www.lokalmagasinet.no NYHETER | SAMLESIDE: "Hva skjer i Son?" Lø. 5. des. 2020
Meny

Artikler som er publisert om og fra det åpne møtet "Hva skjer i Son?" til og med 12. februar, er her overført til en oversiktig samleside med rausere oppsett. Nye saker fra det lange møtet med et bredt spenn av aktuelle Son sentrum-temaer, kommer etter hvert på en egen samleside for disse. Dette gjelder blant annet referat fra den interessante og oppdaterte orienteringen om funnene fra de arkeologiske utgravningene. Sluttrapporten fra den arkeoligiske feltenheten i Akershus fylkeskommune er nå under arbeid og vil også omfatte analyser av funnene.

Milepæler for Solsiden-prosjektet

Publisert 12.02.14. Plansje med kulepunkter for de viktigste milepæler ved gjennomføringen av Solsiden-prosjektet. Et relativt optimistisk anslag for siste milepæl, kan det kanskje synes som. Her er det ikke mye rom for større uforutsette hendelser i anleggsperioden. Plansjen ble vist både på det åpne møtet og i den lukkede orienteringen for de berørte naboer som fant sted på Son Spa.

Endringene behandles nå

Publisert 12.02.14. Oppdatert 12:55. Ny reguleringsplan for Solsiden-prosjektet uten det tidligere godkjente underjordiske parkeringsanlegget er innsendt, men ikke ferdig behandlet i kommunen. Dette ble opplyst på det åpne møtet i går.

Fra Son Eiendom AS ble det videre opplyst at næringlokalene i prosjektet vil kunne kjøpes av interesserte.

Når det gjelder båtplassene langs husene ved kaifronten, så vil bare et fåtall være til offentlig bruk. De øvrige plassene vil bli knyttet opp til leilighetene i disse husene. På et møte for de berørte naboer tidligere på kvelden ble det opplyst at AS Betongbygg har gått inn med en tredel eierandel i Son Eiendom AS.

Tidligere aksjeeier Tom Brøsholen har trukket seg ut og i stedet overtatt Huitfeldtgården fra Son Eiendom gjennom sitt eget selskap, ble det opplyst på det åpne møtet i Son Kro.


Interessant og nyttig


Heidrun Kårstein, leder i kommunens resultatområde Kommunalteknikk, orienterer. LM-foto: Svein-H. Strand

Publisert 11.02.14. Oppdatert senest 23:36. (Reporter Svein-H. Strand) Det kunne vanskelig vært et større spenn i temaene fra 1600-tallets torg og datidens miljøgate til framtidens nordlige sentrumsområde. Og igjen på et åpent møte i og om Son i møterommet på Son Kro: Det kunne vanskelig vært flere frammøtte. Noen utvalgte punkter med nyhetens interesse fra en innpå to timer lang hendelse med Soon og Omegns Vel som produktiv tilrettelegger:

♦ Administrasjonen i Vestby kommune går inn for utleie av endel offentlige sentrumsarealer, blant annet på torget, når endringsjobben er gjort.

Og kommunen kan komme til å benytte anledningen til å søke om å få overta parkeringsmyndigheten på definerte områder som Politiet har  i dag.

Kommunen har tellet offentlige parkeringsplasser i det sentrale Son og kommet til 121.

Det kan bli ny drosjeplass i området der bussene har holdeplass på Son havn nord. Både holdeplass og hvilerom for sjåførene gikk fløyten med Kiwi-bygget.

AS Betongbygg som er entreprenør for Solsiden-prosjektet i Son nord-kvartalet er nå også medeier i Son Eiendom AS som står bak prosjektet.

Bryggefronten der de nye husene etter Kiwi-bygget skal komme blir for tiden fornyet og forsterket for å forhindre videre utglidning.

Ødeleggelser som er påført Glenneparken som følge av anleggsarbeidene, bl.a. utbedring av gjestebrygga, vil bli rettet opp i mars-april, selve gressplenen i mai.

"Full brakke" igjen?

Publisert 11.02.14. Det er stor interesse foran kveldens åpne møte som Soon og Omegns Vel arrangerer på Son Kro kl. 19. Temaet er de omfattende anleggs- og utgravningsarbeider som har satt sitt svært sterke preg på Son sentrum det siste året.

Den største interessen er kanskje knyttet til orienteringen om de pågående arbeidene med Son Eiendoms Solsiden-prosjekt i det såkalte Kiwi-, Victoria, Huitfeldt-kvartalet i Son nord.

Den avsluttende etappe for miljøgate-prosjektet i Storgata er et annet punkt som vekker interesse, i tillegg til de informative oppdateringer som etter hvert er kommet via kommunens hjemmeside.

Mange vil sikkert også ønske å få med seg enda en gjennomgang av hva som ble funnet i de arkeologiske undersøkelser på Son torg.

Sist, men ikke minst vil nok også innledningen fra velforeningens leder, tidligere bygnings- og reguleringssjef i Ås, Ivar Gudmundsen, kunne bli interessant. Kort sagt: Det kan igjen bli "full brakke" som på det åpne møtet 1. september 2011. Dette var i sin helhet viet til informasjon og debatt rundt Son Eiendoms planer for utbyggingen av "kvartalet". Som BILDET viser, var det så fullt at mange måtte stå på gangen.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland