www.lokalmagasinet.no NYHETER | SAMLESIDE 2 ØRAJORDET Lø. 5. des. 2020
Meny

Dette er samleside 2 om prosjektet med å opprette 153 parkeringsplasser og snuplass for lokalbussene, med nedbygging av dyrket mark, på Ørajordet i Son. Artiklene står i den rekkefølge de har vært publisert, nedenfra. Bildene her er føyd til 10.09.16 og 12.09.16 (øverst). De viser litt av hvor langt arbeidene var kommet. En serie bilder fra anleggsarbeidet kan ses på vårt andre nettsted, herison.no:LM-foto: Svein-H. Strand

Fylkesmannens klage ble ENSTEMMIG AVVIST

Publisert 18.10.16. Oppdatert 10.49 Plan- og miljøutvalget sluttet seg i går enstemmig til rådmannens innstilling i saken om parkeringsanlegget på Ørajordet. Fylkes-mannens klage på kommunens midlertidige dispensasjon går dermed i retur for å bli behandlet av en sette-fylkesmann.

► Når det gjelder klagen fra tiltakshaver og selger Sonskilen Båthavn AS, så støttet Bygdelista og Frp klagerens synspunkt om at matjorda "bør", ikke "skal", tas vare på som tilleggsjord for andre.

Ap, H og Sp sørget imidlertid for at rådmannens innstilling på "skal" fikk flertall.

Flertallet mente det må sies så klart når det er matjord det er snakk om.

I sitt saksframlegg viste rådmannen til at Landbrukskontorets uttalelse med formuleringen "bør", ikke kunne vært annerledes. Dette fordi kontoret bare er en rådgivende fagmyndighet overfor kommunene i Follo-regionen.

Landbrukskontoret rådgivende

Publisert 17.10.16. Oppdatert senest 16:40 Den andre klagesaken om Ørajordet som behandles i kveld er bl.a. fundert på en feilktig forståelse av at Landbrukskontoret for Follo er mer enn en rådgivende fagmyndighet.

Eller som det står i klagen fra Sonskilen Båthavn AS: "Tiltakshaver ber om at bygningsmyndigheten ikke stiller strengere krav enn fagmyndigheten Landbrukskontoret."

Men at kommunen har valgt å skjerpe kravet for etterbruk av dyrket jord, fra "bør" til "skal", er altså ikke noe som en klagesak kan begrunnes med.

► Kommunens standpunkt så langt har vært at matjorda på Ørajordet skal benyttes som jordforbedring på landbruksarealer i området. Det forutsettes følgelig at matjorda på arealet blir tatt vare på ved at den ikke blandes med undergrunnsjord, slik også landbrukskontoret presiserer.

Rådmannen medgir: "Saksbehandlingsfeil"

Publisert 17.10.16. Oppdatert senest 11:50 (Reporter Svein-H. Strand) Til kveldens behandling av de to klagene i Øra-saken i plan- og miljøutvaget medgir rådmann Sjur Authen på bygningssjefens vegne at det ble gjort sakbehandlingsfeil. Dispensasjonssaken ble ikke oversendt Fylkesmannen til uttalelse. Vedtaket var heller ikke tilstrekkelig begrunnet.

► Rådmannen kommer likevel, etter en lang og snirklete argumentasjon, til samme konklusjon som tidligere, og tar ikke klagen til følge.

Dersom utvalget slutter seg til dette, kan det føyes enda en sak inn i den lange rekken der Vestby ikke vil låne øre til overordnet statlig myndighet i bygnings- og reguleringsaker.

Rådmannen mener kommunens første vedtak må anses som gyldig. Årak: Det er angivelig ikke grunn til å regne med at feilene kan ha virket bestemmende på innholdet, slik Fylkesmannen legger til grunn. (Forvaltningslovens paragraf 41.) Rådmannen mener også at vilkårene for å kunne gi dispensasjon fra plankravet i bestemmelser til kommuneplanen er oppfylt. (Plan- og bygningslovens paragraf 19-2.)

Rådmannen mener, etter "en helhetlig vurdering" der det handler om behovet for parkeringsplasser i Son, at det er klart flere fordeler ved å gi en midlertidig dispensasjon fra bestemmelser til kommuneplanen § 1 enn ved ikke å gi det.

Vekting av fordeler er en skjønnsutøvelse der Vestby har en grim historie å vise til, og der skjønnet i enkelte saker er strukket utover lovens rammer, spesielt i den politiske behandling. Det kreves en klar overvekt av fordeler.

I inneværende periode har også det uvanlige skjedd at administrasjonen i sterke ordelag har oppfordret utvalget til å legge lovens bestemmelser til grunn for vedtak i dispensasjonssaker.

Rådmannen avviser Øra-klager

Publisert 10.10.16 Klagene på den igangsatte utbygging av Ørajordet til parkeringsplass kommer opp i plan- og miljøutvalget førstkommende mandag. Rådmannen innstiller på at utvalget avviser klagen fra både Fylkesmannen og tiltakshaveren.

Tiltakshaver Son Båthavn AS har klaget på at matjord som må vike skal benyttes som jordforbedring på landbruksarealer i området. Når det gjelder Fylkesmannens klage, er saken mer omfattende og kompleks, slik det framgår av det LM tidligere har publisert.

Rådmannens innstilling er slik:

► Klage fra tiltakshaver tas ikke til følge. Vilkår i vedtak om tillatelse til opparbeidelse av parkeringsplass og snuplass for buss med midlertidig dispensasjon fra bestemmelser til kommuneplan for Vestby § 1 datert 01.07.2016, 16/02780-5 om at matjord skal benyttes som jordforbedring på landbruksarealer i området opprettholdes.

► Klage fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus tas ikke til følge. Vedtak om tillatelse til opparbeidelse av parkeringsplass og snuplass for buss med midlertidig dispensasjon fra bestemmelser til kommuneplan for Vestby § 1 opprettholdes under henvisning til vurdering og begrunnelse i vedtak datert 01.07.2016, 16/02780-5 og utfyllende begrunnelse i dette saksfremlegget.

Tor Gundersen, Son Båthavn AS: "Parkering er for alle andre en del AV SENTRUMSFUNKSJONENE"

Publisert 27.09.16. Oppdatert senest 12:11 Fylkesmannen synes å mene at økt antall parkeringsplasser er ødeleggende for Son. Vi er av den motsatt oppfatning. At deler av området legges ut til parkeringsformål, kan neppe innebære noen overraskelse, ei heller for Fylkesmannen. Parkering er for alle andre en del av sentrumsfunksjonene. Det forventes ikke at biltrafikken ned til Son vil øke som en følge av parkeringsplassen. Trolig vil trafikken gjennom gamle Son og forbi torget kunne reduseres.

► Dette skriver daglig leder Tor Gundersen i Sonskilen Båthavn AS bl.a. i en imøtegåelse av Fylkesmannens klagebrev om utbyggingen på Ørajordet. Brevet, datert 4. august, er stilet til Vestby kommune ved plan- og miljøutvalget.

Realiteten, hevder Gundersen, er at det i Son er til sammen ca 500 plasser som er gått tapt i løpet av de siste årene, eller som kommer til å forsvinne de neste årene. Opparbeidelse av nye parkeringsplasser på Ørajordet ser han som en delvis erstatning for disse.

Gundersen gir underskuddet skylden for "at det i Son parkeres langs alle gater der det ikke er parkering forbudt (Båtbyggerveien, gamle Sonsvei, Brevikveien, etc.)"

Dette gir et uoversiktlig trafikkbilde og er ugunstig også for myke trafikanter. Kommunen vil få bedre muligheter til å rydde opp i dette med ny skilting etter at ny parkering er etablert.

(Oppdateres.)

Saken går nå "sin gang"

Publisert 17.09.16 Fylkesmiljøvernsjef Are Hedén var ikke klar over hvor langt arbeidene på Ørajordet var kommet da LM var i telefonkontakt med ham torsdag.

► Sammen med saksbehandleren, seniorrådgiver Ingeborg Austreng, har han underskrevet brevet der kommunens dipensasjonsvedtak påklages. LMs bildeserie om hvor langt nedbyggingen av dyrket mark er kommet, anbefalte han eventuelt å sende til saksbehandleren.

På spørsmål om hva som skjer nå, henviste Hedén til vanlig saksgang i slike klagesaker. Og det er slik:

I saker der Fylkesmannen har klaget på kommunens vedtak, behandles klagen i kommunen på ordinær måte. Dersom kommunen opprettholder sitt vedtak, oversendes saken til Fylkesmannen. Når Fylkesmannen mottar klagesaken, går den videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal oppnevne en settefylkesmann til å behandle saken.

Behovet ikke begrunnet

Publisert 16.09.16 Vestby kommune anfører i sitt vedtak at det er behov for flere parkeringsplasser i Son sentrum, men behovet er ikke begrunnet, går det fram av brevet der Fylkesmannen påklager kommunens dispsnsasjonsvedtak om Ørajordet. 

Det anføres videre at arealet er satt av til sentrumsformål, og at deler av arealet i en senere reguleringsplan vil bli avsatt til parkering. I henhold til «Veileder. Reguleringsplan. Utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven», kan sentrumsformål innebefatte forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, herunder nødvendige grøntareal til bebyggelsen.

Fylkesmannen mener det er sannsynlig at det vil bli avsatt parkering til de ulike typene bebyggelse i et sentrumsområde. Men antallet parkeringsplasser da vil  bli avgjort av normer knyttet til de ulike formål.

Det aktuelle arealet er omdisponert fra dyrket mark, og det bør derfor settes strenge krav til høy utnyttelse av arealet. Det bør i alle tilfeller ikke åpnes opp for at store deler av arealet benyttes til flateparkering, understrekes det.

► Vestby kommune har i paragraf 7 i bestemmelser til kommuneplanens arealdel angitt parkeringskrav knyttet til ulike formål. (Se hele brevet som kan leses og lastes ned på Herison.no.) Fylkesmannen kan ikke se at det er gjort noen vurdering av antallet parkeringsplasser opp mot denne normen.

Det å etablere en parkeringsplass som ikke er relatert til parkeringsnormene, vil kunne medføre en utvikling med langt flere parkeringsplasser enn det normene legger opp til, noe vi anser å være en vesentlig ulempe ved å gi dispensasjon for vedtaket.

Fylkesmannen anser rett og slett "at tiltaket vil kunne skape et nytt transportmønster i Son, og at dette mønsteret vil være der også etter at den midlertidige dispensasjonen har gått ut."

Det heter videre at "dispensasjonen vil kunne medføre et press for å få opprettholde antallet parkeringsplasser i det videre reguleringsarbeidet, uavhengig av de konsekvenser som fremkommer i arbeidet med reguleringsplanen for området. Etablering av en stor parkeringsplass vil dermed kunne forsinke og hindre en sentrumsmessig utvikling av området i tråd med kommundelplan for Son og kommuneplan for Vestby."

Fylkesmannen kan videre ikke se at Vestby kommune i sitt vedtak har foretatt en vurdering av de fordeler og ulemper som knytter seg til etablering av nye parkeringsplasser. I henhold til plan- og bygningsloven skal statlige planretningslinjer legges til grunn ved enkeltvedtak som statlige, regionale og kommunale organer treffer etter plan- og bygningsloven eller annen lovgivning.

Fylkesmannen kan heller ikke se at statlige planretningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging er vurdert i vedtaket.

Vedtaket beskrives rett og slett som, sitat "svært mangelfullt begrunnet ved at vilkårene i pbl § 19-2 ikke er tilstrekkelig vurdert."

HØRING
I henhold til plan- og bygniningsloven skal regionale og statlige myndigheter som får sitt saksområde  direkte berørt, få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjoner fra planer, plankrav og forbudet som er hjemlet i lovens paragraf  1-8.

Fylkesmannen har heller ikke ikke fått dispensasjonssøknaden til uttalelse. I henhold til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, skal Fylkesmannen legge retningslinjene til grunn for sin medvirkning i planprosessene.

Fylkesmannen er altså direkte berørt myndighet i saker som har med areal- og transportplanlegging å gjøre. Vi anser det som en saksbehandlingsfeil at søknaden ikke er sendt oss. Vi anser videre at dette kan ha bidratt til at saken har blitt dårlig opplyst, og at det igjen kan ha påvirket kommunens vedtak, understreker Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Hele Fylkesmannens klagebrev

Publisert 15.09.16 Herison.no har nå publisert en digital utgave i pdf-format av Fylkesmannens klagebrev i Ørajordet-saken, slik at det kan leses i sin helhet online eller lastes ned til din PC.  

HASTVERKSFEILENE

Publisert 05.09.16 (Reporter Svein-H. Strand) I hasterket med å få ferdig en stor parkeringsplass på Ørajordet allerede i sommer, er Vestby kommune tatt med buksa bra mye nede i forhold til vesentlige bestemmelser, ikke bare i plan- og bygningsloven.

► Fylkesmannens klagebrev på den midlertidige dispensasjon som er gitt administrativt, påpeker også brudd på paragraf 1 i det overordnede planverket Vestby har utarbeidet selv: Kommuneplanen.

Brevet fra fylkesmiljøvernsjef Are Hedén på vegne av Fylkemannen (se art. nedenfor), er kort sagt en sjelden lekse fra overordnet myndighet.

Fylkesmannen mener at 153 nye parkeringsplasser "legger til rette for og innebærer en mulighet for en vesentlig økning i trafikkmengde og endring av trafikkmønsteret i Son."

Det undertrekes at dette kan få konsekvenser for trafikksikkerhet, klimagassutslipp, støy, kollektivavvikling mv. Slike mulige konsekvenser har kommunen ikke vurdert i begrunnelsen for å innvilge dispensasjon.

Gjennom en planprosess med demokratisk medvirkning og tilstrekkelig utredning av saken, ville en fått et bedre beslutningsgrunnlag som belyste alle sider av saken. Tiltaket er stort, selv om det er midlertidig, heter det.

Fylkesmannen mener hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Og fordelene er ikke klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

► Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, sier det er et mål at utbyggingsmønster og transportsystemer bør fremme utvikling av kompakte byer og
tettsteder.

Transportbehovet skal reduseres, og det skal legges til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Det er et mål at all vekst i trafikken skal tas med miljøvennlige transportformer. Biltrafikken står i dag for rundt 80 prosent av klimagassutslippene i vår region.

Begrensning i antallet parkeringsplasser er et viktig virkemiddel for å begrense bruk av privatbil og for å nå målene om at veksten i transport skal tas ved bruk av kollektivtrafikk, sykkel og gange, understrekes det.

Fylkesmannen mener at utbygging av 153 nye parkeringsplasser vil være en vesentlig ulempe selv om de formelt er midlertidige.

De vil kunne føre til at flere kjører bil til sentrum, også de som bor nær sentrum. Dette vil igjen føre til økte klimautslipp og økt belastning på veinettet i området, presiseres det.

I dispensasjonsvedtaket er det angitte behov for flere parkeringsplasser heller ikke er begrunnet, påpeker Fylkesmannen. Det finnes detaljerte bestemmelser som gjelder parkeringslasser for områder som er regulert til sentrumsformål. Som Ørajordet. Mer om dette kommer.

Reguleringsplan kreves – men DISPENSASJON BLE GITT

Publisert 02.09.16. Før kommunen kan tillate et tiltak som det som nå er under utarbeiding på Ørajordet, må det utarbeides en reguleringsplan for området. Tiltaket skal begrunnes og nabovarsles.

► Bestemmelsen står i kommuneplanen for Vestby, paragraf 1. Det kan søkes om dispensasjon fra kravet.

Dette får Sonskilen Båthavn AS beskjed om i et mottatt-brev fra juridisk rådgiver Marianne Rød i kommunens bygningsavdeling, datert 30. juni, som svar på søknaden av 23. juni om å få tiltaket godkjent.

Allerede 1. juli skriver bygningsavdelingen at motatt søknad om dispensjon er godkjent som vist på situasjonsplan og skisse. Dispensasjonen er gyldig til 1. september 2017.

Dersom tiltaket ikke er ferdig når dispensasjonen utløper, skal tiltaket fjernes eller så må det søkes om forlenget dispensasjon.

► "Tiltaket tillates nå igangsatt", avsluttes brevet til ansvarig søker og ansvarlig tiltakshaver.

Men 14. juli kommer Fylkesmannen på banen og påklager kommunens administrative vedtak. Fylkesmannen har ikke fått dispensasjonssøknaden til uttalelse, noe som er vanlig "tjenestevei" i saker som gjelder fylkesmannsembedets ansvarsområde. Begrunnelsen for å gi dispensasjon er også svært mangelfull, påpekes det.

► Mer kommer fra Fylkesmannnens lange klagebrev, der det også trekkes fram andre hensyn som taler imot tiltaket på Ørajordet.  

– Bland ikke matjorda med UNDERGRUNNSJORD

Publisert 02.09.16. Oppdatert 11:54. Landbrukssjefen i Follo, Lars Martin Julseth, forutsetter at matjorda på Ørajordet "blir tatt vare på ved at den ikke blandes med undergrunnsjord".

I uttalelsen datert 30. juni om parkeringslassen, som opparbeides i disse dager, heter det videre at matjorda "bør brukes som jordforbedring på landbruksarealer i området."

Landbrukssjefen viser innledningsvis til at området er bestemt for sentrumsformål i arealdelen av kommuneplanen. Arealet er dermed godkjent for omdisponering fra landbruk til annet formål.

Se for øvrig gårsdagens oppslag nedenfor. LM oppdaterer denne saken videre med essensen i de mange nye dokumentene vi i går fikk for innsyn fra en av våre lesere.

"RØRAJORDET"!

Publisert 01.09.16. Endret 02.09.16. LM har i dag fått innsyn i nye dokumenter som viser at nedbyggingen av 34 dekar dyrket mark på Ørajordet i Son til parkeringsplasser er blitt en konflikt i forvaltningen. Mens anleggsarbeidene har gått sin gang etter at kommunestyret ga grønt lys i siste møte før ferien, er prosjektet blitt en kvass klagesak.

Hovedaktører: Fylkesmannen, Follo landbrukskontor og ansvarlig tiltakshaver (entreprenøren).

I tillegg kommer Vestby kommune som kjøper av arealet Son Båthavn AS har solgt for å levere ferdig opparbeidet. Med 153 parkeringsplasser og snuhorn for rutebussene. Helst før fellesferien, som det lød i saksframlegget til den politiske behandling.

Bare i løpet av noen sommeruker har prosjektet
med en prislapp på nær fire millioner kroner avfødt et stort antall dokumenter som offentligheten for det meste ikke er kjent med innholdet i. 

► Stridens eple er ikke overraskende nedbyggingen av dyrket mark, men også hvordan ordlyden i en uttalelse fra landbrukssjefen i Follo skal forstås.

"Skal" eller "bør" området bevares? Ønsker en å tilbakeføre Ørajordet som dyrkbart areal, og eventuelt når?

 SAMLESIDE 1 med de første artiklene


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland