www.lokalmagasinet.no NYHETER | SAMLESIDE, garasjesaken: Ødbehr om Fylkesmannens vedtak Ti. 20. okt. 2020
Meny

– Slett klagebehandling!

(10.10.17) (Reporter Svein-H. Strand) LM har i to deler referert fra sentrale deler av Fylkesmannens avgjørelse i den private byggesaken til John A. Ødbehr. Fra siste del av hans periode som Høyre-ordfører i Vestby: En garasje i Lokes vei på Sole. Mange synes det er interessant lesning, uansett eget standpunkt.

LM Arkivfoto av John A. Ødbehr

Her er Ødbehrs egen kommentarer til det han fortsatt mener ble satt i gang som en politisk hevnaksjon. Også da han søkte om dispensasjon i ettertid for byggetiltaket fordi det var godkjent av administrasjonen på utilstrekkelig grunnlag. Da fem av sju i plan- og miljøutvalget ikke fulgte administrasjonens velbegrunnede forslag.

– Jeg synes Fylkesmannen har hatt en meget slett behandling av min klage på dette. Halvveis i lesningen trodde jeg det gikk i min favør. Men så hoppet de over vesentlige poenger, sier Ødbehr.

– INGEN RÅDSLAGNING

– Det er også gjort et stort nummer av en angivelig "rådslagning" mellom meg, rådmannen og bygningssjefen før det ble fattet administrativt vedtak i garasjesaken i 2012, fortsetter han.

– Her har Fylkesmannen misforstått! Det fant ikke sted noe slikt møte mellom oss tre verken før eller etter vedtaket.

– Er du helt sikker på dette? Det hevdes til LM at det er riktig at dette refererer seg til "ureglementerte" samtaler som skjedde i forkant.

– Selv en ordfører kan trenge råd i en byggesak. Jeg gikk først til rådmannen. Han sendte meg videre til bygningssjefen som fortalte hvordan jeg skulle søke. Til slutt fikk jeg det nødvendige søknadsskjema på Servicekontoret, sier Ødbehr og viser til at alle som skal bygge kan be om en forhåndskonferanse.

ULIK AREALUTNYTTELSE

Ødbehr synes Fylkesmannens sterke fokusering på arealutnyttelsen gjør saken helt spesiell. Det er snakk om en 2,6 prosent overskridelse av en bestemmelse som gjelder bare i denne delen av Sole-feltet. Ikke 20 meter nedenfor, på Sole 2. Heller ingen andre steder i hele kommunen finnes en slik ubegrunnet "slenger" av en bestemmelse.

– Fylkesmannen skal i utgangspunktet vurdere den enkelte klagesak, men dette er en sak som også bør ses i et helhetlig perspektiv for utnyttelsesgrad. Alle som følger med på bygge- og klagesaker i Vestby vet at det er atskillig større overskridelser enn 2,6 prosent ute og går.

Ødbehr peker til slutt på mulighetene for å komme tilbake med en ny, omarbeidet søknad på et nytt grunnlag. Slik som Fylkesmannen anviser i sine avsluttende bemerkninger. (Se tidligere artikkel.)

Kan vedtaket repareres?

(07.10.17. Oppdatert 18:24) (Reporter Svein-H. Strand) I 2012-vedtaket i John A. Ødbehrs garasjesak (utvendig terrasse/adkomst og ny etasje/bruksendring) unnlot eller glemte kommunen å gi dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene som gjelder i denne delen av Sole-området. Vedtaket er derfor ugyldig, som nevnt i LM i går. Men kan feilen ved vedtaket repareres?

Selv Fylkesmannen er faktisk usikker på dette, går det fram av de avsluttende bemerkninger i vedtaksbrevet. Dersom det gis et rettingspålegg, så anbefales det, sitat: "at kommunen samtidig omgjør det ugyldige vedtaket etter forvaltningslovens paragraf 35 første ledd bokstav c."

Fylkesmannen kommer med bemerkningen i forbindelse med at plan- og miljøutvalgets flertall har bedt administrasjonen om å fremme en ny sak: "om opprydding av forholdet."

Hensikten skulle være: At "utvendig terrasse/adkomst fjernes og at utleie må avsluttes."

SIKRE DEMOKRATISK LEGITIMITET

Om plan- og miljøutvalgets påklagede vedtak 14. desember 2015, som nå er stadfestet, sier Fylkesmannen:

Dersom kommunen generelt sett mener bestemmelsene i reguleringsplanen er utdaterte og ikke lenger gir uttrykk for arealutnyttelsen som ønskes i området, bør det settes i gang reguleringsplanarbeid. Dette slik at utviklingen av området blir underlagt en helhetlig planprosess som sikrer demokratisk legitimitet.

LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET MÅ IVARETAS

I sin klage viser Ødbehr til at det er utført liknende innrednng av loftet over garasjen på ti andre eiendommer i Sole-området.

– Dersom innredningene er utført uten tillatelse, vil de være ulovlige, og kommunen kan følge opp med pålegg om retting, fastslår Fylkesmannen.

– Kommer det søknader om godkjenning på disse eiendommene, må det tas henyn til vurderingene av denne saken. Kommunen må behandle disse på samme måte som foreliggende sak, slik at likebehandlingsprinsippet blir ivaretatt, tilføyes det.

► Fylkesmannen ber for øvrig om å bli holdt orientert "om sakens videre prosess."

PEPRER kommunen – Ødbehr med Svarteper

(06.10.17. Oppdatert 09:55) (Reporter Svein-H. Strand) "Alle" husker garasjesaken, en av flere saker som gikk landet rundt i nyhetene og satte Vestbys daværende ordfører John A. Ødbehr (H) i et sterkt negativt lys. Han bygget på sin garasje hjemme i Lokes vei etter en byggesøknad som var godkjent administrativt, slik de fleste private byggesaker blir.

Men hadde alt gått riktig for seg? Kunne Ødbehr skadeskytes i enda en sak? Ja, slik var det og slik ble det. Et flertall i Plan- og miljøutvalget underkjente på formelt grunnlag (bl.a. de spesielle reguleringsbestemmelsene i denne delen av Sole-feltet) det som var gjort.

► Senere, 14. desember 2015, da Tom A. Ludvigsen (Ap) var blitt ordfører, avviste det nye utvalgets flertall en søknad om å få tiltaket (påbygg for en liten leilighet) godkjent i ettertid. Som dispensasjonssak. Rådmannens nøye begrunnede forslag, etter innspill fra bygningssjefen, om å godkjenne søknaden fikk bare stemmene fra H og Frp.

I flertallet var bl.a. Ødbehrs tidligere partifelle Bodil Holter, nå innvalgt for Bygdelista som havnet i posisjon sammen med de rødgrønne og V.

I samarbeid med advokat klager så Ødbehr saken inn for Fylkes-mannen, der de bruker lang tid på å behandle klagen. Ikke før i april i år kommer et vedtaksbrev. Saken blir her gjennomgått, drøftet og konkludert over hele 14 sider. Fylkesmannen "anser ikke vilkårene for å innvilge dispensasjon for å være til stede."

► Fylkesmannen stadfester dermed utvalgets vedtak av 14.12.2015, men framhever "at vedtaket burde vært bedre begrunnet."

Det lille stikket til den politiske behandling er imidlertid bare småtterier mot det kommunens administrasjon må ta inn over seg, på og mellom linjene. Mens Ødbehr sitter igjen med Svarteper.

SPIREN SÅDD I 2012

Allerede midtveis i vedtaksbrevet fester det seg et inntrykk av at dette er en svært spesiell sak, der spiren i Ødbehrs favør ble sådd i 2012. Dette er et vedtak som Fylkesmannen nå, uvanlig nok, i de avsluttende bemerkninger, sier er ugyldig. Fordi det ikke ble gitt dispensasjon.

Fylkesmannens vedtak i Ødbehrs klagesak er endelig, men gjelder bare vedtaket fra 14.12.2015 som var klagegrunnlaget. Garasje-saken kan derfor få "et liv etter døden".

Muligheten ligger implisitt i sider av Fylkesmannens avsluttende bemerkninger før selve slutningen. LM kommer med mer om dette. Men også andre opplysninger som LM har fått, støtter opp om en slik utvikling.

MISFORSTÅELSE OM "SAMRØRE"

Dessuten: Selv om det ikke endrer noe på resultatet av klagesaken, så kan Fylkesmannens sterkt kritiske bemerkninger til samtaler mellom ordfører, rådmann og bygningssjef om garasjesaken, bygge på en misforståelse. Det legges til grunn at denne "samrøren" fant sted før det ble fattet vedtak. Dette var derimot rådslagning i etterkant, påpeker Ødbehr.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland