www.lokalmagasinet.no NYHETER | "Godt og vel" over et bredt felt Lø. 5. des. 2020
Meny

"GODT OG VEL" over et bredt felt!

Publisert 19.02.15. En fyldig årsberetning legges som vanlig fram til årsmøtet i Soon og Omegns Vel 24. februar. Den vitner om utførte oppgaver som spenner over et bredt felt – fra brannsikring til arbeid med den nye Sonsboka og trafikk og parkering. Men her nevnes også kommende oppgaver som istandsetting av gangveien Olla mellom Skoleveien og Storgata. Og ikke minst: Sooningprisen, som på årsmøtet denne gang blir tildelt Tiltakskomiteen ved Son eldresenter.

LM-arkivfoto fra nedre del av Olla, slik den framstår en sommerdag.

LM gjengir her årsberetningen slik den er satt opp, med unntak av at styrets sammensetning og møter i perioden. Den er redigert inn til slutt.

Blant saker som har vært behandlet i siden forrige årsmøte nevnes først arbeidet med miljøgate og torg, som ble fullført våren 2014. Styret ved leder Ivar Gudmundsen bemerker at det har vært – og er – mange oppfatninger om denne saken, spesielt om universell utforming og framkommelighet for eldre og bevegelseshemmede.

Vestby kommune har vedtatt å gjøre flere mindre justeringer, blant annet mindre dype fuger mellom brusteinen, senking av deler fortauskanten flere steder der man må krysse gata, samt skråskjæring av kantstein for å hindre større skader på bildekk. Det mest omfattende – og dyreste – forslaget om å skifte ut store deler av brusteinen med asfalt, ble ikke vedtatt.

Vellet vil følge opp videre arbeid, i samarbeid med Son Næringsforening, Rådet for funksjonshemmede og Vestby kommune.

Glenneparken – lekeplass

Etter henvendelse fra foreldre i Son, har Soon og Omegns Vel foreslått flere lekeapparater i Glenneparken. Det skal derfor etableres en sklie i parken ved siden av de andre lekeapparatene. Dette vil koste vel kr. 50.000. Soon Sparebank har gitt et tilskudd på kr. 30.000. Vestby kommune er positiv, og i løpet av våren skal det hele være på plass, og alle krav til sikkehet skal ivaretas.

Elimparken

Parken ble oppgradert anlagt i 2009 som et spleiselag mellom Vestby kommune, Son Næringsforening og Soon og Omegns Vel. Parken har forfalt, men det arbeides nå med reparasjon av «delfinfontenen», ny belysning og beplantning. Dette vil bli gjennomført i løpet av våren, takket være iherdig samarbeid mellom vellet v/styremedlem Knut Chr. Hallan og Vestby kommune.

Trafikk og parkering

Dette har vært et stadig tilbakevendende spørsmål, om det skal være enveiskjøring, gjennomkjøring forbudt, parkeringsavgift, parkeringsbøter, Europark, m.m. Til nå har det vært forvirring om når og hvor lenge man kan parkere, fri parkering i helgene m.m. Informasjon og skilting har vært uklar. Vellet har tatt dette opp med Vestby kommune og bedt om at skiltene endres. Vi har forventninger til at informasjonen blir klarere.

Stier og gangveier i Son

Fra gammelt av har det vært mange stier og gangveier/snarveier i Sonsområdet. Flere av disse er i dårlig stand, og noen står i fare for å bli glemt eller privatisert. Vellets styre har befart mange av disse stiene. Konklusjonen er at vi i første omgang vil ta opp med Vestby kommune å sette i stand «Olla», en gangvei fra bunnen av Skoleveien og ned til Storgata ved Son Kro. «Olla» ligger på kommunal grunn, men er mer eller mindre ute av bruk på grunn av anleggsarbeid og gjengroing.

Slalåmbakken

Son Slalomklubb har i alle år gjort et prisverdig arbeid for barn og unge ved at den har opparbeidet slalåmbakke i Grevlingen. Klubben fikk også Sooningprisen i 2008. Vellet protesterte da Son Slalomklubb lanserte en større utvidelse av bakken ved blant annet å fylle på inntil 400 000 kubikkmeter stein. Dette blir det ikke noe av, da det også vil bli et altfor stort miljøinngrep.

Brannsikring i Son

Son er et meget brannfarlig sted. Vinteren 2014 var det et åpent møte i regi av Vestby kommune, brannvesenet, antikvariske myndigheter m. fl. Forholdet er ikke fulgt opp fra noen av disse partene. Soon og Omegns Vel har innhentet dokumenter og opplysninger fra andre kommuner og vil arbeide videre med hva som kan gjøres for å sikre Son bedre. Vellet tar dette opp videre med kommunen.

Ruskenaksjon

23. april arrangerte vellet en vellykket ruskenaksjon i Son sentrum og på Son torg.

TV-aksjonen 2014

Som tidligere har vellet deltatt i den høstlige innsamlingsaksjonen, ved at vellederen har vært rodeleder for Brevikmyra/Solåsen/Øståsen, med hovedkvarter på Catosenteret. 19. oktober 2014 var oppgaven å støtte Kirkens Nødhjelp med å skaffe rent vann til 1 million mennesker i utviklingsland.

Ny Sonsbok

Soon og Omegns Vel fikk i 2009 en gave på 90 000 kroner fra Soon Sparebank i forbindelse med bankens 90-årsjubileum. Vellet arbeidet ut fra at boka skulle være ferdig til julen 2014. Men vi undervurderte hvor mye arbeid det er med en slik bok. Nå satser vi på at boka skal være ferdig i rimelig tid før julen 2015. Betalende medlemmer av vellet vil få boka gratis, slik vi har lovet - «aktiv vervekampanje». Boka har nå fått arbeidstittelen «Son på langs - og litt på tvers».

Medlemmer

Vellets medlemstall er nå synkende, og vi er nå under 200 medlemmer. Dette skyldes nok at vellet ikke har vært så mye i rampelyset, da det ikke har vært like mange konfliktsaker i Son som tidligere år. Må vi ha konfliktsaker for å få tilslutning, eller må vi arbeide på en annen måte?

Sooningprisen

Noe som ikke endres, er den årlige utdeling av Sooningprisen: Prisen går til personer, foreninger og andre som har gjort en innsats for Son og Sons befolkning. Som tidligere vil utdelingen skje på vellets årsmøte, og prisen går denne gang til Tiltakskomiteen ved Son eldresenter.

Styret har i perioden bestått av:

Leder: Ivar Gudmundsen
Nestleder: Thove Hov Eggen
Sekretær: Anstein Spone
Kasserer: Per Gudim Thorbjørnsen
Styremedlem: Knut Christian Hallan
Varamedlemmer:
Sverre Sandbråten
Marit Thorvaldsen
Anne Kristin Hagen

Årsmøtet ble holdt på Son Kro 25. februar 2014.

Det har i perioden vært avholdt ti styremøter, i tillegg til at vellet har deltatt i åpent møte om brannsikring i Son, samt i et møte med Kommunalteknikk i Vestby kommune.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland