www.lokalmagasinet.no NYHETER | Møtereferat: Haugberg mot Fylkesmannen Sø. 27. sep. 2020
Meny

Møtereferat: Haugberg mot Fylkesmannen

Publisert 03.04.13 LM gjengir her in extenso referatet fra møtet mellom Vestby-rådmannens spesialrådgiver Roald Haugberg og representanter fra Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Referatet er nyhetsmessig behandlet i LM tidligere i dag. Som det framgår av referatet, ble det i møtet bekreftet at Fylkesmannens innsigelse mot den planlagte bøyehavna kunne trekkes etter at kommunen hadde foreslått å regulere området tilbake til formål naturvern. Men innsigelsen mot ny småbåthavn sto altså ved lag på dette tidspunktet.

Møtereferat – Reguleringsplan for Sonskilen – 31. mai 2012

Til stede: Roald Haugberg fra Vestby kommune, Honorata Gajda, Erling Gunnufsen og Maren Esmark fra FMOA.

Saken gjaldt fylkesmannens innsigelse til bøyehavn og etablering av ny småbåthavn i Stavneskilen. Vestby kommune sendte over justert planforslag 02.03.2012. Fylkesmannen beklager at det har tatt tid å behandle saken.

1
Fylkesmannen bekrefter i møtet at innsigelsen til bøyehavna kan trekkes nå som kommunen foreslår å regulere området tilbake til naturvern.

2
Vestby kommune hevder det er en omkamp når fylkesmannen har innsigelse til omfanget av ny småbåthavn. Fylkesmannen er uenig i dette da det i vår uttalelse i 2009 ble sagt: ”Vi forutsetter at kommunen gjennom en reguleringsprosess grundig utreder konsekvensene for og ivaretar hensynet til naturverdiene i Stavneskilen. Vi vil vurdere å fremme innsigelse til en eventuell reguleringsplan dersom dette ikke er godt nok ivaretatt”.

3
Tilbakemeldingen til Vestby kommune når det gjelder småbåthavnen er at fylkesmannen mener konsekvensene for naturverdiene i Stavneskilen ikke er godt nok utredet. Vestby kommune henviser til notat fra kommunens fiskeforvalter. Fylkesmannen mener dokumentet ikke gir et tilfredsstillende grunnlag da det ikke er gjennomført undersøkelser i området og notatet i liten grad beskriver konsekvensene og vurderer omfanget av en fremtidig småbåthavn. Notatet er i liten grad basert på vitenskaplig dokumentasjon. Det er videre ikke blitt gjennomført en grundig vurdering av forholdene etter naturmangfoldlovens prinsipper i §§ 8 – 12. Fylkesmannen mener at det bør samles inn bedre dokumentasjon for å belyse konsekvensene på naturmangfoldet ved utbygging av småbåthavn, samt gis en beskrivelse av hvilke avbøtende tiltak som må gjennomføres for at anlegget ikke skal få negativ innvirkning på naturmiljøet.

4
Vestby kommune ga uttrykk for at det ikke er aktuelt å utrede virkningene på naturmiljøet ytterligere.

5
Fylkesmannen lovet et skriftlig svar innen torsdag 7. juni.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland