www.lokalmagasinet.no NYHETER | Rot med høringsfrist om lokal vannskuterforskrift Sø. 27. sep. 2020
Meny

Rot med høringsfrist om lokal VANNSKUTERFORSKRIFT

(19.03.18.) (Reporter Svein-H. Strand) Havnestyret vedtok i siste møte, 14. februar, at et forslag om lokal "vannskuterforskrift" for Vestby kommune skal legges ut til offentlig høring. Høringsperioden ble satt til seks uker fra kunngjøringsdagen. Forslaget ble så lagt ut på kommunens hjemmeside 15. februar. Fristen for å avgi uttalelse er der oppgitt til 23. mars. Men seks uker regnet fra 15. februar er 29. mars.

– Kommunen avspiser da interesserte med seks dager. Som om ikke det er nok: 29. mars er Skjærtorsdag, påpeker Helge Falkenberg til LM. Falkenberg har fritidsbolig i Kjøvangen og har i dag tatt opp dette misforholdet med kommuneadministrasjonen.

18. mai 2017 opphevet Regjeringen den sentrale vannscooterforskriften. Begrunnelsen var at kommunene har mulighet til å innføre egne, lokale forskrifter der de mener det trengs. Dette innebærer at vannskutere kan brukes på lik linje med båter fram til en eventuell lokal forskrift blir vedtatt.

Havne- og farvannsloven fastsetter at kommunen har hjemmel til å begrense bruk av fartøy på sjøen av hensyn til friluftsliv, miljø, framkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk.

Vestby kommune har fått flere innspill fra sentrale og lokale parter i forkant av saksutredningen. Innspillene vedrører i det alt vesentligste grunner for å begrense bruken av vannscooter. Forslaget til lokal forskrift er utarbeidet av administrasjon i Vestby kommune, etter en mal som Kystverket har fastsatt.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland