www.lokalmagasinet.no NYHETER | Fortsatt "midlertidig" flyttet tilbake til Oslo Ma. 30. nov. 2020
Meny

Petter Olsen er fortsatt "midlertidig" flyttet tilbake til Oslo

Publiert 20.06.12. (Reporter Svein-H. Strand) I Petter Olsens grandiose planer for sitt "Norder i Viken"-rike ligger også Hauger gård. Drøye tre tusen dekar i areal og med to kilometer strandlinje ved Emmerstadbukta mellom Son og Hvitsten. Etter en fornyet søknad fikk Olsen i mai 2009 konsesesjon for kjøp av Hauger. Forutsetningen var at det skulle være fem års bo- og driveplikt. Olsen hadde derfor, motvillig, meldt flytting fra Oslo til Vestby allerede i september 2008. Men i januar 2010 flytter han tilbake til Oslo, angivelig midlertidig. Over to år senere er landets 28. rikeste person fortsatt bosatt i Oslo, som han da skatter til. Det bekrefter ordfører John A. Ødbehr (H) til Lokalmagasinet.no i dag.

Kartskisse: Fra hjemmesiden Emmerstad.no

Gården inkluderer den tidligere husmannsplassen Emmerstad, et småbruk bebodd og drevet av samme familie siden 1914. Etter en 30 år lang kamp, i starten mot tidligere eier Norske Skog AS og to rettssaker på ulikt grunnlag, måtte familien Fæste 23. februar i år resignere. De tapte da sin ankesak mot staten for lagmannsretten (om å kunne ekspropriere småbruket). I fjor tapte de i spørsmålet om å skille ut Emmerstad fra hovedbølet.

Petter Olsen ville ha Emmerstad selv, hadde gitt familien to uker på å flytte, og det hele ble gjennomført som en tvangsflytting. Etter å ha fått fraflyttingsdatoen utsatt til 23. januar, ble den plutselig framskutt til 20. januar. Da inntrådte plikten for Ivar og Lucie Fæste til å si farvel, og med dem også meddriverne, sønnen Ragnar og hans barn, femte generasjon av slitere på Emmerstad.

Men når det gjelder Olsens egen bo- og driveplikt på hovedbølet, står vi foran det mange forstandige mener er et slags kommunalt smutthullregime der "Norder i Viken"-byggeren og hans hjelpere, og andre over hele landet, ofte finner forståelse. Der hersker lokale folkevalgtes skjønn og helhetsvurderinger.

"..ANDRE ENN PETTER OLSEN"

LM kontaktet i går rådgiver Stein Sæter ved det interkommunale Follo landbrukskontor om bo- og driveplikten på Hauger gård. Han viser til et enstemmig vedtak fra da saken ble behandlet av plan- og miljøutvalget i Vestby 31. mai 2010, sitat:

"Konsesjonsvilkår om boplikt i 5 år fastsatt av plan- og miljøutvalget anses oppfylt ved at andre enn Petter Olsen personlig bebor boligen på Hauger/Ramme i 5 år sammenhengende."


Fra et landbruksfaglig ståsted hadde Sæter i forveien vurdert flyttingen tilbake til Oslo som brudd på konsesjonsvilkårene, kort og godt. Men lokale politiske myndigheter har altså siste ord i slike saker. Og så kan vedtaket eventuelt ankes til Fylkesmannen.

HISTORIEN OM PRISEN

Noe for seg selv er også historien om prisen på Hauger gård. Avtalen var i utgangspunktet å selge Hauger gård til Petter Olsen for 34,5 millioner kroner. I avtalen med selgeren Norske Skog var det også en klausul om at salget da kunne gjennomføres dersom Olsen fikk konsesjon.

Men han fikk ikke konsesjon! Prisen måtte i så fall ned fra 34,5 til 28,4 millioner kroner, og det skulle være fem års boplikt. Det vedtok landbruksnemnda.

Også fylkeslandbruksstyret mente kjøpesummen var for høy da de i mars 2007 avslo Olsens klage på landbruksnemndas vedtak. Det ble samtidig åpnet for å gi konsesjon ved prisavslag – og at det ble skrevet en ny konsesjonssøknad.

Men det som senere skjedde var at Petter Olsen i 2008 fikk kjøpe Hauger gård av Norske Skog for en enda høyere sum – 9,5 millioner kroner mer enn det de lokale myndighetene i Vestby mente var for lite.

43 millioner kroner ble da kjøpesummen. Utgangspunktet var nå en takst hvor dette framgikk som eiendommens markedsverdi. For Norske Skog hadde i forveien gjort noen "avklaringer i forhold til eiendommene som hører til Hauger gård", slik kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie i Norske Skog kunne melde til offentligheten.

– Vi har blitt tydeligere på at dette er mer enn en landbrukseiendom, som Bratlie sa til Østlandets Blad.

Ifølge Norske Skog skulle Hauger gård utvikles "i tråd med nasjonale og lokale planer, slik at allmenn tilgjengelighet til området og strandsonen sikres".

Som kronologien over viser: Det gjensto nå bare en ny konsesjonsrunde med landbruksmyndighetene. Og Bratlie i Norske Skog mente i forveien saken nå stilte seg annerledes, ettersom Olsen hadde meldt flytting til Vestby kommune.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland