www.lokalmagasinet.no NYHETER | Kan vedtaket repareres? Lø. 31. okt. 2020
Meny

Kan vedtaket repareres?

(07.10.17. Oppdatert 18:24) (Reporter Svein-H. Strand) I 2012-vedtaket i John A. Ødbehrs garasjesak (utvendig terrasse/adkomst og ny etasje/bruksendring) unnlot eller glemte kommunen å gi dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene som gjelder i denne delen av Sole-området. Vedtaket er derfor ugyldig, som nevnt i LM i går. Men kan feilen ved vedtaket repareres?

Selv Fylkesmannen er faktisk usikker på dette, går det fram av de avsluttende bemerkninger i vedtaksbrevet. Dersom det gis et rettingspålegg, så anbefales det, sitat: "at kommunen samtidig omgjør det ugyldige vedtaket etter forvaltningslovens paragraf 35 første ledd bokstav c."

Fylkesmannen kommer med bemerkningen i forbindelse med at plan- og miljøutvalgets flertall har bedt administrasjonen om å fremme en ny sak: "om opprydding av forholdet."

Hensikten skulle være: At "utvendig terrasse/adkomst fjernes og at utleie må avsluttes."

SIKRE DEMOKRATISK LEGITIMITET

Om plan- og miljøutvalgets påklagede vedtak 14. desember 2015, som nå er stadfestet, sier Fylkesmannen:

Dersom kommunen generelt sett mener bestemmelsene i reguleringsplanen er utdaterte og ikke lenger gir uttrykk for arealutnyttelsen som ønskes i området, bør det settes i gang reguleringsplanarbeid. Dette slik at utviklingen av området blir underlagt en helhetlig planprosess som sikrer demokratisk legitimitet.

LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET MÅ IVARETAS

I sin klage viser Ødbehr til at det er utført liknende innrednng av loftet over garasjen på ti andre eiendommer i Sole-området.

– Dersom innredningene er utført uten tillatelse, vil de være ulovlige, og kommunen kan følge opp med pålegg om retting, fastslår Fylkesmannen.

– Kommer det søknader om godkjenning på disse eiendommene, må det tas henyn til vurderingene av denne saken. Kommunen må behandle disse på samme måte som foreliggende sak, slik at likebehandlingsprinsippet blir ivaretatt, tilføyes det.

► Fylkesmannen ber for øvrig om å bli holdt orientert "om sakens videre prosess."


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland