www.lokalmagasinet.no NYHETER | Knuste klagen fra 45 Skoglundkollen-naboer Ti. 1. des. 2020
Meny

Knuste klagen fra 45 Skoglundkollen-naboer

(26.09.17) (Reporter Svein-H. Strand) I klagesaken om reguleringsplanen for boligfeltet Skoglundkollen i Son har 45 naboer, herav to hyttenaboer, lidd et knusende nederlag. De fikk ikke medhold i en eneste av sine mange anførsler til Fylkesmannen. Kommunestyrets vedtak fra desember i fjor blir dermed stående uendret. Skoglund-kollen er en av de mest spesielle boligfeltsaker som har vært behandlet i Vestby kommune gjennom årene, og det er mange.

► Klagerne rettet en omfattende kritikk mot kommunens saksbehandling i forbindelse med både denne reguleringsplanen og gjeldende kommuneplan, vedtatt 20.04.2015. Kritikken rettes både mot politikere, rådmannen og administrasjonen.

Det var et uvanlig stort spenn i hva det ble klaget på, i tillegg til "systemklagen". Det hele speiler seg i en avgjørelse som er lang og tildels svært inngående begrunnet av Fylkesmannen. Slik også rådmannens forslag var foran behandlingen i plan- og miljøutvalet.

Men også Vestby kommune får sitt
for dobbelt saksbehandlingsfeil. Fylkesmannen understreker at saksbehandlingsfeil som blir oppdaget under saks-behandlingsprosessen bør rettes opp før det blir gjort vedtak.

Fylkesmannen kan likevel ikke se at dette er feil som har innvirket på vedtaket.

Det framheves at vedtak av reguleringsplaner beror på et lokalpolitisk skjønn. Dette skjønnet skal klageinstansen være varsom med å overprøve, som det går fram av forvaltningsloven.

PLANOMRÅDET er på ca 100 dekar. Det omfatter eiendommen 137/12, eksisterende hytteområde, sju eneboliger mellom Skoglundveien og Bekkefaret, hele Skoglundveien, Gamle Kirkeveien samt Vollehagen dam/Bjønntjern og Bjørnedammen/Pæra.

Planen tilrettelegger for konsentrert småhusbebyggelse på eiendommen 137/12 og frittliggende småhusbebyggelse i eksisterende bolig- og hytteområde.

For å sikre amfibiebestanden i området reguleres Vollehagen dam/Bjønntjern og Bjørnedammen/Pæra til naturvernområde. Reguleringsplanen sikrer for øvrig at det etableres områder for lek og opphold samt turveier til omkringliggende friluftsområder.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland