www.lokalmagasinet.no NYHETER | Kontrollutvalgets behandling av telefonisaken Lø. 5. des. 2020
Meny

Telefonisaken i kontrollutvalget

Publisert 22.05.15 Den offentlige protokollen fra Vesby kontrollutvalgs møte 5. mai ble omsider tilgjengelig på kommunens hjemmeside i går. LM gjengir her i sin helhet det som gjelder saken om ordførerens telefoniutgifter, basert på en innstilling fra sekretariatet i Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) ved sekretær Jan T. Løkken.

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse for ordførerens telefonbruk til orientering. Utvalget merker seg at ordføreren har valgt å innbetale kr 45 000 for bruk av telefon, sms og mms til og fra Danmark for perioden 2012 til og med 2014.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til innstilling:

Kommunestyret ber rådmannen legge fram et forslag til bestemmelser om ordfører og andre folkevalgtes telefonbruk.

Vestby kontrollutvalgs behandling

Ordføreren og rådmannen redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

Kontrollutvalget drøftet deretter forslaget til vedtak i saken. På bakgrunn av diskusjonen la sekretæren fram et revidert forslag til innstilling. Til dette framkom enkelte tilleggsforslag.

Votering:

Sekretariatets reviderte forslag ble, med tillegg av et tilleggsforslag om rapportering i tertalrapportene, enstemmig vedtatt.


Vestby kontrollutvalgs vedtak 05.05.2015:

Kontrollutvalget har fått seg forelagt ordførerens telefoniutgifter for de fem siste årene. Ordførerens utgifter er, sammenlignet med utgiftene til andre ordførere i regionen, svært høye.

Økonomisjefen i Vestby har opplyst til kontrollutvalget at han hvert år en rekke ganger påpekt de høye telefoniutgiftene overfor rådmannen og ordføreren, men uten at noe skjedde.

Kontrollutvalget mener dette viser at reglene for ordførerens telefonibruk er uklare. Utvalget mener det er uheldig at ordføreren etter dette ikke ba formannskapet, jf. Godtgjøringsreglementet § 6-1, om en nærmere avklaring av reglene for hans telefonibruk.

Kontrollutvalget mener det er behov for klarere regler for ordførerens telefonibruk. Slike regler må likevel ikke legge begrensninger på ordførerens utøvelse av sitt verv.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til innstilling:

Kommunestyret ber rådmannen legge fram et forslag til utfyllende bestemmelser om ordfører og andre folkevalgtes telefonbruk.

Folkevalgtes telefoniutgifter rapporteres i tertialrapportene.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland