www.lokalmagasinet.no NYHETER | ØRAJORDET: Blir ikke som nå? Sø. 27. sep. 2020
Meny

ØRAJORDET: Blir ikke som nå?

(06.06.17) Arbeidet med regulering av Ørajordet er nå i gang og skal være ferdig innen 1. september. Dette er fristen som kommunen har gitt seg selv overfor Fylkesmannen. Alt som har skjedd på Ørajordet så langt – opparbeidelse av parkeringsplasser og snuhorn for busser – er utført på grunnlag av midlertidig dispensasjon.

► Å dømme etter rådmannens argumentasjon overfor Fylkesmannen og kommunens plan- og miljøutvalg er det – stikk i strid med den alminnelige oppfatning – i utangspunktet ikke gitt hvordan arealet skal benyttes på fast basis.

Fylkesmannen trakk i november i fjor sin klage fordi det angivelig har forsvunnet 500 parkeringsplasser i Son de siste årene, uten at dette er dokumentert annet enn som et grovt anslag der bl.a. skoleplassen ved gamle Son skole var regnet med.

► Fylkesmannnen understreker at Vestby kommune i sin videre planlegging av området må se på den totale parkeringsdekningen i Son.

– Ørajordet er avsatt til sentrumsformål i kommuneplanen. Den generelle parkeringsnormen i kommuneplanen er ment å gjelde for alle områder i kommunen, og er satt strengt for å hindre bilbasert utvikling og økte utslipp av klimagasser.


► Fylkesmannen understreker videre at det er viktig å utnytte sentrumsarealene godt for å hindre et utflytende tettsted, og for å skape et godt og fungerende sentrum.

– Flateparkering er ikke god bruk av et sentrumsareal eller en tilstrekkelig utnyttelse til å kunne forsvare omdisponering av dyrket mark, tilføyer Fylkesmannen.

Det vises i så måte til Fylkesmannns uttalelse ifm. varsel om igangsetting av regulering av Ørajordet, datert 25.11.16.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland