www.lokalmagasinet.no NYHETER | Dette er hele parkeringsvedtaket Fr. 30. okt. 2020
Meny

Dette er hele parkeringsvedtaket

Publisert 10.11.14 Her er ordrett hele vedtaket som plan- og miljøutvalget fattet 30. oktober. Avsnittet som ble vedatt mot to stemmer er gjengitt i kursiv:

Plan- og miljøutvalget gir dispensasjon fra reguleringsplan for Kiwi-, Victoria- og Huitfeldtgården § 7 for opparbeidelse av felles parkering i 1. etasje i stedet for under terreng (F7 og F8) som vist på tegninger mottatt 03.07.2014, jf. plan- og bygningsloven § 19-2.

Det gis dispensasjon fra parkeringsforskrift for Vestby § 3, 3. ledd, slik at dobbeltparkering kan skje som vist på tegninger datert 03.07.2014.

Det gis dispensasjon fra krav om opparbeidelse av vendehammer som vist i reguleringsplanen.

Det gis også dispensasjon for utforming av fasader og plassering av parkering i regulert skisseprosjekt. Det skal ikke gis ferdigattest før antallet parkeringsplasser er dokumentert og opparbeidet.

Det gis dispensasjon fra parkeringsforskriften § 1 for opparbeidelse av 92 plasser i stedet for 95 under forutsetning av at tre blir skiltet slik at de er parkeringsplasser for kontor på dagtid og gjesteparkeringsplasser på kveldstid og i helger, samt at de 8 plassene frikjøpes ved at det innbetales et beløp til fond som avsettes til opparbeidelse av offentlige parkeringsplasser i Son, jf. parkeringsforskriften § 2.

Dersom utbygger i ettertid ønsker å endre selve reguleringsplanen, slik at den blir i samsvar med det som blir bygd, må det konkret søkes om det i ettertid.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland