www.lokalmagasinet.no NYHETER | SAMLESIDE Feierbakken 1 Sø. 29. nov. 2020
Meny

Dette er en samleside med nyhetssaker om den omstridte endringen som er planlagt av boligen i  Feierbakken 1 i bevaringsområdet Son indre. Nederst første nyhetssak som ble publisert 14. juni 2017. Videre i kronologisk orden til seneste sak.


– Endrer neppe innstilling

(18.06.17) Politiske organ instruerer rådmannen til stadighet. Det er arbeidsdelingen i kommunal sektor. Rådmannen utreder og foreslår, politiske organ vedtar. Dette skriver rådmann Sjur Authen innledningsvis i sin tilbakemelding til LM om Feierbakken 1-saken. 

Det politiske organ ikke kan gjøre, er å bestemme hva rådmannen skal innstille på. Det er det heller ikke gjort i denne saken, slik jeg ser det, fortsetter Authen i eposten som vi mottok fredag ettermiddag. 

PLM har sendt saken tilbake til rådmannen med ønske om at det utredes alternativer til innstillingen, understreker han.

Rent teoretisk kan en ny utredning føre at rådmannen endrer sin innstilling, men det vil neppe skje i denne saken, avslutter Vestby-rådmannen.

– LOVLØSE tilstander!

(16.06.17. Oppdatert 12:15) (Reporter Svein-H. Strand) Ikke overraskende saksbehandling der Ombustvedt fra Bygdelista er til stede. Byggesaksbehandlingen i Vestby kommune er under enhver kritikk. Det er lovløse tilstander blant politikerne!

Denne kraftsalven av en kommentar til klagesaken for Feierbakken 1 får LM fra Ivar Gudmundsen. Han er pensjonert bygnings- og reguleringssjef, leder i Soon og Omegns Vel og spesialist på byggeskikk i Son.

I saken om Feierbakken 1 går altså administrasjonen inn for å avslå søknaden, blant annet fordi vernemyndighetene har anbefalt å avslå den. Så sender utvalget saken tilbake for å få hjelp til å gi klageren medhold.

Gudmundsen konkluderer:

Politikerne kan/bør/skal ikke instruere administrasjonen dersom det ikke er direkte feil i saksframstillingen!

► LM avventer fortsatt bygningssjefens kommentar til onsdagens pressehenvendelse. Det er i dag sendt en purring der det forutsettes at det kommer en tilbakemelding innen arbeidstidens slutt og helgestart i dag.

HER blir rådmannen instruert!

(15.06.17) (Reporter Svein-H. Strand) LMs melding om plan- og miljøutvalgets vedtak i klagesaken om Feierbakken 1 i Son er blitt møtt med mye vantro: Prøver de virkelig å "råde over rådmannen"? For ordens skyld gjengir vi her fra den godkjente møteprotokollen: 

► Thor Einar Ombustvedt (BYGDL) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, Bygdelista, Sp, H og Frp:

"Saken sendes tilbake til administrasjonen for utarbeidelse av et alternativ som støtter den politiske beslutningen at klagen tas til følge og rammetillatelse skal kunne gis. Planutvalget er av den oppfatning at tiltaket ikke tilsidesetter Plan og Bygningsloven § 29-2 eller reguleringsplan for Son Indre § 8c. Alternativet bør kunne fremmes på et nærliggende PLM møte."

Dette ble da enstemmig vedtatt, og rådmannens innstilling om å avslå klagen fikk null stemmer.

Formuleringen "den politiske beslutningen" er ellers uten grunnlag siden det ikke ble fattet noe annet vedtak. Det ligger i kortene at saken kommer tilbake. Formulerngen må derfor kunne leses som "den politiske oppfatning" i møtet 29. mai.

De folkevalgte vil da få anledning til å "hvitvaske" sin obstruksjon mot de faglige råd, ved å henge en godkjenning på et alternativt forslag fra rådmannen.

► Men hva rådmannen virkelig gjør, er ikke klart. LM avventer rådmannens svar på en epost-henvendelse om dette som ble sendt i går. 

Etter det LM forstår var det bare "med nød og neppe" at det ble et enstemmig vedtak. Ombustvedt hadde åpenbart gjort et betydelig tverrpolitisk forarbeid for å få støtte til forslaget.

Tvilere lener seg til at saken skal behandles på nytt, med eller uten et "alternativt forlag" fra rådmannen.

Byggesaker i bevaringsområdet Son indre er en het potet for tiden. – For de sju i det politiske utvalget, og partiene som er representert der, er det mye om å gjøre å opptre mest mulig enhetlig i disse sakene, sier en kilde – og tilføyer:

– Så kan man spørre hva dette gjør med integriteten hos de folkevalgte.

Stor endring av Son-hus blir godkjent mot klare faglige råd?

(14.06.17. Oppdatert senest 22:47.) (Reporter Svein-H. Strand) I plan- og miljøutvalgets møte 29. mai ble det et uvanlig utfall av behandlingen i en klagesak. Det gjelder en planlagt større ombygging (tilbygg og påbygg) av et gammelt hus i Feierbakken 1 (bildet), innenfor bevaringsområdet Son indre. Det forelå en usedvanlig sterk og velbegrunnet fraråding fra såvel fylkeskommunen, på vegne av Riksantikvaren, som fra kommunens administrasjon på selvstendig faglig grunnlag.

► Saken havnet på politikernes bord som klageak etter at en søknad om rammetillatelse ble avvist i et administrativt vedtak i mars i år. I det lange saksframlegget til møtet 29. mai tilbakevises punkt for punkt klagerens påstander om bl.a. urettferdighet og ulikebehandling i forhold til andre byggesaker i strøket.

Likevel: Et fellesforslag som ble satt fram av Bygdelistas Thor Einar Ombustvedt sendte saken enstemmig tilbake til rådmannen.

Her blir rådmannen bedt om å legge fram et alternativt forslag til vedtak som er i tråd med den politiske oppfatning i utvalget: At omgjøringen av huset blir godkjent som omsøkt.

Dette kan vanskelig forstås som annet enn et forsøk på å instruere kommunens administrasjonssjef, og LM har bedt rådmannen om en kommentar.

I vedtaket ønskes det også en omgående behandling, noe som må forstås slik at rådmannens eventuelle endrede saksframlegg ønskes framlagt i juni-møtet. Dette er det siste før den politiske sommerferien.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland