www.lokalmagasinet.no NYHETER | KLIMAKRISEN OG NATURKRISEN HENGER SAMMEN Ma. 30. nov. 2020
Meny

KLIMAKRISEN OG NATURKRISEN HENGER SAMMEN

(20.08.19) (Av Louise Brunborg-Næss. Vestby MDG) Nylig fikk vi en ny rapport der FNs klimapanel slår fast det vi i MDG har sagt lenge: Klimakrisen og naturkrisen henger sammen, og vi løser ikke klimakrisen uten å stanse naturødeleggelser og endre hvordan vi produserer maten vår.

FOTO: Kandidatfoto MDG

Hvert år får vi mindre natur. Framtidas miljøkamp vil derfor i stor grad være en kamp om arealer:

Arealer til matproduksjon, arealer til boliger, arealer til industri og institusjoner, arealer til rekreasjon og friluftsliv, arealer til veier, rullebaner og skinner. Og arealer som gjør at andre arter på jorda kan kan fortsette å leve fritt i sine naturlige habitat.

► I kommunepolitikken vil kampen om arealer merkes ekstra godt. Det er i kommunestyrene arealplaner debatteres og vedtas, det er kommunepolitikere som bestemmer hvor mye matjord som skal bygges ned eller hva som skal tas vare på av inngrepsfri natur.


AREALREGNSKAP FOR VESTBY


Derfor er jeg utrolig glad for at vi i Vestby MDG før sommeren fikk et enstemmig kommunestyre med på at vi skal innføre arealregnskap for kommunen. Arealregnskapet må baseres på konkrete mål for hvor mye matjord og natur som skal bevares fra år til år.

Vil vil kreve at arealbudsjettene sørger for at sårbare arter og sjeldne naturtyper bevares, og vi ønsker nulltoleranse for nedbygging av matjord i Vestby:

Bare en liten del av Norges areal egner seg for dyrking, og i Vestby har vi noe av landets aller beste kornjord.

Å sikre at matjorda brukes til å produsere mat er et samfunnskritisk ansvar. Det handler om egen matsikkerhet, men også om at vi må bidra med våre ressurser til den globale matforsyningen. Men måten vi driver landbruk på, må også bli mer naturvennlig.

Noen viktige tiltak er mindre flathogst og avskoging, mer økologisk dyrking, mer bruk av utmarksbeite, lavere kjøttforbruk og mindre matsvinn.

VESTBY MDG VIL

→ Innføre forpliktende arealbudsjetter som ivaretar naturmangfold

→ Ha en nullvisjon for nedbygging av matjord i Vestby

→ Hjelpe bønder og forbrukere til å vri kostholdet mot mer plantebasert mat

→ Opprette “markagrenser” for å sikre tilgjengelig natur nær der folk bor

→ Verne viktige leveområder for truede arter

→ Erstatte kommunale plenarealer med insektvennlige blomsterenger

→ Ta vare på kommunens verdifulle kulturlandskap

→ Jobbe for mer naturvennlig hogst

En ansvarlig politikk for Vestby er en politikk som forvalter ressursene våre på en måte som er bærekraftig på både kort og lang sikt.

Det vil alltid være viktigste prioritet for MDG, enten vi er i posisjon eller opposisjon, enten det er valgår eller mellomår.

Godt valg!

LOUISE BRUNBORG-NÆSS
Førstekandidat for Vestby MDG
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland