www.lokalmagasinet.no NYHETER | SAMLESIDE: Hvor mange for gamle saker? Lø. 5. des. 2020
Meny

Dette er en samleside for saker som har vært publisert på LM-fronten om hvor mange saker bygningsavdelingen i Vestby kommune har liggende ubehandlet utover minstefristene som er fastsatt i plan- og bygningsloven. Sakene har vært publisert i tidsrommet 31. oktober til 10. desember 2016. De ligger her i kronologisk orden, med nyeste sak øverst.

Fastholder innsynsnekt for LM i brev til Fylkesmannen

Publisert 08.12.16 I brev til Fylkesmannen fastholder Vestby kommune at Lokalmagasinet.no ikke får innsyn etter offentlighetslovens paragraf 9.

► Innsynskravet gjelder som kjent hvor mange saker bygningsavdelingen har som er eldre enn behandlingsfristene som er fastsatt i plan- og bygningsloven.

Som tidligere meldt har Sivilombudsmannen opprettet sak på dette. Før ombudsmannen kan ta saken videre, må imidertid alle ordinære klageveier være prøvd.

Det ligger i sakens natur at Fylkesmannens avgjørelse vil foreligge relativt raskt. LM kommer tilbake med utdrag fra hva kommunen skriver i sitt brev til Fylkemannen.

PBG: Alle stillinger var besatt ved nyttår

Publisert 01.12.16 (Reporter Svein-H. Strand) Vestby kommunes årsmelding for 2015 viser at alle stillinger var besatt i Resultatomådet plan, bygg og geodata (PBG), der bygningsavdelingen hører hjemme. PBG hadde også "et svært lavt sykefravær", som det står i årsmeldingen.

► Overfor LM har rådmannen vist til bemanningssituasjonen som grunn til at bygningsavdelingen i PBG for tiden ikke har behandlet alle saker innen fristene som er fastsatt i plan- og bygningsloven. LM får som kjent ikke ut noen tall for hvor mange saker det dreier seg om og hvor gamle de er.

Det er nå snart ett år siden statustall for årsmeldingen forelå, og bemanningssituasjonen er ikke nødvendigvis den samme som da.

Har kapasiteten forverret seg i løpet av det nye året? Det er flere måneder til årsmeldingen for 2016 foreligger. Men her er det som sies om bemanningen i årsmeldingen 2015:

Fire medarbeidere i resultatområdet sluttet og ble erstattet i løpet av året. Ved utgangen av 2014 var det 15 årsverk i resultatområdet. Målet for 2015 var å ha 15 årsverk, mens det var 16 da året sluttet.

STOR GJENNOMTREKK

Såkalt turnover, altså gjennomtrekken i de ansattes rekker, var i 2015 så høy som 25 prosent. Dette er 5 prosent mer enn i 2014 og det som var mål for 2015. Med andre ord sluttet hver fjerde medarbeider. Alle stillinger var imidlertid besatt da året sluttet.

► En stilling som arealplanlegger sto ledig fra 8. mai til 1. august.

► En ettårs engasjementsstilling som byggesaksbehandler ble fra 1. januar omgjort til fast stilling som byggesaksbehandler.

► En stilling som byggesaksbehandler sto ledig fra 5. juni til 1. august, da det ble ansatt en arkitekt i stillingen.

Ny RO-leder etter Hans Chr. Fæste, tidligere brannsjef Jack Hatlen i MOVAR, startet 1. november 2015, også han med funksjon som bygningssjef.

Melder gjennomsnittlig saksbehandlingstid

Publisert 29.11.16 Årsmelding 2015 for Vestby kommune ble politisk behandlet og godkjent i juni. Her benyttes gjennomsnittlig saksbehandlingstid som parameter for søknader som skal behandles innenfor tidsfrister i Plan- og bygningsloven.

► Ambisjonsnivået kommunen hadde for 12 ukers-fristen var på åtte uker. Resultatet ved nyttår viser et flatterende resultat: Bare fem ukers saksbehandlingstid som gjennomsnitt for alle saker.
 
– Reell tid vil kunne avvike, som det heter i rådmannens kommentarer både her og når det gjelder søknadspliktige tiltak som skal behandles innen tre uker. Der var ambisjonsnivået satt likt som lovens krav. Også her ble det et flatterende gjennomsnittstall: Ti dager.

► Resultatområdet (RO) plan, bygg og geodata hadde "Høy kvalitet i saksbehandlingen" som hovedmål for Tjenester for innbyggerne.

En av styringsindikatorene var Klagesaker sendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Her var ambisjonsnivået ingen saker i retur for ny behandling. Resultatet ble at seks saker kom i retur.

Rådmannen kommenterer til dette parameteret at 13 saker ble avgjort av Fylkesmannen og tilføyer: – Fire klager retter seg mot utfall av søknad, to mot sanksjon m.v. i forbindelse med oppfølging av pålegg etter tilsyn.

Plan- og miljøutvalget behandlet bare 58 saker i løpet av sine ti møter gjennom året. Administrasjonen fattet på sin side 681 delegerte vedtak i byggesaker.

Sivilombudsmannen tar saken

Fredag 25.11.16. Sist oppdatert 14:06 Sivilombudsmannen opprettet i går ettermiddag sak på innsynsnektelsen LM har fått fra Vestby kommune. Dette skjedde etter at bl.a. rådmann Sjur Authens avslag på begjæring etter offentlighetslovens paragraf 9 ble oversendt som formelt saksgrunnlag.

En av ombudsmannens saksbehandlere starter arbeid med saken mandag. Hvordan en klagesak fra LM til Fylkesmannen bør håndteres inni dette, skal avklares i dag. Og innsynskravet gjelder: Hvor mange saker har nå, etter 12 ukers-fristen, ligget ulovlig lenge ubehandlet i bygningsavdelingen?

Sivilombudsmannen, Stortingets ombudsmann i forvaltningen, har ingen avgjørelsesmyndighet. Dette er likevel en viktig rådgivende aktør med godt omdømme og høy juridisk kompetanse.

Ikke sjelden klarer Ombudsmannen, gjennom skriftlig dialog og møtevirksomhet, å få snudd eller endret vedak i offentlige organer.

En gjenganger er at begrunnelsene som de aktuelle vedtak er bygget på, ikke holder mål.

Får heller ikke innsyn etter offentlighetsloven

Torsdag 24.11.16 LM ba tirsdag om innsyn etter offentlighetslovens paragraf 9 for å få vite hvor mange ubehandlede saker bygningsavdelingen i Vestby har som er eldre enn 12 ukers-fristen som er fastsatt i plan- og bygningloven. Begjæringen ble i går avslått med samme begrunnelse som tidligere.

I sitt svar skriver rådmann Sjur Authen bl.a.:

Som nevnt i min mail av 18. november i år, har ikke kommunen funksjonalitet i sitt saksbehandlingssystem til å ta ut denne oversikten. Det er altså ikke mulig å finne de opplysningene du er ute etter med enkle midler. Det vil være et omfattende manuelt arbeid å finne frem og sammenstille det du etterspør. Kommunen kan med andre ord ikke imøtekomme din begjæring om innsyn.

Avslaget blir i dag påklaget til Fylkesmannen. LM er for øvrig i kontakt med Sivilombudsmannen om denne saken. Vi håper å kunne få en kommentar derfra i dag etter en oppdatering om det siste som har skjedd.

I kommunens årsmelding for 2015 finnes endel tall for saksbehandlingstider i Resultatområde plan, bygg og geodata. Årsmeldingen ble politisk godkjent i juni 2016. Dette er gjennomsnittlige saksbehandlingstider. Vi kommer tilbake med tall derfra.


I de løpende tertialrapporter som rådmannen har henvist til, er det ingen slike tall i de offentlige dokumenter som er politisk behandlet.

HAR IKKE KAPASITET

Lørdag 19.11.16 Til spørsmålet om antall og type ubehandlede saker som nå ligger i "ulovligsonen" hos bygningssjefen, svarte rådmannen i går. Men det er fortsatt rådmannens første svar "en håndfull" som gjelder.

► I e-posten til LM skriver han nemlig følgende:

"Kommunens saksbehandlingssystem har ikke mulighet til å ta ut den statistikken du etterlyser. Vi gjør derfor i forbindelse med årsmeldingene en manuell gjennomgang av behandlede saker med tanke på saksbehandlingstid, og rapporterer resultatet der.

Vi har ikke kapasitet til å gjøre disse gjennomgangene flere ganger i året.

Med vennlig hilsen

Sjur Authen Rådmann

Vestby kommune"

Den rause omtrentlighet!

Torsdag 17.11.16. Oppdatert 19:33 AKTUELL KOMMENTAR. Ved 12-tiden i går onsdag sendte jeg en e-post til rådmann Sjur Authen. Henvendelsen var en viktig oppfølging til hans svar om saker som har ligget ulovlig lenge ubehandlet hos bygningssjefen. 

► Det ble denne gang understreket
og begrunnet at det ville være "svært passende" å få svar før arbeidstidens slutt.

Så skjedde ikke, og det er nå gått enda en dag uten noe som helst svar fra verken rådmannen eller hans bygningssjef.

Er det en viss detektiv-virksomhet det står på i rådhuset?

Sykdom i tellekorpset?

Eller er det også her vakante stillinger som er problemet?

LES MER.


"EN HÅNDFULL SAKER"

Tirsdag 15.11.16 Etter purring svarte rådmann Sjur Authen i går ettermiddag på LMs henvendelse om hvor mange saker som har ligget ulovlig lenge i bygningsavdelingen uten å være ferdig behandlet. Det ble også spurt hva som er årsaken til at Vestby kommune har sakene liggende så lenge, enda lovens frist på 12 uker ikke gir rom for unntak. Her er det korte svaret, ordrett fra e-posten: "Vi har en håndfull saker hvor kommunen har brukt lenger tid enn fristen tilsier. Årsaken er vakanser i stillinger i forbindelse med oppsigelser og ansettelser."

HVOR MANGE SAKER?

Mandag 14.11.16 I siste møte i plan- og miljutvalget kom det ikke fram hvor mange saker bygningavdelingen har liggende ubehandlet utover lovens frist. Som tidligere meldt i LM, ble det på spørsmål fra H bekreftet fra bygningssjefen selv at avdelingen ikke er ajour på dette området. Fram til i dag, mandag formidag er det fortsatt uvisst hvor mange saker dette dreier seg om. En pressehenvendelse fra LM til rådmannen torsdag er ennå ikke besvart. Det er i dag purret på svar.

Bryter loven med altfor lang saksbehandlingstid

Publisert 31.10.16. Oppdatert 23:02 Vestby kommune er ikke ajour med saksbehandling der plan- og bygningsloven fastsetter frister for dette. Det kom fram i siste møte i plan- og miljøutvalget.

► Utenom sakskartet ble det fra Høyres to stilt spørsmål om bygningsetaten er ajour med saker der plan- og bygningsloven fastsetter minstefrister for saksbehandlingen.

Bygningssjef Jack Hatlens svar var kortest mulig:

Nei.

Etter det LM får opplyst var det ingen av representantene som hadde kommentarer eller oppfølgende spørsmål til dette.

Frister for såkalt førsteinstansbehandling framgår av plan- og bygningsloven, § 21-7.

Etter fjerde ledd der, skal kommunen f.eks. avgjøre en søknad om tiltak etter paragraf 20-2 før det er gått 12 uker i byggesaker. Dette der det kreves dispensasjon fra plan eller planbestemmelser.

Som klageinstans har statens representant i landets fylker ingen direkte instruksjonsmyndighet over kommunene.

► Fylkesmannen kan dermed ikke pålegge kommunen å behandle saken innen en bestemt frist. Dette selv om fristen skulle være overskredet med over ett år.

Kommunen risikerer heller ingen sanksjoner av noe slag. Brudd på en lovbestemmelse som denne kan den bare stilles til ansvar for ved et sivilt søksmål for eventuelt tap eller ulempe.

Men som en kilde sier til LM:

– Et omdømmetap er likevel et mulig resultat. Dét burde være en tankevekker for en kommune som med styrke hevder å kunne klare seg fint gjennom kommunereformen uten å bli sammenslått i en større enhet. 


LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreSave
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland