www.lokalmagasinet.no NYHETER | EKSTRASIDE ØRAJORDET september 2017 On. 2. des. 2020
Meny

Rådmannen om Ørajordet (2) – der noen vil bygge 200 boliger!


(09.09.17. Oppdatert senest 16:39) (Reporter Svein-H. Strand) "En søknad om forlenget dispensasjon i påvente av endelig reguleringsplan vil bli oversendt fylkesmannen for uttalelse før behandling i kommunen. Arealet er ikke stengt for bruk."

► LMs to tilleggsspørsmål til Vestby-rådmann Sjur Authen onsdag, om parkeringstiltaket på Ørajordet, ble i går fredag besvart. Slik som gjengitt ordrett og i sin helhet ovenfor.

Oppsiktsvekkende nok foreligger det samtidig en plan der Oslo-selskapet Sonskilen Utvikling AS ønsker å oppføre 200 boliger på Ørajordet!

► I en arkitektkonkurranse om beste situasjons-/bebyggelses-plan er Grape Architects kåret til vinner. Tegningen ovenfor er en av tre som arkitektfirmaet deltok i konkurransen med.   

Tegningene av går nå sin rundgang på Facebook – omkranset av en god del "likes", men mest av kommentarer fra uforstående og sjokkerte soninger.

► Naturlig nok er det mange som stiller spørsmål ved om mangelen på reguleringsplan for det gjennomførte parkeringstiltaket, innen Fylkesmannens frist 1. september, har noe med dette å gjøre.  

LM prioriterer gjennom helga å følge opp denne saken, i tillegg til en fellesside som bygges opp i forbindelse med stortingsvalget.

RÅDMANNEN OM ØRAJORDET

(06.09.17. Oppdatert 23:57) (Reporter Svein-H. Strand) "Utbygger og planavdelingen skal ha et møte neste uke. Det er ikke noe forslag som ligger ute på høring foreløpig."

► Etter én uke fikk LM i formiddag dette korte svaret fra Vestby-rådmann Sjur Authen om situasjonen for Ørajordet, der den midlertidige dispensasjonen for parkeringstiltaket utløp 1. september.

To oppfølgende spørsmål som rådmannen fikk en time senere er ikke besvart i løpet av dagen:

Er Fylkesmannen orientert om det som skjer nå, på overtid? Og er parkeringsarealet fysisk stengt for bruk etter 1. september?

Etter det LM får opplyst fra annet hold, skal det ha vært jobbet mye med reguleringsplanen som skulle vært på plass 1. september.

Men arbeidet er altså likevel ikke ferdig. Det sies å ta noe mer tid før kommunen har et planforslag ferdig til offentlig ettersyn.

Må fjernes, eller dispensasjonen må forlenges

(01.09.17) ØRAJORDET: "Dersom ikke ferdig reguleringsplan foreligger innen utløpet av dispensasjonens gyldighet, skal tiltaket fjernes eller det må søkes om forlengelse av dispensasjonen."

► Sitatet er fra Vestby kommunes vedtaksbrev til søkerne, datert 1. juli 2016. Og som opplyst i gårsdagens nyhetssak i LM, ble det gitt dispensasjon fram til 1. september 2017.

Dispensasjonen er knyttet til bestemmelser i kommuneplanen for Vestby, med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Ansvarlig søker for tiltaket er entreprenørfirmaet Knut Bjerke AS, ved Øystein Stave Larsen, Granittveien 10, 1592 Våler i Østfold.

Tiltakshaver er grunneieren, Sonskilen Båthavn AS, ved Kirsten Gundersen, Postboks 57, 1556 Son.

Det hører med at tiltakshaver solgte arealet til Vestby kommune mot å levere et ferdig parkeringsanlegg. 

STANS PÅ ØRAJORDET

(31.08.17. Oppdatert senest 19:19) Vestby kommune har ikke på langt nær klart å holde fristen for å skifte ut dispensasjonen for det midlertidige tiltaket på Ørajordet med en reguleringsplan. Dette får LM opplyst.

► Dispensasjonen utløper i dag. Fra i morgen 1. september kan parkeringsarealet for 153 biler, samt busslommen, dermed ikke lenger brukes lovlig.

En henvendelse fra LM til rådmannen i går om status for Ørajordet er ikke besvart så sent som i ettermiddag.

Parkeringsarealet der det var dyrket jord ble ferdiggjort og åpnet for bruk med dispensasjon i fjor høst.

1. september er fristen kommunen, overfor Fylkesmannen, har gitt seg selv for å presentere en reguleringsplan. 

► Å dømme etter rådmannens argumentasjon til både Fylkesmannen og kommunens plan- og miljøutvalg i fjor, er det i utangspunktet ikke gitt nøyaktig hvordan arealet skal benyttes på fast basis.

Etter at plan- og miljøutvalget 18. oktober i fjor enstemmig avviste Fylkesmannens klage på tltaket, ble saken sendt til en settefylkesmann.

Men så, i november, trakk Fylkesmannen sin klage fordi det angivelig har forsvunnet 500 parkeringsplasser i Son de siste årene.

Dette er ikke dokumentert, bare et grovt anslag fra kommunen der bl.a. skoleplassen ved gamle Son skole var regnet med.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland