www.lokalmagasinet.no NYHETER | "En formell stadfestelse AV UGYLDIGHET" Sø. 27. sep. 2020
Meny

"En formell stadfestelse AV UGYLDIGHET"

(19.11.18. Oppdatert 12:03) (Reporter Svein-H. Strand) Plan- og miljøutvalget i Vestby kommune skal i dag etter alt å dømme vedta noe som benevnes som "en formell stadfestelse av ugyldighet". Dette gjelder den landskjente saken om tidligere ordfører John A. Ødbehrs (H) private boligsak, kjent som "garasjesaken". I neste måned blir det seks år siden han fikk tillatelse til å gjennomføre to tiltak på sin eiendom i Lokes vei i Vestby. Vedtaket benevnes nå offisielt som "en nullitet". Det samme vil kanskje kunne sies om saksframlegget. Og i dag er det to dager til Vestby Høyres nominasjonsmøte, der bl.a. Ødbehrs listeplassering vil stå sentralt.

Sakens lange historikk er redegjort for i Fylkesmannens vedtak som er vedlagt i saksframlegget fra rådmannen. Saksframlegget gjengis her på det nærmeste ordrett:

► Vestby kommune ga i vedtak datert 03.12.2012 tillatelse til tilbygg til terrasse med takoverbygg på eksisterende bolig. Og  tillatelse til tilbygg til garasje med trapp, samt etablering/bruksendring av 2. etasje på garasjen til boligformål.

Tre år senere, før kommunestyrevalget, oppdaget noen at ordførerens tiltak krevde to dispensasjoner: Fra bebyggelsesplanen § 3 for overskridelse av utnyttelsesgrad, krav til maks bruttoareal for garasje. Og fra krav om etasjebegrensning.

► Søknad om dispensasjon fra disse tre bestemmelsene ble sendt inn i 2015. Plan- og miljøutvalget avslo dispensasjonssøknaden, og vedtaket ble påklaget til Fylkesmannen.

UGYLDIGHET OG OMGJØRINGSPLIKT

Fylkesmannen stadfestet i april i fjor kommunens avslagsvedtak fra 2015. Vedtaket er endelig, og er sendt i kopi til både tiltakshaveren og Ødbehr som ansvarlig søker. Da dispensasjoner for omsøkte tiltak ikke er innvilget, er tillatelsen fra 2012 ugyldig. Ugyldige vedtak har bygningsavdelingen plikt til å omgjøre etter fvl. § 35.

► Da saken har pågått i lang tid og Fylkesmannen i sitt vedtak har anbefalt kommunen å omgjøre vedtaket, har ansvarlig søker ikke blitt forhåndsvarslet om omgjøringsvedtaket i samsvar med fvl. § 16.

Rådmannen vurderer at ansvarlig søker gjennom Fylkesmannens vedtak allerede har fått kjennskap til at vedtak skal treffes og har hatt rimelig foranledning og tid til å uttale seg. Og at saken da faller inn under unntaket fra varslingsplikten i fvl. § 16.


► Kommunen har imidlertid nylig, den 5. november, likevel sendt et brev til ansvarlig søker der det ble informert om sakens videre gang, ettersom det har gått noe tid.

Det fremkommer av Norsk lovkommentars kommentarer til fvl. § 35 at

«Dersom det opprinnelige vedtaket led av mangler som gjorde det direkte ugyldig, vil imidlertid omgjøringen bare være en formell stadfestelse av ugyldighet». Da tillatelsen fra 2012 ikke inneholdt innvilgede dispensasjoner, er vedtaket beheftet med mangler som gjør det direkte ugyldig. Omgjøringen vil dermed bare være en formell stadfestelse av ugyldighet.

EN NULLITET

Rådmannen har hjemmel til å omgjøre et vedtak bare så langt vedtaket er ugyldig. I denne saken mangler det dispensasjon for alle omsøkte tiltak, og tillatelsen er dermed ugyldig i sin helhet og kan anses som en nullitet. Det stadfestes herved at tillatelse til tiltak datert 03.12.2012 –DSPLM 701/12 er ugyldig og kan anses som en nullitet.

Rådmannen ser ikke at det finnes alternativer.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland