www.lokalmagasinet.no NYHETER | "Overkjørte" rådmannen i fire av seks klagesaker Sø. 27. sep. 2020
Meny

"Overkjørte" rådmannen i fire av seks klagesaker

Publisert 20.01.17. Oppdatert 12:58 LM Nyhetsdesk I årets første møte i plan- og miljøutvalget ble seks saker behandlet. Samtlige var klagesaker rundt dispensasjon fra vedtatte reguleringsplaner -bestemmelser. I hele fire av sakene fattet politikerne dispensasjonsvedtak og imøtekom klagerne mot administrasjonens klare råd.

► Alle vedtak ble fattet enstemmig etter benkeforslag, unntatt i en sak der bare Høyres to stemte for rådmannens innstilling.

► Ap har utvalgslederen. Men i alle sakene hadde Bygdelistas to representanter en førende rolle, som ofte også tidligere i den nye perioden. Nærmere om dette senere i LM.

Den desidert mest omfattende saken var en "masseklage" på den vedtatte detaljregulering for et nytt boligfelt, Skoglundkollen i Son.

Rådmannens innstilling var kort og godt: Klage fra Jan Samuelsen, på vegne av 43 beboere i Morellveien, Syrinveien og Epleveien samt to hytteeiere på Skoglundkollen, tas ikke til følge.

► Ordfører Tom Anders Ludvigsen tiltrådte møtet og redegjorde for saken og skriv fra daglig leder i advokatfirmaet KPMG Law Advokatfirma AS.

Repr. Thor Einar Ombustvedt (BYGDL) fremmet følgende tillegg:
 
Skriv fra KPMG Law Advokatfirma AS vedlegges saken til fylkesmannen.

Rådmannens innstilling med tillegg fra repr. Thor Einar Ombustvedt
ble enstemmig vedtatt.
 


Klagerne anfører en omfattende kritikk mot kommunens saksbehandling i forbindelse med både denne reguleringsplanen og gjeldende kommuneplan, vedtatt 20.04.2015. Kritikken rettes både mot politikere, rådmannen og administrasjonen. 

► Detaljreguleringsplanen ble vedtatt 07.11.2016. Planen omfatter eiendommen Gnr 137 Bnr 12, eksisterende hytteområde, sju eneboliger mellom Skoglundveien og Bekkefaret, hele Skoglundveien, Gamle Kirkeveien samt Vollehagen dam/Bjønntjern og Bjørnedammen/Pæra.

Planen tilrettelegger for konsentrert småhusbebyggelse på eiendommen Gnr 137 Bnr 12 og frittliggende småhusbebyggelse i eksisterende bolig- og hytteområde. Adkomst til nye boligområder reguleres fra Skoglundveien og Husjordløkka. Det reguleres fortau langs deler av Skoglundkollen, og deler av Gamle Kirkeveien reguleres til gang- og sykkelvei. For å sikre amfibiebestanden i området reguleres Vollehagen dam/Bjønntjern og Bjørnedammen/Pæra til naturvernområde. Regulerte salamanderkorridorer sikrer at amfibiene kan vandre mellom dammene. Et eldre steingjerde langs deler av Skoglundkollen reguleres til bevaring. Eksisterende allé langs Gamle Kirkeveien reguleres til naturvern. Reguleringsplanen sikrer for øvrig at det etableres områder for lek og opphold samt turveier til omkringliggende friluftsområder. 

Berørte parter ble varslet om vedtaket 17.11.2016. Klagefrist ble satt til 08.12.2016. Det er mottatt klage fra Jan Samuelsen på vegne av 45 naboer – 43 naboer på Vollehagen og to grunneiere innenfor planavgrensningen. Klagerne har rettslig klageinteresse og klagen er mottatt rettidig innenfor klagefristen.  

Det anmodes i klagen om at det gis utsatt iverksetting inntil klagen er behandlet.

► Kommunen har i brev av 13.12.2016 vurdert dette spørsmålet. Plansjefen vurderte i brevet – basert på en foreløpig vurdering av klagen – at det ikke fremkommer nye momenter i klagen.

Plansjefen mente også at hensynet til vern av biologisk mangfold og kulturminner, samt økonomiske og praktiske konsekvenser for utbygger, beboere og grunneiere i området, veier tyngre enn hensynet til klagerne.

Plansjefens konklusjon var derfor at det ikke gis utsatt iverksetting av vedtaket. Avgjørelsen ble oversendt klagernes advokat, tiltakshaver samt Fylkesmannen i Oslo og Akershus.


27 SIDERS KLAGE
Klagen er lang og omfattende – totalt på 27 sider. Det nevnes ikke noe ønske om en spesifikk endring av vedtaket. Slik rådmannen oppfatter klagen, ønskes hele vedtaket av reguleringsplanen opphevet.

Men rådmannen kan ikke se at det framføres nye momenter som ikke allerede har vært redegjort for og vurdert i forbindelse med behandling av detaljreguleringsplanen.

Selv rådmannens oppsummering av klagens hovedinnhold er temmelig omfattende, og LM kommer tilbake til dette som egen sak.

SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland