuhorn for rutebussene. Noe som etter planen skal leveres ferdig av selgeren Son Båthavn AS innen fellesferien. Slik meningen, tidsmessig sett, også var i fjor før prosjektet og den pliktige offentlige anbudsutlysingen ble stanset. Bildet er tatt 20. juni. Og saken skal først opp i plan- og miljøutvalget før anleggsarbeidene kan ta til, i år uten anbudsutlysing siden det sommerhaster sånn. Når begynner egentlig fellesferien? St.

Selger krevde å få levere ferdig parkeringsplass

Onsdag 25.05.16. Oppdatert 16:52 (Reporter Svein-H. Strand) Saken om kjøp og opparbeiding av Ørajordet i Son til parkeringsplass ble lagt fram så sent som foran kommunestyremøtet samme dag. Utenom de aktuelle beslutningstakere var bare noen få orientert, muntlig. LM fikk i går ettermiddag tilsendt ekstrasaken etter henvendelse til et av kommunestyrets medlemmer.

Så sent som i ettermiddag var saksframlegget og møteprotokollen ikke lagt ut på kommunens hjemmeside.

I tillegg til selve vedtaket som ble publisert i går, kan vi nå legge til at totalkostnaden blir "omtrent 3,9 millioner kroner", for å sitere fra rådmannens saksframlegg.

Altså omtrent 400.000 kroner mer.

► De 3,5 millioner kr som framgår av vedtaket er bare hva selve kjøpet koster skattebetalerne. I tillegg forplikter kommunen seg nemlig til å utarbeide reguleringsplan for Ørajordet.

"Motytelsen", som rådmannen skriver, er at kommunen overtar "en ferdig opparbeidet parkeringsplass". Altså fra selgeren, Sonskilen Båthavn AS.
Og uten offentlig konkurranseutlysing fordi det haster sånn.

► Kostnaden for reguleringsarbeidet er tidligere blitt beregnet til om lag 350.000 kroner. Totalkostnaden vil derfor bli "omtrent 3,9 millioner kroner", skriver altså rådmann Sjur Authen.

Da saken ble forhandlet med grunneieren uten resultat i fjor, var det forutsatt at arbeidet med opparbeidelsen ville bli vesentlig billigere.

"Grunnen til det, skriver rådmannen, "var at man ville utvide entreprisen med å utbedre A-brygga i havna til også å omfatte opparbeidelse av parkeringsplasser. Dette ville kunne gjøre jobben relativt rimelig, da riggen allerede var på plass. Det er ikke tilfellet nå."

SKAL VÆRE FERDIG TIL FELLESFERIEN
I motsetning til forrige runde forutsettes det, etter nye forhandlinger, med ordfører Tom A. Ludvigsen (Ap), at Sonskilen Båthavn AS selv står for opparbeidelsen, og overdrar arealet ferdig opparbeidet.

At selgeren selv skal stå for opparbeidelsen, tror rådmannen er den eneste måten å få parkeringsplassen ferdig før fellesferien på.

Når det gjelder reguleringsmessige forhold, er området avsatt til sentrumsformål i kommuneplanen, men ikke detaljregulert. Parkeringsplasser inngår i sentrumsformål.

Rådmannen antar derfor at det, sitat "vil være kurant å få innvilget en byggesøknad på prosjektet, selv om det formelt sett må gis en dispensasjon."

Som fremhevet i tidligere saker er parkering i Son et problem. Rådmannen ser ingen andre løsninger for å etablere en varig parkeringsplass i kort gangavstand til Son sentrum enn Ørajordet, heter det.

Bare MDG var imot 150 p-plasser på grønne Øra

Tirsdag 24.05.16. Oppdatert 11:51 Som ekstrasak vedtok Vestby kommunestyre i går å kjøpe Øra-jordet ved utløpet av Hølenselva og bruke 3,5 millioner kroner til parkeringsplass og "snuhorn" for buss. Følgende innstilling fra rådmannen ble vedtatt mot bare to stemmer, fra Miljøpartet De Grønne:

1. Ordfører gis fullmakt til å inngå vedlagte avtale datert 23/5-16 med Sonskilen Båthavn AS.

2. Kostnadene for grunnerverv og opparbeidelse på 3,5 millioner kroner innarbeides i forbindelse med tertialrapport nr 1.

I en nettsendt paneldebatt før kommunestyrevalget 2015 var det flertall mot å bygge ned det grønne jordet. Sps representant Tone Skretting, en prinsipiell motstander av å bygge ned matjord, hadde nå ingen innvendinger. Også i V og SV var det kommet nye holdninger angående Øra-nedbygging til å løse behovet for pareringsplasser i Son.

– Ja, det har vært litt av et stemningsskifte etter valget. I går var det både julaften og 17. mai, bemerker MDGs Bente Marie Bakke til LM. 

LES MER PÅ SAMLESIDE 2 MED DE NYESTE ARTIKLENE.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland