www.lokalmagasinet.no NYHETER | Ressurs med muligheter Fr. 4. des. 2020
Meny

Ressurs med muligheter


Publisert 17.03.15 LM-foto Maritangen 17.03.15: Sturla Strand Når campingplassen nedlegges, vil Maritangen fremstå som det mest attraktive og vakre fastlandsfriluftsområdet som er igjen i Son. Laksa Vel ønsker at dette området skal kunne benyttes av allmenheten i større grad enn det gjøres i dag. For å unngå bilkjøring på veien, har vi ved mange tidligere anledninger foreslått at det om sommeren kjørte en liten ferje fra torget i Son til Maritangen. Den samme ferjen kan også bringe Sons befolkning til fellesstranda på Laksa, eller man kan benytte sykkel eller komme gående dit.

Det skriver velforeningen i et grundig og interessant innspill til arbeidet med å lage en kommunedelplan for friluftsliv som starter nå. LM gjengir her den grundige og interessante uttalelsen i sin helhet.

OPPSTART AV ARBEID MED KOMMUNEDELPLAN FOR FRILUFTSLIV OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM

Laksa Velforening av 1982, heretter kalt Laksa Vel, ser svært positivt på at overnevnte arbeid nå er igangsatt.

Vi har ved flere anledninger de siste ti årene, påpekt behovet for en langsiktig og forutsigbar kommunedelplan også for friluftslivet i kommunen.

I bakgrunnen for planarbeidet, nevnes spesielt at kommunen har et overordnet mål, om å arbeide for en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer viktige natur-og kulturlandskapsområder for nåværende og fremtidige generasjoner.

Man sier videre at en god oversikt over kommunens friluftslivsområder er en grunnleggende forutsetning for å kunne forvalte disse områdene i tråd med dette overordnete målet.

Kommunedelplanen skal

gi oversikt over friluftslivsområder i kommunen

være med på å sikre viktige natur-og kulturlandskapsområder i kommunen

gi bedre forutsetnnger for fysisk aktivitet

sette mål for kommunen innenfor friluftsliv

legge langsiktige føringer for friluftsliv og utvikling av friluftslivsområder

Laksa Vel vil i det følgende uttale seg om områder som ligger i Laksas nærhet, og eventuelle tiltak eller forvaltning av friluftsområder som vil eller kan berøre Laksa. I tillegg vil vi uttale oss om viktige natur-og kulturlandskapsområder i vår nærhet.

HISTORIE OG BAKGRUNN – OVERSIKT OVER FRILUFTSOMRÅDER

Laksalandet, inkludert store deler av golfbanen og Kjøvangen har siden begynnelsen av forrige århundret vært eiet av Fred Olsen familien, gjennom ulike eierposter i enten Aker systemet eller Fred Olsen. Per i dag eies og forvaltes Laksa av AS Stavnes Byggeselskap.

På slutten av 1940 tallet, og begynnelsen av 1950 tallet ble enkelte tomter ned mot sjøen solgt til personer med en eller annen form for tilknytning til Aker-systemet. Noen hytter er av litt eldre dato, og Blåstua er det desidert eldste huset på Laksa med en historie tilbake et par hundre år.

På Laksa er det én gård, som har noe jord og tidvis aktiv skogsdrift. Det finnes en campingplass, som nedlegges i 2017, en fellesstrand av enkel standard, og en fellesbrygge for Velets medlemmer og Stavnes sine utleiehytter til egne ansatte.

I tillegg er det en stor, flott skog som benyttes til aktivt friluftsliv for så vel fastboende i Son som hytteeiere på Laksa. Denne skogen går fra Laksa over til Stavnestjernet på nordvest-siden og mot alleén og golfbanen på nordsiden. Den dekker også hele Vardåsen over mot hyttebebyggelsen i Kjøvangen.

Veien er eiet av Stavnes, og vellets medlemmer betaler en relativt høy årlig avgift, som går til vedlikehold av veien.

Når det gjelder de ulike friluftsområdene har Laksa Vel tidligere uttalt seg om almen bruk av disse, og vi vil i det følgende argumentere for og i mot en eventuell utvikling av disse.

MARITANGEN – FELLESSTRANDEN PÅ LAKSA – VEIEN – PARKERING - FOLLOMARKA

Når campingplassen nedlegges, vil Maritangen fremstå som det mest attraktive og vakre fastlandsfriluftsområdet som er igjen i Son. Laksa Vel ønsker at dette området skal kunne benyttes av allmenheten i større grad enn det gjøres i dag. For å unngå bilkjøring på veien har vi ved mange tidligere anledninger foreslått at det om sommeren kjørte en liten ferge fra torget i Son til Maritangen.

Den samme fergen kan også bringe Sons befolkning til fellesstranden på Laksa eller man kan benytte sykkel eller komme gående til stranden. Offentlig parkering finnes i dag kun på golfbanens område.

Kommunen har ikke kunnet prioritere innstallasjon av VA på Laksa, og derfor finnes det intet annet tilbud pr i dag enn biologiske toaletter på campingplassområdet.

Laksa Vel stiller seg positive til en slik bruk av de to friluftsområdene. Vellet har imidlertid prinsippielle motforestillinger når det gjelder motorisert ferdsel på veien. Vedlikeholdet betales som tidligere nevnt av Velets medlemmer, og vi finner det ikke aktuelt å bidra til økt motorisert ferdsel som i så tilfelle skulle betales av medlemmene.

I forbindelse med Rikspolitiske retingslinjer for Oslofjorden var det for noen år siden i kommunens interesse å få offentlig støtte til utvikling av de to overnevnte områdene. Miljødepartementet mente imidlertid at Vestby kommune på det angjeldende tidspunkt hadde langt flere offentlige friluftsområder i strandsonen enn de fleste andre kommunene langs Oslofjorden.

Det var derfor ikke aktuelt å gi økonomisk støtte til ekspropriering av for eksempel veien. Dersom det på det nåværende tidspunkt skulle være interessant, vil det imidlertid måtte gjennomføres store miljømessige innhugg langs veien. Vi nevner for eksempel fjerning av store fjell/skogområder, og ikke minst ekspropriering av private tomter langs veien. Det gjelder så vel medlemmenes tomter, som Stavnes sine tomter som alle ligger inntil veien.

Likeledes vil parkering av biler bli en utfordring. Ved tidligere anledninger har jordet foran låven på Laksa vært nevnt som mulig parkeringsplass. Vi mener dette ville bli et svært uheldig og skjemmende innhugg i det vakre kulturlandskapet. Andre større områder som kunne vært egnet for parkering av biler finnes ikke i nærheten av badestranden.

Velet ser med glede at Sons befolkning benytter Laksa som det flotte, og til dels uberørte turområdet det er pr i dag, og håper at dette vil fortsette i årene som kommer. Vi har derfor i alle egnede sammenheng forsøkt å få kommunen til å forstå viktigheten av at Laksalandet innlemmes i Follomarka. Dette vil gi den nødvendige langsiktigheten i bruken av området, som er nødvendig for kommunens innbyggere og eierne av områdene.

NATUR- OG KULTURLANDSKAPSOMRÅDER

På Laksa finnes det rester etter småbruk, mulige gravhauger og svært gamle skipsvrak i strandkanten. Få av disse viktige og svært interessante arkeologiske områdene er registrert eller merket. Ingen er utgravet eller på annen måte merket for allmenheten. Velet ser svært positivt på om en slik registrering og markering kunne komme allmenheten til gode ved for eksempel skilt på utvalgte steder langs veien på Laksa.

Laksa har også en interessant krigshistorisk bakgrunn, som nok få er klar over. På Maritangen sto det i sin tid oljetanker, som de allierte ødla under den andre verdenskrig. Det er registrert oljerester etter tankene på havbunnen rundt mindre områder utenfor campingplassen, men bunnen er aldri blitt renset.

Nåværende Fred Olsens bestefar kjøpte i 1910 hele området for å bygge sitt ”Olsenania” på Laksa. Dette ble forhindret pga. Regjeringens veto i forbindelse med utbruddet av første verdenskrig.

Slike natur- og kulturhistoriske minner kan man også markere med informasjon på utvalgte steder på Laksalandet.

MILJØ- OG STØYFORURENSNING


Laksa ligger vis à vis Son. Det innebærer at all høy musikk eller annen form for støy merkes særdeles godt på Laksa. Vi mener at slik støy kan betegnes som en form for miljøforurensning vi nøye bør vurdere om vi ønsker i et friluftsområde. Det vil i tilfelle innebære at det blir gitt færre tillatelser til spilling av høy musikk etter kl 2300 om kvelden. Pr i dag kan musikk høres fra Son fra opptil fem ulike steder.

Son tiltrekker seg også mange sjøfarende, som ønsker en havn som ikke er fyllt med støy- og miljøforurensing av ulik karakter.

Mange av Velets medlemmer merker også at mange som benytter Laksa som et tur- eller fiskeområde, forurenser ved å kaste søppel i veikanten eller tilgriser strendene når de fisker på bryggene. Velet ville derfor satt pris på om det kunne settes opp søppelbøtter på utvalgte steder langs veien.

På vegne av styret i Laksa Velforening av 1982

Bente Heuch, styreleder

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland