www.lokalmagasinet.no NYHETER | Gangstivedtak opphevet To. 3. des. 2020
Meny

Gangstivedtak opphevet

(Publisert 17.01.15) (LM Nyhetsdesk) Fylkesmannen i Oslo og Akershus har opphevet vedtaket som Vestby plan- og miljøutvalg fattet i en klagesak 3. september 2013. Saken gjelder valg av anlagt trasé for den offentlige gangstia på platået ved tidligere Son skole, helt inntil nabogrensene og i strid med lovens 4-metersregel.

LM Arkivfoto

Arbeidene inngikk i en utbedring av hele gangveiforbindelsen mellom Storgata og Skoleveien, noe som var forutsatt i kommunens salg av skoleeiendommen. Men traseen oppe på platået ble påbegynt og fullført, og traseen ble tatt i bruk i mai 2012.

Alt skjedde uten søknad med nabovarsel, enda tiltaket her oppe var søknadspliktig. Derfor ble heller ikke fylkeskommunen varslet, slik at det kunne bli gjennomført obligatoriske arkeologiske undersøkelser.

Først deretter ble det søkt om rammetillatelse, og dette ble innvilget av plan- og miljøutvalget.

► Det var angivelig først da bygningsavdelingen behandlet merknadene fra beboerne i den mest berørte av tre naboeiendommer, at man ble klar over at tiltaket også var i strid med avstandsregelen. Naboene hadde da allerede påpekt bl.a. den sjenerende nærhet til bolig og andre ulemper som det varige tiltaket hadde, ikke minst i sommertiden.

F.eks. ligger 2. etasje på høyde med traseen bare ca seks meter unna vindu til soveværelse, og naboene bemerket at traseen uten problemer kunne flyttes litt lenger inn på søkerens store private areal.

Tiltakshaver Otto Brinkman Backe og ansvarlig søker, Landskapsarkitektene Berg & Dyring AS, måtte dermed også søke om å få dispensasjon fra 4-metersregelen. Det fikk de, på vilkår om at det skulle beplantes på Bakkes side langs det felles grensegjerdet som et avbøtende tilltak mot innsyn.

Naboene Eirin Birkeland Strand og Svein-Harald Strand, med bistand fra advokatfirmaet Lund & Co, påklaget vedtaket.

► De anførte bl.a. at vedtaket om å gi dispensasjon fra avstandsregelen ikke var så godt begrunnet som plan- og bygningsloven krever med hensyn til fordeler og ulemper for partene. Traseen kunne flyttes uten noe stort offer for Bakke, samtidig som naboulempene ble tilstrekkelig redusert.

Da naboklagen kom til politisk behandling, hadde administrasjonen i innstillingen endret det forrige vedtaket: Vedtaket skulle opprettholdes med unntak av at vilkår om beplantning skulle frafalles. Beplantning langs nabogrensen var angivelig ikke praktisk mulig. Dette ble vedtatt.

Med et endret vedtak oppsto imidlertid et nytt klagegrunnlag. Utvalget tok heller ikke denne klagen til følge i møtet den 22. september 2014. Dermed ble saken oversendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse, og det ble en ny runde med kommentarer og tilsvar fra de berørte.

Også etter den ordinære kommentarfristen hos Fylkesmannen har det vært en runde med merknader, denne gang om hvorvidt det endrede vedaket gikk i klagers disfavør eller ei.

► Bygningsavdelingen har holdt på at endringen ikke hadde noe å si fra eller til for naboene. Men Fylkesmannens juridiske avdeling er klar på at endringen er i deres disfavør. Det er da i strid med forvaltningslovens begrensninger for underinstansens forberedende klagebehandling.

Opphevelsen av vedtaket fra 30.09.2013 er endelig og innebærer, bemerker Fylkesmannen, at klagen på det opprinnelige vedtaket "må undergis ny forberedende klagebehandling i tråd med forvaltningsloven § 33."


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland