www.lokalmagasinet.no NYHETER | Fylkesmannen undrende til "amnesti-avsnitt" i Ødbehrs garasjesak Ti. 20. okt. 2020
Meny

Fylkesmannen undrende til "amnesti-avsnitt" i Ødbehr-saken

(13.03.17) (Reporter Svein-H. Strand) Kommunens behandling av den private garasjesaken til Vestbys tidligere ordfører John A. Ødbehr (H) ligger fortsatt som klagesak hos Fylkesmannen. Et avsnitt i plan- og miljøutvalgets vedtak til Ødbehrs søknad om dispensasjon er mildt sagt svært uklart. Også Fylkesmannen stiller seg undrende til hva utvalgets flertall på fire fra Bygdelista, Ap og Sp egentlig har ment med "amnesti-avsnittet" om etableringen av en 2. etasje på garasjen i Lokes vei 14. Utvalget må nå svare på dette snarest.

LES OGSÅ: – SKANDALEVEDTAK! Samleside med tre saker etter plan- og miljøutvalgets behandling av Ødbehrs klagesak 2. mai 2016.

► Her er det aktuelle avsnittet:
«PLM utvalget ber om at administrasjonen lar alle som har etablert en 2. etasje på garasjen sin kan søke om amnesti inntil ny reguleringsplan for området foreligger, slik at søkere kan fre: mme nye søknader om nødvendige dispensasjoner».

– Fylkesmannen ber om at plan- og miljøutvalget besvarer vår henvendelse, og redegjør nærmere for hva som menes med utsagnet i avslagsvedtaket så raskt som mulig.

Dette står å lese i et ferskt brev datert 1. mars, underskrevet
fung. avdelingsdirektør Odd Meldal  og seniorrådgiver Marius Vamnes.

Her er det formelle:

Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse av klagesak datert 3.5.2016. Plan- og miljøutvalget (PLM) avslo i vedtak datert 14.12.2015 (PLM 23/15) søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens krav til utnyttelsesgrad og etasjeantall og BTA for garasje.
 
Som kjent også fra det lokale nyhetsbildet da saken var varm, har Ødbehr anført at avslaget på dispensasjonssøknaden representerer en usaklig forskjellsbehandling.

► I den sammenheng er det vist til kommunens generelle dispensasjonspraksis, en sak i Stellas vei 19, og til PLMs utsagn om amnesti i vedtaket PLM 23/15.
 
Ut fra det siterte avsnittet, synes Juridisk avdeling at det er uklart om PLM mener kommunen skal unnlate enhver ulovlighetsoppfølgning på alle garasjer med etablerte 2. etasjer i strid med reguleringsplan. Dette i påvente av eventuell ny plan. Eller om kommunen mener dette gjelder alle eiendommer
– bortsett fra klagerens.
 
– Hvis førstnevnte alternativ er PLMs intensjon, vil dette sikre likebehandling, såfremt unnlatt ulovlighetsoppfølgning også gjelder for Ødbehr, heter det i brevet.

EN INSTRUKS TIL ADMINISTRASJONEN

– Fylkesmannen ser imidlertid at det i PLM 23/15 er gitt en instruks til administrasjonen om å fremme ny sak om opprydding av forholdet, slik at utvendig terrasse/adkomst fjernes og utleie avsluttes.
 
– Dersom det er sistnevnte alternativ som er PLMs intensjon, vil en slik saksbehandling lett kunne oppfattes å bryte med det forvaltningsrettslige likhetsprinsippet. Dersom kommunen er kjent med at andre har overtrådt de samme bestemmelsene og etablert en 2. etasje på garasjen for utleie, vil disse ulovlighetssakene måtte behandles på samme måte.
 
– Avsnittet også kan forstås slik at kommunen åpner for at øvrige eiendommer med etablerte 2. etasjer i garasje kan søke om ettergodkjenning, uten at det er tatt stilling til disse eiendommene vil få innvilget dispensasjon eller ikke.
 
Administrasjonen har i klageinnstillingen skrevet at siste avsnitt i PLMs begrunnelse kan forstås som et forhåndsløfte om at dispensasjoner for andre tilsvarende saker vil bli gitt. Rådmannen forutsetter i klageinnstillingen at dette ikke var hensikten. Det ville vært i strid med både plan- og bygningsloven og de generelle forvaltningsmessige prinsipper som gjelder for saksbehandling og likebehandlingsprinsippet.

► Fylkesmannen bemerker at "dersom lignende dispensasjonssaker for etablering av loft/leilighet i garasje innvilges uten saklig begrunnelse for ulik behandling, vil dette også kunne utgjøre en usaklig forskjellsbehandling."
 
Og Fylkesmannen "finner det vanskelig å anse avsnittet som et utsagn om at det gis et generelt fritak for ulovlige garasjer, da dette vil være i strid med kommunens generelle plikt til å foreta ulovlighetsoppfølgning, jf. pbl. § 32-1."

– Et annet spørsmål er om grunneiere i denne gruppen vil kunne oppnå fordeler av en ny reguleringsplan for området. Og om ulovligheter skal følges opp med sanksjoner i mellomtiden. Det kan i så fall fremstå som svært urimelig om det bare er Ødbehr som blir pålagt å rette ulovligheten, understrekes det.  
 
► Videre bes det om en redegjørelse for om avsnittet må forstås som en instruks til administrasjonen om å iverksette et reguleringsplanarbeid for området. Og avslutningsvis understrekes dette:

– Dersom utvalgets intensjon er at det skal iverksettes planendring, bes det om en tilbakemelding på hvorvidt denne planendringen innebærer at det skal tillates etablering av garasjer med 2. etasje i området. Forutsatt at det er et politisk ønske i kommunen om å endre reguleringsplanen for området, bes det opplyst hvor nært forestående en slik planprosess eventuelt er.

LES OGSÅ:
– SKANDALEVEDTAK! Samleside med tre saker etter plan- og miljøutvalgets behandling av Ødbehrs klagesak 2. mai 2016.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland