www.lokalmagasinet.no NYHETER | Boikott kan være lovbrudd Lø. 16. jan. 2021
Meny

Boikott kan være ulovligVestby Arbeiderparti i demonstrasjonstog med NEI til finanskomité-parole. Men det var 1. mai i år, ikke før kommunevalget i fjor. LM-foto: Svein-H. Strand

Publisert 18.11.12 (Reporter Svein-H. Strand) Den rødgrønne opposisjonens "forfall", det vil si den politiske boikott av det de kaller "kuttkomiteen" i Vestby, ser ikke ut til å ha sin like blant norske kommuner. Dette kan være et brudd på kommunelovens bestemmelse om møteplikt. Kommunestyret valgte på slutten av fjoråret en finanskomité for, sammen med administrasjonen, å se på tiltak som kan bedre kommunens dramatiske økonomiske situasjon. 25. januar ble første møte holdt, men uten de valgte representanter for Ap, SV og Sp.

17 møter senere er situasjonen den samme: Gruppelederne for de rødgrønne, Tom Anders Ludvigsen (A), Kjell Meek (SV) og Ole Morten Geving (Sp), står alle oppført med forfall i den offentlige møteprotokollen.

Unntaket er møtet 13. juni, der valg av løsning for en ny Hølen skole ble drøftet.

♦ Opposisjonen møter alle spørsmål og all kritikk med at de, kort sagt, ikke vil "hjelpe" posisjonen med å få gjennomført kutt som de mener ikke trengs.

Kommunelovens paragraf 40. punkt 1. sier at den som er valgt som medlem av kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ, plikter å delta i organets møter med mindre det foreligger gyldig forfall, som alvorlig sykdom.

Det har vært ulike oppfatninger om den lovmessige status for en slik komité, som forbereder saker for kommunetyret og ikke fatter bindende vedtak.

Kommunaldepartementet har antatt at lovens regler for saksbehandling ikke gjelder her, siden det er "en arbeidsordning" kommunestyret har opprettet.

Departementets tolkning har vært kritisert, blant annet av Sivilombudsmannen. Ombudsmannen for forvaltningen mener komiteene må ses på som egne folkevalgte organ, selv komiteer som ikke gjør bindende vedtak. Møteplikten gir seg da selv.

Sivilombudsmannen legger seg her på "grunnfjellet". Altså på selve tanken bak lovens ulike bestemmelser om hvordan det kommunale og fylkeskommunale demokrati skal utøves i praksis etter et valg.

Å obstruere gennomføringen av et slikt lovlig vedtak i kommunestyret ved å unnlate å delta, har også en dimensjon inn i selve valgkampen. Hvordan en slik innstilling hos "de grønne" i Vestby ville slått ut i kommunevalget dersom dette var kjent, er et interessant spørsmål.

I opposisjonen er gruppeledernes boikott en varm potet i partirekkene, etter det LM erfarer. Å utelukke seg selv fra å øve innflytelse og markere egne holdninger i et så viktig organ, det mener flere er både uriktig, uverdig og ufruktbart.

– Det er ikke slik en opposisjon skal og bør arbeide for å oppnå tillit og vinne neste valg, som en Ap-kilde sier til LM. 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland