www.lokalmagasinet.no NYHETER | Fortidsminneforeningens klageskriv i Solhøy-saken Sø. 29. nov. 2020
Meny

 Fortidsminneforeningen ber om utsatt iverksetting og påpeker LOVBRUDD

(28.03.19) Fortidsminneforeningen påklager kommunestyrets vedtak i Solhøy-saken siden det medfører at Solhøy gamle skole blir revet. Det anføres at kommunen har brutt plan- og bygningsloven på grunn av manglende opplysning (se nedenfor). Klagen er primært begrunnet med at bevaringsalternativet er mangelfullt utredet. Det bes om at klagen får oppsettende virkning (utsatt iverksetting). Dette i henhold til forvaltningslovens paragraf 42: Riving vil være et tiltak som ikke kan snus eller gjøres om på.

► – Et senere vedtak i byggekomiteen, 26. februar, tydeliggjør at kommunestyrets vedtak er mangelfullt utredet, da komiteen valgte å nedskalere byggeprosjektet, men likevel rive. Både alternativ 1 (riving) og 2 (bevaring) burde vært sendt på høring i april 2018, påpekes det.

Og så den kanskje tyngste anførsel:

I kunngjøringen av vedtaket om offentlig ettersyn, 23. april 2018, er det heller ikke opplyst at det foreligger alternativer som ikke vil bli kunngjort. Dette er brudd på Plan- og bygningslovens paragraf 5-2.


► Klageskrivet gjengis her i sin helhet:

SOLHØY OMSORGSBOLIGER – KLAGE PÅ VEDTAK

Vi viser til vedtak i kommunestyret av 11.02.2019, der reguleringssak for Solhøy omsorgsboliger ble behandlet (saksnr. K-11/19). Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus påklager vedtaket, ettersom det medfører riving av Solhøy gamle skole.

Vi ber om at klagen gis oppsettende virkning/utsatt iverksetting ihht. Forvaltningsloven §42, da rivning av skolen er et irreversibelt tiltak.

Om utsatt iverksetting

Utsatt iverksetting er omtalt i “Rundskriv H-17/92” fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

«Et viktig moment i avveiningen er hvorvidt det konkrete tilfelle er slik at en klage bør medføre utsatt iverksetting av vedtaket for at klagen skal få en reell behandling. Man må vurdere sakens art, hva vedtaket går ut på og hvilke konsekvenser gjennomføring av vedtaket før klagen er avgjort vil gi. Dette vil f.eks. særlig være aktuelt i forbindelse med rivingstillatelser. I disse tilfeller er det nærmest en forutsetning for en reellklagebehandling at den aktuelle bygning ikke er revet når klagebehandlingen tar til».

Utredningsplikten teknisk tilstand og verneverdi

Etter vår mening har ikke kommunen oppfylt Forvaltningslovens §17, utredningsplikten. Lovteksten sier at «forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes». Et hovedargument for å rive skolen er dens angivelig dårlige tilstand, uten at det er foretatt noen teknisk tilstandsvurdering. Påstanden om dårlig tilstand må understøttes bedre saken er mangelfullt opplyst.

Vestby kommune regulerte skolen til bevaring i 2012. Vi mener det vil gi en farlig presedens om kommunen kan la egen verneverdig eiendom forfalle, for så i nesteomgang bruke dette som argument for riving uten å gjøre en grundig tilstandsvurdering.

At kommunen regulerer sin egen eiendom til bevaring for så å hevde at den må rives på grunn av bygningsmessige skader, uten at slike skader er påvist, viser mangelfull kommunal saksbehandling.

I Multiconsults rapport av mars 2018, som kommunen selv har bestilt, står det at ingen synlige større skader er oppdaget. Vi har selv befart skolen utvendig, og kan ikke se noen synlige strukturelle skader.

Dessverre valgte Fylkesutvalget i møte 11.06.2018 å ikke vedta innsigelse, slik vi forstår det på grunn av skolens angivelig dårlige tilstand, samt behovet foromsorgsboliger.

Om kommunens saksgang og alternativer på høring

16.04.2018 vedtok Plan- og miljøutvalget i kommunen å kun legge ut alternativ 1 til offentlig ettersyn, da det bare var dette alternativet som kunne møte kommunens behov. Vedtaket ble kunngjort 23.04.2018.

Plan- og bygningslovens § 5-2 stadfester at «ved kunngjøring av planutkast skal det gjøres oppmerksom på om det foreligger alternative utkast til planen som ikke har vært eller vil bli kunngjort. Det skal i tilfelle også opplyses at de er tilgjengelige på planmyndighetens kontor.»

Vi kan ikke se at denne paragrafen er fulgt – alternativ 2, som inkluderer bevaring av skolen, er ikke nevnt i kunngjøringen.

Kommunen la gjennom saksbehandlingen til rette for at kun det ene alternativet kunne vedtas. For kommunestyret var det viktig å få et plangrunnlag for bygging av omsorgsboligene. Alternativ 2 burde derfor også vært ute til offentlig ettersyn for å være et reelt alternativ i kommunestyrets endelige behandling. I plan- og bygningsloven § 1-1, 2. ledd står det:

«Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser» og i 4. ledd står det: «Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunnskal beskrives».

Fremgangsmåten i denne saken gir ikke et reelt grunnlag for et vedtak om vern. I tillegg har ikke høringsinstansene kunnet vurdere alternativ 2. Etter § 12-10 skal forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Byggekomiteens vedtak av 26.02.2019

Behovet for 88 omsorgsboliger på tomta var årsaken til kommunestyret vedtok riving i møtet av 11.02.2019. Vi ble derfor overrasket over å oppdage at byggekomiteen for Solhøy omsorgsboliger i møte av 26.02.2019 valgte å bygge 64 omsorgsboliger, men allikevel rive Solhøy gamle skole (se vedlegg). Om kommunen kun skal bygge 64 omsorgsboliger er det ingen grunn til å rive den gamle skolen. Etter vår mening undergraver denne avgjørelsen kommunestyrets vedtak om riving, og viser at vedtaket er mangelfullt utredet.

Statlige føringer om tap av kulturminner

Fylkesmannens vurdering av kommunens vedtak bør sees i lys av vedtatte mål i Stortingsmelding nr. 35 (2012-2013): «Det årlige tapet av verneverdige kulturminnerog kulturmiljøer som følge av at de fjernes, ødelegges eller forfaller, skal minimeres. Innen 2020 skal tapet ikke overstige 0,5 prosent årlig.»

Vi ser ikke hvordan disse målene kan nås om kommunene ikke er forpliktet til å ivareta og bevare sine egne kulturminner. Målene kan kun nås om gjenbrukspotensialet i eldre bebyggelse blir bedre utredet enn det blir i dag.

KONKLUSJON

Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus påklager kommunestyrets vedtak om å rive Solhøy gamle skole. Bakgrunnen er kommunens mangelfulle utredning av bevaringsalternativet.

Et senere vedtak i byggekomiteen av 26.02.2019 tydeliggjør at kommunestyrets vedtak er mangelfullt utredet, da komiteen valgte å nedskalere byggeprosjektet, men allikevel rive.

Både alternativ 1 (riving) og 2 (bevaring) burde vært sendt på høring i april 2018. I kunngjøringen av vedtaket om offentlig ettersyn av 23.04.2018 er heller ikke opplyst at det foreligger alternativer som ikke vil bli kunngjort. Dette er brudd på Plan- og bygningsloven § 5-2.

Med vennlig hilsen,
Maren Titterud
Fagkonsulent
Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus avdeling
Kopi: Saksbehandler Bente Lise Stubberud
Akershus fylkeskommune
 
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland