www.lokalmagasinet.no NYHETER | Mer som i opprinnelig gateplan Sø. 27. sep. 2020
Meny

Mer som i opprinnelig gateplan

Publisert 21.11.14 Styret i Soon og Omegns Vel har i møte 18.11.2014 drøftet saken om universell utforming av Son Torg, Storgata m.m. Vellet har forståelse for at det blir gjort en del justeringer for å bedre framkommeligheten, spesielt for funksjonshemmede, da grov brustein i deler av Storgata skaper problemer.

Saken som forelegges formannskapet, er et resultat av møter og samarbeid mellom Vestby kommune, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vestby kommune, Universell Utforming AS og Landskapsarkitektene Berg & Dyring AS. I hovedsak går de foreslåtte endringene ut på å fjerne storgatesteinen på strekningen fra Son Kro, forbi Thornegården og gjennom Spinnerigårdtranga og erstatte gatedekket med asfalt og smågatestein på tvers av gata, slik det er gjort i området forbi Son Blomster. I tillegg er det forslått andre mindre forbedringer.

Soon og Omegns Vel har forståelse for at en del av justeringene er påkrevet, og justeringene ser ut til å være mer i samsvar med den opprinnelige planen som kommunen vedtok for et par år siden.


Vellet vil likevel påpeke at på mindre deler av strekningen, som f.eks. mellom Son Kro og Elimparken, bør det være mulig å beholde Storgata-steinen og sørge for at fugene blir tettet igjen med fugemasser som ikke renner bort, eventuelt ved innblanding av sement. I rennesteinene på hver side av Storgata fungerer dette bra. På Son Torg er det akseptabel framkommelighet langs Spinnerigården og langs brygga.

Vi ser det likevel som uheldig om asfalt igjen skal dominere gatebildet, men innser at det blir en avveining mellom ulike hensyn. Det må likevel ikke bli så mye asfalt at kjørehastigheten øker og trafikksikkerheten blir dårligere. Vi regner med at det i forbindelse med smågatesteinen blir etablert slake humper, både i området mellom Elimparken og Son Kro og i Spinnerigårdtranga.

Det er framlagt to alternativer. Alternativ 1 er i henhold til teknisk forskrift og vil koste ca. 630 tusen kroner, mens alternativ 2 går lenger i å oppfylle kravet om universell utforming og vil koste 1,4 millioner kroner. Vellet støtter rådmannens forslag om å vedta alternativ 2. For Soon og Omegns Vel, Ivar Gudmundsen, leder

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland