www.lokalmagasinet.no NYHETER | Om Engene-saken i 2013 Ti. 1. des. 2020
Meny

Samleside: Engene-saken i 2013

Saken om den kontroversielle veiomleggingen på Engene i Garder har versert siden 2009. Som eneste nyhetsmedium har Lokalmagasinet.no fulgt saken tett siden da, og det er blitt mange artikler. Det er tidligere opprettet en side med lenker til alt stoffet. Senere er det kommet mer. For å lette oversikten, er det her opprettet en samleside for det vi har publisert i 2013. Artiklene er lagt inn i kronologisk rekkefølge med det siste øverst. Alt er slik det har vært presentert på forsiden, bare med noen grep for å bedre lesbarheten. Lenker følger med til enkeltsider der artiklene er lange. Red.

Klager mye etter fristen

Publisert 14.11.13. Striden om veianlegget til Engene gård er ikke avgjort. Gjennom advokat har gårdeier Christel Flagestad påklaget kommunens administrative avslag på den nye søknaden om rammetillatelse. Dette fikk LM opplyst sent i går kveld. Etter det vi forstår er klagen ikke levert rettidig, men flere dager etter fristen. Kommunen må da innvilge en fristforlengelse dersom klagen skal realitetsbehandles. I så fall skal den til politisk behandling i plan- og miljøutvalget med innstilling fra rådmannen på grunnlag av saksbehandlingen i bygningsavdelingen. Saksframstillingen kan bli lagt fram uten bygningssjefens signatur grunnet hans personlige befatning med saken, blant annet som vitne for Flagestad i tingretten tidligere i år.  

BLE RASKT AVSLÅTT

Publisert 09.11.13. (Reporter Svein-H. Strand) Allerede 15. oktober fattet kommunen et administrativt vedtak og avslo rammesøknaden fra Christel Flagestad på Engene gård. Saken er dermed realitetsbehandlet slik Fylkesmannen ba om i et brev datert 10. oktober (se nedenfor).

♦ Bygningssjefen finner flere ulemper enn fordeler med et slikt tiltak i NLF-området. Vilkårene for å gi dispensasjon for å legge om veien til Engene med hyttefeltet er da ikke til stede. Også i forhold til avstandskravet i paragraf 19-2.

Avslagsbrevet er signert saksbehandleren, juridisk rådgiver Live Eek. For bygningssjef Hans Chr. Fæste har en av hans medarbeidere signert.

Etter det LM forstår, er vedtaket ikke påklaget innen fristen på tre uker. Dersom det ikke søkes i etterkant om forlenget frist, er avslaget da rettskraftig.

Men veiomleggingen er påbegynt og kommet langt, med store kostnader. Alene den omstridte fyllmasse må ha kostet flere hundre tusen kroner å få tilkjørt, enda den bare er dumpet i hauger i terrenget.

"Full jobb" for et slikt oppdrag er anslått til ca 900.000 kroner, får LM opplyst. Det er nå avklart at den urene fyllmassen stammer fra arbeidene med outlet-senteret i Vestby.

– Engene-saken MÅ realitetsbehandles!

Publisert 07.11.13. Endret senest 16:31. (Reporter Svein-H. Strand) I Engene-saken har det nå også spisset seg til mellom Fylkesmannen og Vestby kommune. Kommunen har nektet å realitetsbehandle gårdeierens søknad om tillatelse til den kontroversielle veiomleggingen. Men Fylkesmannen sender saken tilbake med beskjed om at kommunen skal realitetsbehandle saken, punktum.

Kommunen har behandlet veiomleggingen før, og dette er å regne som en ny søknad i samme sak. At det ikke foreligger noen dom i en jordskiftesak gårdeier Christel Flagestad har anlagt, rokker ikke ved dette. Flagestad har også rettslig interesse av å få behandlet byggesøknaden, understreker Fylkesmannen.

Søknaden er i realiteten en dispensasjonssak siden jordskiftedom ikke foreligger. Vedtaksbrevet fra Fylkesmannen plukker i stykker kommunens anførsel om at "bygningsmyndighetene ønsker ikke å bruke store ressurser" på en slik dispensasjonssak. Det ville angivelig være en altfor ressurs- og tidkrevende prosess.

Men Fylkesmannen svarer at det rett ut at det er "uklart" hvorfor søknaden ikke er realtetsbehandlet. Hensynet til effektivitet i forvaltningen veier da mindre.

– Ikke noe giftig i jorda!

Publisert 05.11.13. Endret 06.11.13. Jordet i tilknytning til anleggsveien på Engene gård er blitt tildels ødelagt, påpekte Landbrukskontoret i Follo nylig. Gårdeier Christel Flagestad fikk frist til 1. oktober med å vise hvordan jordet skulle tilbakeføres. Det har Flagestad nå gjort, opplyser hun til LM i dag.

Noen tilbakemelding fra landbrukskontoret er ikke kommet. Flagestad regner imidlertid med at planen blir akseptert. Hun vil da klare å ha arealet i produktiv stand neste sesong.

I LMs dekning av Engene-saken har det vært mye fokus på forurensede masser. Skagestad tilbakeviser bestemt at det er giftige stoffer i jord og vann i området. I 2009 kunne LM fortelle at det var deponert forurensende masse på et område ved Engene, litt bortenfor hyttefeltet. Dette området er avsatt til framtidig boligområde i kommunens planverk, bekreftet bygningssjef Hans Chr. Fæste til LM. Les om dette her. (Skroll helt ned, saken ligger i nyhetsmodulen under forsidetoppen.)

Mer om Flagestads synspunkter kommer.

Engene: Stadig dystrere

Publisert 30.09.13. På Engene ligger det også asfalt, murstein og plast. En bekk renner brun av forurensning, forteller en kilde til LM. Les mer her. 

 Jorde er tildels ødelagt

Publisert 27.09.13. Engene-saken går videre: Det startet i 2009 med en feilvurdering fra bygningssjefen i Vestby. Fylkesmannen måtte korrigere hvilken veitype/regelverk som gjaldt. Saken om veiomleggingen, til hyttefeltet og Engene gård i Garder, berører ikke bare hytteeiere. Nå om dagen er den hos Landbrukskontoret og Fylkesmannen. Et jorde ligger tildels ødelagt med store mengder fyllmasse! Les mer. LM arkiv/leserfoto fra Engene. 
 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland