www.lokalmagasinet.no NYHETER | Labo Nordre: Inntil 36 boenheter Sø. 27. sep. 2020
Meny

 INNTIL 36 BOENHETER på Labo Nordre

(01.06.17) (Reporter Svein-H. Strand) Nok en gang seiler det opp en kontroversiell, privat boligfeltutbygging i Son-området. Denne gang på området Labo Nordre, nord for sentrum. I andre gangs behandling i kommunestyret 22. mai ble detaljreguleringsplanen med reguleringskart og bestemmelser, datert 24. april, vedtatt med 21 mot 14 stemmer fra opposisjonen.

► Reguleringsplanen legger opp til 18 eneboliger med mulighet for sekundærboliger. Til sammen maksimum 36 nye boenheter. Atkomst blir via Strømbråtenveien og boligfeltet Strømbråten øst for sentrum, og vil generere 100 flere bilpasseringer per dag, ifølge en analyse.

Området er på ca 15 dekar og er en del av den ca 100 dekar store gårdsskogen på Labo. Det ligger vestvendt til nordvestvendt i skrånende terreng ned mot Labo stadion; til dels bratt i sørvestre del.

Flertallet stemte for rådmannens innstilling som fulgte med fra den forberedende behandlingen i plan- og miljøutvalget (se nedenfor).

Høringsrunden har avfødt tildels svært sterke kommentarer fra berørte beboere rundt reguleringsområdet. LM forbereder en egen sak om dette.


ØNSKET FORTAU FØRST
Forslaget som falt i kommunestyret ble satt fram av Johanne D. Hauge (H). Her skulle det ikke gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest før det er opparbeidet fortau langs Strømbråtenveien mellom planområdet og Gamle Sonsvei.

Da saken ble behandet plan- og miljøutvalget 2. mai, satte Hauge fram forslag om å avvise hele planforslaget fordi kommunestyret har vedtatt at 80 prosent av framtidig boligbygging skal skje i Vestby sentrum.

Forslaget fikk bare Høyres to stemmer. Disse stemte etterpå også imot rådmannens innstilling

► Etter offentlig ettersyn er det blitt foretatt diverse endringer i planforslaget for bl.a. å bedre trafikksikkerheten.

Det foreligger ingen formelle innsigelser til planen fra overordnede myndigheter. Men prinsipielle innvendinger fra Fylkesmannen, og andre, fulgte saken hele veien.

FREDEDE KULTURMINNER
Det finnes fredede kulturminner både på østsiden og på vestsiden, og et automatisk fredet kulturminne innenfor planområdet. Verneområdet på vestsiden overlapper noe med planområdet slik det framstår i kommuneplanen.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland