www.lokalmagasinet.no NYHETER | Klagene på Sonskilen-reguleringen Lø. 5. des. 2020
Meny

SONSKILEN: SAMLESIDE

Sakene ligger i rekkefølge slik de har vært publisert, fra 3. april (nederst) til 12. april 2013. En innledende sak om framlegget til møtet i plan- og miljøutvalget, opprinnelig publisert på vår Origo-blogg da LM hadde lang nedetid fra internett, kan leses her: Massive klager dissekeres. Saker publisert etter 12. april vil også bli tilføyd eller lagt på en egen samleside. Red.

Høyre-sprekk i kommunestyret

Publier 12.04.13 Oppdatert 11:38. Den offentlige protokoll for møtet i Vestby kommunestyre 14. desember viser at Høyres Pål Engeseth, leder i plan- og miljøutvalget, foreslo å utsette reguleringssaken for indre Sonskilen. Forslaget fikk imidlertid bare ni stemmer og falt.

Med 14 representanter i kommunestyret denne perioden, ble det altså en betydelig sprekk i Høyres gruppe, noe som ikke har skjedd på flere år. I den endelige avstemming fikk så plan- og miljøutvalgets vedtak i forveien tilslutning mot fire stemmer, fra SV og Sp, noe det også er grunn til å merke seg.

Stemmegivningen i Høyre-gruppen i kommunestyret 14. desember er en sak LM følger opp. Partiets representant Bjørn Ole Skaug hadde forfall, og som vara møtte Johanne D. Hauge. Mandag denne uken behandlet altså plan- og miljøutvalget de tunge klagene som er kommet til reguleringsvedtaket, og avviste disse enstemmig.

Enstemmig avvist

Tirsdag 09.04.13 Plan- og miljøutvalget avviste i går kveld enstemmig klagene om reguleringen av indre del av Sonskilen. Saken går dermed til endelig klagebehandling hos fylkesmannen.

I et oppslag i Lokalmagasinet.no hevdes det at saken uansett ville gått til Fylkesmannen. Det er ikke riktig. Det er bare hvis en klage helt eller delvis avvises, at dette er saksgangen, sier rådmann Knut Haugestad i en e-post til til LM.

Rådmannen nekter samtidig å besvare tre spørsmål fra LM om sin spesialrådgiver Roald Haugberg som saksbehandler.

Som årsak oppgir Haugestad at spørsmålene, som vil bli publisert senere i dag, inneholder "personsjikane av navngitt tjenestemann."

Oljesøl i Sonskilen etter båtvelt i 2012. LM leserfoto.

Et minstekrav: UTSETT SAKEN!

Publisert 06.04.13. Endret 23.04.13. KOMMENTAR: LM har gjennom snart en uke satt et uvanlig sterkt fokus på klagebehandlingen av den vedtatte reguleringsplanen for indre del av Sonskilen. Dette er i forvissning om at vi står overfor et relativt sjeldent tilfelle.

Saken må sies å ha vært langt fra tilstrekkelig opplyst foran behandlingen i kommunestyret i desember i fjor. Det ser nå også ut til å være godtgjort at det har vært lagt til grunn tildels uriktige fakta på avgjørende punkter i saksframstillingen. Det bør være et minstekrav at realitetsbehandlingen utsettes til et senere møte. Så får både politikere og folk flest anledning til å sette seg grundig inn i, og eventuelt ettergå, klagene fra de få som er direkte berørt og har hatt juridisk klageadgang.

Det hele er også et tankekors: Hvorfor fanges ikke slike ting i større grad opp, og får sitt fortjente offentlig fokus, i de lovhjemlede høringene for planforslag? Høringsrunden for denne saken ble gjennomført for over et år siden og gikk åpenbart mange hus forbi.

En sak som er så viktig som denne burde også vært lagt fram og drøftet på et folkemøte i kommunens regi. Her har det vært to anledninger, senest foran den politiske sluttbehandling av planforslaget som bunner i tiltakshaver Sonskilen Båthavn ANS' kontroversielle planer.

Én ting er sikkert: Det er et forstemmende feilgrep dersom våre folkevalgte i kveld avviser klagene "på strak hånd". En utsettelse er det eneste som duger, slik det hele ligger an. Det vil ikke være til skade for noe. Og jatakk, det må gjerne være enstemmig! Svein-H. Strand LM-redaktør

Publisert 08.04.13 I tillegg til flyfotoet med inntegning av ulovlige tiltak som ble publisert i natt (nedenfor), viser vi her plankartet for de omstridte anleggene i Sonskilen. Disse inngår i reguleringsplanen som kommunestyret godkjente i desember og som inngår i klagesaksbehandlingen i dagens møte i plan- og miljøutvalget.

Ulovlige bryggeanlegg ved Kolåsskjæret

Publisert 08.04.13. Lokalmagasinet.no fikk søndag kveld tilsendt dette luftfotoet med inntegnede ulovlige tiltak som er utført ved Kolåsskjæret, eller Skjæret i dagligtale. De to røde takene vi ser i forgrunnen er den bevaringsverdige garntørka (t.v.) og det skalte Servicebygget. LM sitter med gamle dokumenter som viser at det privateide "Sørbye-området" i Sonskilen flere ganger har påkalt "offentlig utrykning" for tiltak eller manglende tiltak helt tilbake til 1950- og 1960-tallet, da Son var underlagt Moss havnedistrikt og havnesjefen i Moss. Flere bilder fra området kommer, blant annet fra oljelekkasjen for et år siden da et frakteskip som leverte sand hadde et uhell.

Sonskilens fugleliv som kommunen "glemte"

Søndag 07.04.13 Oppdatert 17:52. Fra fylkesgrensa til Østfold og nord til Nesoddtangen finnes det ingen andre tilsvarende våtmarker som Sonskilen, fastslår Ornitologisk Forening Oslo Akershus. – Artslisten for fugl registrert ved Sonskilen er på 105 arter, noe som er et meget høy tall for et så lite område, sier foreningen.

♦ – Søk i vår observasjonsdatabase på nofoa.no og artsobservasjoner.no viser at mer enn ti rødlistede våtmarks-fuglearter er registrert i området. I tillegg kommer flere funn av rødlistede spurvefugler i trekk- og hekketiden.

Området besøkes ikke spesielt ofte av ornitologer. Det er derfor grunn til å tro at det er en underrapportering av fuglearter, også rødlistede, mener foreningen.

- Observasjonsdatabasen på nofa.no har eksistert i flere år, og kommunens saksbehandlere burde kjenne til disse, sier foreningen i sin høringsuttalelse.

Vi mener derfor at kommunen har gjort et mangelfullt kartleggingsarbeid for å skaffe oppdaterte biologiske data fra Sonskilen, noe som bryter med naturmangfoldlovens § 8 (kunnskapsgrunnlaget).

NOF OA viser også til naturmangfoldlovens § 4 (forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer) der det heter: "Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde."

Foreningen stiller seg uforstående til den lokale vilt- og fiskekonsulenten Vidar Holtes konklusjon om at bøyehavn og båttrafikken ikke har negativ betydning for naturmangfoldet inne i Sonskilen. (Saken oppdateres videre.)

Jørgensen: To forhold tilsier BÅTHAVNVURDERING

Fredag 5.4. Oppdatert lørdag 6.4. Endret senest 17:46 (Reporter Svein-H. Strand) Morten Jørgensen la i går fram mer av det han mener er saksbehandlingsfeil. Han peker her spesielt på lovens forskrifter om slike tiltak. Etter paragraf 4 skal båthavner for mer enn 20 båter vurderes, ikke konsekvensvurderes som LM kom i skade for å skrive tidligere i dag. Behandlingen av innsigelsen i departementet gjaldt for øvrig ikke småbåthavnen med bølgebryter og flytebrygge, påpeker han.

♦ Behandlingen i Miljøverndepartementet som det henvises til i rådmannens saksframlegg gjaldt derimot bøyehavnen, i forhold til fiskernes gamle låssettingsplass i Sonskilen.

Dette kan ikke understrekes sterkt nok når kommunen benytter departementets vurderinger som en slags "garanti" for at tiltaket småbåthavn og dens konsekvenser er vurdert på departementsnivå, sier Jørgensen.

Forskriftens paragraf 4 c presiserer i tillegg at tiltak uansett skal behandles etter forskriften dersom de er lokalisert i viktige vassdragsnære områder.

Det bør være hevet over tvil at Stavneskilen er et slikt område, skriver Jørgensen. Han oppfordrer på det sterkeste om at plan- og miljøuvalget tar hensyn til dette, og tar småthavn ut av reguleringsplanen.

Hvis ikke, må det vedtas en forutsetning fullverdig konsekvensutredning før tiltaket godkjennes, skriver han blant annet i fredagens ekstra tilleggsskriv.

– En sak for hele Son!

Fredag 05.04.13 At de direkte berørte har juridisk klageadgang og benytter seg av denne, betyr ikke at reguleringssaken bare er noe som angår dem. Det påpeker Laksa Velforenings leder Bente Heuch til LM, som kommentar til rådmannens merknader (nedenfor).

Dette er til syvende og sist en sak for og om hele Son! Vi må ikke ødelegge de kvaliteter som nettopp gjør Son til en attraksjon og kystperle gjennom overdrevne tiltak, verken i sjøen eller på land. Så det dreier seg ikke bare om oss hytteeiere på Laksa. Vi står fritt til å selge og flytte. Selv har jeg stått på og gjort alt som er mulig hele veien i denne saken, sier Heuch.

Hun setter stor pris på Morten Jørgensens ekstra innspill i tolvte time, og skal lese hans påpekninger om saksbehandlngsfeil med mer. Heuch frykter imidertid at slaget er tapt. Hun beklager det manglende allmenne engasjement som saken har hatt.

Flere "ojjet" seg i påsken over den lange bølgebryteren som nå er lagt ut ved Skjæret. Men dette er bare en forsmak på det som skal komme, understreker Bente Heuch.

– Helt naturlig å måtte tåle urbaniseringen med en del ulemper på kjøpet

Fredag 05.04.13 Rådmannen bemerker til klagesaksbehandlingen, sitat: "at Son er et tettstedsområde under utvikling som sommerturiststed med store brukerinteresser også i sjøområdet utenfor. Det har derfor vært en klar kommunal avveining å prioritere aktiviteter som på en forsvarlig måte støtter opp om en slik turistutvikling. Tilrettelegging for båtliv er en av mange prioriterte områder."

♦  I en slik sammenheng, fortsetter rådmannen, "er det helt naturlig at hytteeiere på Laksa må tåle at urbaniseringen kommer nærmere med en del ulemper på kjøpet".

Slik konkluderer rådmannen i kommentarene til klagen fra Laksa Velforening.

Rådmannen legger til at det påklagde reguleringsvedtaket fra desember i fjor "er et uttrykk for kommunestyrets helhetlige prioritering av forskjellige brukerinteresser og vedtaket er fattet ut fra kjennskap til hva Laksa Velforening av 1982 har ment."

Påpeker både og feil saksbehandling

Torsdag 04.04.13 Det er en oppsiktsvekkende tung imøtegåelse Morten Jørgensen i dag legger fram på vegne av Sameiet Solodden til klagebehandlingen av områdereguleringen innerst i Sonskilen. Skrivet påpeker alvorlige faktafeil, feil saksbehandling og regulære vurderingsfeil i administrasjonens framlegg til møtet i plan- og miljøutvalget.

Blant annet hevdes det at kommunestyret er "forledet til å tro" at sameiet har akseptert en ny småbåthavn, mens det motsatte er tilfelle. Jørgensen skriver at dette "grenser til bevisst fordreining av våre fremsendte innspill."

Et sentralt ankepunkt er hva Miljøverndepartementet (MD) har sagt og ikke sagt til saken. Videre angripes administrasjonens omtrentlige oppgaver over båtplasser i den planlagte småbåthavn ytterst i Stavneskilen.

Utgangspunkteter at Stavneskilen til nå bare i begrenset grad har vært utsatt for båttrafikk.

I et slikt perspektiv er det selvfølgelig forskjell på 0,40 og/eller 60 båter. Med 60 båter vil den miljømessige belastningen være alt annet enn marginal, påpeker Jørgensen.

Det mest kritikkverdige er imidlertid at de som har vært berørt i høringer, er forledet til å tro at tallet skulle være 40 båter, mens den i e-post til MD var økt til 50 og endte opp med 60.

– Kritikkverdig, lovstridig

Torsdag 04.04.13 Jeg anser deler av kommunens saksbehandling som kritikkverdig og på enkelte områder lovstridig, sier Morten Jørgensen til LM. Han representerer Sameiet Solodden som er en av tre klageberettigede i forbindelse med den vedtatte områderegulering for Sonskilen.

Etter å ha lest saksgrunnlaget som nå skal benyttes i plan- og miljøutvalgets klagebehandling 8. april, har han sendt utvalget et eget skriv. Jørgensen underbygger her at kommunens saksbehandling på enkelte områder "antas å være i strid med forvaltningsloven".

Videre inneholder skrivet en gjengivelse av epost-korrespondanse mellom spesialrådgiver Roald Haugberg og Miljøverndepartementet.

Jørgensen sier e-posten bekrefter at kommunen selv oppfattet det slik at Miljøverndepartementet ikke hadde vurdert krav til konsekvensutredening i forbindelse med tiltaket småbåthavn.

Altså det motsatte av hva som står i sakspapirene til møtet 8. april. 

Tidligere publisert: Massive klager dissekeres

Møtereferat: Haugberg mot Fylkesmannen

Verdens største, lille Humlevikler-sted

Onsdag 03.4.13 Oppdatert senest 12:21. (Reporter Svein-H. Strand) I Stavneskilen innerst i Sonskilen finnes en liten men likevel trolig verdens største forekomst av den ekstremt utrydningstruete sommerfuglarten Humlevikler.

Blir Humlevikleren (bildet, fra no.Wikipedia) berørt av den planlagte nye småbåthavna innerst i Sonskilen, eller blir den ikke? Det siste hevdes med styrke i admini-strasjonens massive tilbakevisning av protestene fra de få som er definert å ha "juridisk klageadgang" i saken. Den viktige klagesaken skal behandles av de folkevalgte i kommunens plan- og miljøutvalg 8. april.

Laksa Velforening mener faren for utrydding av Humlevikleren på stedet vil være svært stor på grunn av støy og forurensning til luft og sjø.

Men rådmannen peker på "dokumentasjon av naturverdier som viser at humlevikleren er knyttet til humleplanten som gror i bekkekanten helt opp til Kjøvangveien, nesten 300 meter fra strandkanten; altså ikke i sivet innerst i kilen. Virksomheten ute i kilen har åpenbart ingen virkning verken på humleplantens utbredelse eller på humlevikleren", heter det i saksframstillingen.

Møtereferat: Haugberg mot Fylkesmannen

Publisert 03.04.13 LM gjengir her in extenso referatet fra møtet mellom Vestby-rådmannens spesialrådgiver Roald Haugberg og representanter fra Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Referatet er nyhetsmessig behandlet i LM tidligere i dag. Som det framgår av referatet, ble det i møtet bekreftet at Fylkesmannens innsigelse mot den planlagte bøyehavna kunne trekkes etter at kommunen hadde foreslått å regulere området tilbake til formål naturvern. Men innsigelsen mot ny småbåthavn sto altså ved lag på dette tidspunktet.

Møtereferat – Reguleringsplan for Sonskilen – 31. mai 2012

Til stede: Roald Haugberg fra Vestby kommune, Honorata Gajda, Erling Gunnufsen og Maren Esmark fra FMOA.

Saken gjaldt fylkesmannens innsigelse til bøyehavn og etablering av ny småbåthavn i Stavneskilen. Vestby kommune sendte over justert planforslag 02.03.2012. Fylkesmannen beklager at det har tatt tid å behandle saken.

1
Fylkesmannen bekrefter i møtet at innsigelsen til bøyehavna kan trekkes nå som kommunen foreslår å regulere området tilbake til naturvern.

2
Vestby kommune hevder det er en omkamp når fylkesmannen har innsigelse til omfanget av ny småbåthavn. Fylkesmannen er uenig i dette da det i vår uttalelse i 2009 ble sagt: ”Vi forutsetter at kommunen gjennom en reguleringsprosess grundig utreder konsekvensene for og ivaretar hensynet til naturverdiene i Stavneskilen. Vi vil vurdere å fremme innsigelse til en eventuell reguleringsplan dersom dette ikke er godt nok ivaretatt”.

3
Tilbakemeldingen til Vestby kommune når det gjelder småbåthavnen er at fylkesmannen mener konsekvensene for naturverdiene i Stavneskilen ikke er godt nok utredet. Vestby kommune henviser til notat fra kommunens fiskeforvalter. Fylkesmannen mener dokumentet ikke gir et tilfredsstillende grunnlag da det ikke er gjennomført undersøkelser i området og notatet i liten grad beskriver konsekvensene og vurderer omfanget av en fremtidig småbåthavn. Notatet er i liten grad basert på vitenskaplig dokumentasjon. Det er videre ikke blitt gjennomført en grundig vurdering av forholdene etter naturmangfoldlovens prinsipper i §§ 8 – 12. Fylkesmannen mener at det bør samles inn bedre dokumentasjon for å belyse konsekvensene på naturmangfoldet ved utbygging av småbåthavn, samt gis en beskrivelse av hvilke avbøtende tiltak som må gjennomføres for at anlegget ikke skal få negativ innvirkning på naturmiljøet.

4
Vestby kommune ga uttrykk for at det ikke er aktuelt å utrede virkningene på naturmiljøet ytterligere.

5
Fylkesmannen lovet et skriftlig svar innen torsdag 7. juni.

– Omkamp fra Fylkesmannen

Onsdag 03.04.13 (Reporter Svein-H. Strand) Kommunens omtanke for naturverdiene i Stavneskilen har sittet langt inne. Og er egentlig alt "på plass" nå, da protestene mot kommunestyrets reguleringsvedtak om indre del av Sonskilen skal behandles?

I et forhandlingsmøte med Fylkesmannens utsendte hevdet Vestby-rådmannens spesialrådgiver Roald Haugberg så sent som 31. mai i fjor at "det er en omkamp når Fylkesmannen har innsigelse til omfanget av ny småbåthavn."

Dette står å lese i et møtereferat som Fylkesmannens delegasjon sendte ut. Det ble påpekt et stort fravær av dokumentasjon om virkningene for naturmiljøet. Blant annet ble notatet fra kommunens fiskeforvalter Vidar Holte avfeid.

Likevel: På vegne av Vestby kommune ga Haugberg "uttrykk for at det ikke er aktuelt å utrede virkningene på naturmiljøet ytterligere." Gjennom sommeren ble dette likevel gjort for å få hevet innsigelsen.

På møtet deltok Haugberg alene fra kommunen. Han ble senere instruert av sin overordnede om å snu.

Fylkesmannen var representert med tre av sine, ledet av seksjonssjef Maren Aschehoug Esmark. Hun tiltrådte senere på året som ny generalsekretær i Naturvernforbundet.


 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland