www.lokalmagasinet.no NYHETER | FELLESSIDE: Debattmøte om havna Fr. 30. okt. 2020
Meny

Dette er en fellesside for stoff som er publisert om det åpne debattmøtet som Soon og Omegns Vel arrangerte 24. janur 2019. Sakene står (nedenfra) i den rekkefølge de har vært publisert på forsiden. Det som er referater er basert på notater fra lydopptak. Red.

Avtaleslutt er tenkt på!

(28.01.19) Det er ikke slik at havnestyret ikke har tenkt på at den kommunale havna mister 400 plasser når avtalen med Sonskilen Båthavn utløper i 2024, sier havnestyreleder Martin Ludvigsen i en kommentar til LM.

Det som skal skje innenfor en såpass kort horisont er nettopp en av grunnene til at vi begynte på analysen vår ‒ for å sikre det økonomiske grunnlaget for havnedriften også fram i tid! Vi har så valgt å flytte dette til kommunestyret og videre til forhandlingsutvalget for å få vurdert hvordan kommunen går fram videre. Og derfor er ikke båtplassavtalen spesifikt tatt opp i planen som ble drøftet i vellets åpne møte, understreker Ludvigsen på bakgrunn av de kritiske bemerkningene som kom fra Tor Gundersen.

Lavere skatt for næringsbygg også?

(27.01.19. Oppdatert 16:26) Den nye regjeringen med Kr.F ombord vil sette ned maksimumsatsen på eiendomsskatt som kommuner kan ha. Skal dette også gjelde for "Vestby-løsningen" med skatt bare på næringseiendommer?

► Dette er en inntektspost som siden 2014 har vært en buffer mot store kommunale driftsunderskudd.

Vi har spurt rådmann Sjur Authen om dette, som jo har aktualitet også i debatten om båtplasser i Sonskilen. Altså for prisdannelsen hos Sonskilen Båthavn som privat aktør (se nedenfor).

► Rådmannen svarer i en epost slik:

Maksimalsatsen er redusert på boliger og fritidseiendom. Ikke på næringseiendom.

Tiltak vedtatt som tillegg

(26.01.19) I havnestyret møte 21. november ble disse tiltakene enstemmig vedtatt. Dette som tillegg til rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett for havna i perioden 2019-2022. Martin Ludvigsen (Ap) fremmet dette som fellesforslag fra Ap, Sp og Bygdelista. Det passerte deretter formannskapet, og ble i kommunestyret 10. desember enstemmig vedtatt som fellesforslag der også SV og V hadde sluttet seg til.

♦ Det investeres i plastoppsamlersystem lignende seabin, ocean cleanup eller lignende; rådmannen bes komme tilbake meget egen sak vedrørende dette i løpet av andre kvartal. 

♦ Rådmannen bes komme tilbake til havnestyret med en sak der ryddighet, lys, kveldsstøy og redningsmateriell vurderes i en helhet.

Rådmannen bes å starte et arbeid der Birkelandgården, første etasje, benyttes som havnekontor.  

♦ Rådmannen bes komme til havnestyret med en sak der det vurderes å tilby septikløsning for brukere som ikke er kunder i småbåthavna, som et miljøtiltak.

♦ Rådmannen bes starte arbeidet med miljøsertifisering av Son havn, kostnadene innarbeides i driftsbudsjettet. 

♦ Rådmannen bes komme til havnestyret med en sak vedrørende lagring av materiell ifm. sesongavslutning i løpet andre kvartal 2019.

– Et sett med gode intensjoner!

(25.01.19. Oppdatert 23:13) Etter å ha møtt kritikk tidlig i debattmøtet tok Martin Ludvigsen (Ap) seg god tid å forklare havnestyrets tanker og det såkalte målbildet, med mål og delmål, som er satt opp i den forbindelse: ‒ Det må være et økonomsk grunnlag for at havna skal kunne ha en sunn drift, understreket han.

To hovedmål må da ivaretas: Å utvide samarbeidet med foreninger og næringsliv, og å øke kapasiteten i gjestehavna ved å forlenge sesongen.

Den som gikk lengst i å beskrive havnestyrets arbeid med dette i negative vendinger, var Son Båthavns Tor Gundersen.

Prosessene har vært både lange og lukket. Vi har verken vært involvert eller blitt rådspurt. Og resultatet av prosessen er usedvanlig tynt, framholdt Gundersen.

Selv en situasjonsbeskrivelse er ikke å finne; bare et sett med gode intensjoner og hvor det heller ikke er noe nytt, under-streket Gundersen.

Det vi finner er en litt svulstig målbeskrivelse. Og dette skal være en overordnet strategiplan for framtiden!

Hva som kunne vært drøftet, mente Gundersen, er for eksempel om drift av båthavna er en kommunal oppgave.

Tommelen ned for visjon ´regional kysthovedstad´

(25.01.19. Oppdatert senest 10:48.) I velforeningens debattmøte i går fikk havnestyret mildt sagt tommelen ned for sin framtidsvisjon om at Son, basert på Sonskilen som ressurs, skal bli en "regional kysthovedstad". Visjonen ble formulert i tilknytning til behandlingen av rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett for årene 2019-2022.

► Dette var i november, og program og budsjett ble i desember enstemmig vedtatt i kommunestyret med et tillegg som fulgte med fra havnestyrets behandling.

Når det gjelder havnestyrets tankegods og handlemåte utover dette, så falt øksa ofte og tungt i debattmøtet selv om styreleder Martin Ludvigsen (Ap) kanskje klarte å sukre pillen litt i sitt innlegg og på spørsmål fra en myndig ordstyrer, Dag Larsen.

Ludvigsen understreket at havnestyret bygger på et ønske om å "strekke" sesongen, ikke flere båtplasser.

Tor Gundersen fra privateide Sonskilen Båthavn presenterte det tankevekkende bakteppe som havnestyret ikke har berørt, nemlig at kommunens leieavtale for bryggeplass som de eier utløper i 2024.

Rundt halvparten av alle båtplasser i Sonskilen vil da være på private hender, og planer som vil gi bryggeplass også for båter i "33 fot-klassen" finnes allerede, kunne Gundersen fortelle.

► Gundersen minnet også om at Sonskilen Båthavn som privat aktør må betale eiendomsskatt, noe som påvirker prisnivået på deres båtplasser.

LM kommer tilbake med mer fra debatten på det halvannen times lange møtet i seilforeningens lokaler.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland