www.lokalmagasinet.no NYHETER | Dyrket jord "renner bort" i Akershus Ti. 27. okt. 2020
Meny

Dyrket jord "renner bort"

Publisert 08.09.2011 A propos en mulig IKEA-etablering på Delijordet med 135 dekar dyrket jord: I gjennomsnitt er det omdisponert 700-800 dekar dyrket jord til utbygging hvert eneste år i Akershus i perioden 2004-2010. En nedbygging av 800 dekar tilsvarer et tap på rundt 100 vanlig fotballbaner hvert år til produksjon av mat. I tillegg omdisponeres det mye dyrkbar jord. Akershus er Norges største kornfylke. En femdel av landets kornproduksjon skjer her. I Norge er det nå under 2 dekar dyrket jord per innbygger.

♦ Det kan være mangler i rapporteringen fra kommunene, særlig etter 2005. Den reelle omdisponeringen kan derfor ha vært en del høyere, opplyser fylkeslandbrukssjef Morten Isaksen.

♦ For å unngå at dyrket og dyrkbar jord og andre viktige arealer blir utbygd, gjør Akershus-kommunene en betydelig innsats innen arealplanlegging. Kommunenes planlegging sikrer blant annet at ”nye” arealer til utbygging utnyttes effektivt.

♦ I Oslo er det nesten ikke omdisponert jord de senere år. Men her ble svært mye jord omdisponert på 1960- og 70-tallet.

♦ - Vi ser også at flere kommuner enn Oslo er i gang med å gjenbruke industriarealer, og at det fortettes nær kollektivknutepunkter der dette er mulig, Dette er viktig dersom vi skal få til å bevare arealer for matproduksjon i et langsiktig perspektiv i områder med stort utbyggingspress, sier fylkeslandbruksdirektør Morten Isaksen.

Det nasjonale målet er å halvere omdisponeringstakten for verdifulle jordressurser innen 2010, og det går nå omsider den rette veien i Akershus.


♦ Siden 1965 er det omdisponert 85.000 dekar dyrka og dyrkbar jord i Oslo og Akershus. Dette er over 10 % av dagens jordbruksareal som er på 800 000 dekar.

♦ Halveringsmålet legger særlig vekt på omdisponeringen av dyrka jord, det vil si det som er jordbruksareal og brukes til matproduksjon allerede.

Dyrkbar jord er også gode jordressurser f.eks i skog som kan ryddes og nydyrkes dersom det skulle bli behov for å øke produksjon av mat.


♦ - Det øverste laget av all jord er fullt av liv og er et viktig karbonlager. Jord er viktig for vannregulering og kan hindre flom. All jord er derfor en svært viktig ressurs, understreker fylkeslandbruksdirektør Morten Isaksen.

Kilde: Fylkesmannen.no

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland